Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr3_2018_Grupa_Kapitalowa_KGN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2018 i 01.01.-30.09.2017
I. Przychody ze sprzedaży 659 029 716 749 154 938 168 385
II. Koszt własny sprzedaży (585 733) (587 000) (137 706) (137 903)
III. Koszty z tytułu rekompensat KDT (82 477) (28 247) (19 390) (6 636)
IV. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej (10 843) 95 963 (2 549) 22 545
V. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (8 586) 95 312 (2 019) 22 392
VI. Zysk/(strata) netto (7 664) 76 883 (1 802) 18 062
VII. Zysk/(strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (7 094) 76 268 (1 668) 17 919
VIII. Zysk/(strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym (570) 615 (134) 143
IX. Zysk/(strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) (0,48) 5,12 (0,11) 1,20
X. Inne całkowite dochody netto - - - -
XI. Całkowite dochody ogółem (7 664) 76 883 (1 802) 18 062
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2018 i 01.01.-30.09.2017
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 69 677 246 905 16 381 58 005
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (79 679) (71 500) (18 733) (16 797)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 321) (110 718) (2 662) (26 011)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017
XV. Aktywa trwałe 1 713 461 1 725 453 401 147 413 688
XVI. Aktywa obrotowe 611 261 600 237 143 106 143 911
XVII. Aktywa razem 2 324 722 2 325 690 544 253 557 599
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 630 315 558 187 147 566 133 829
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 236 297 261 092 55 321 62 598
XX. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 454 915 1 502 239 340 618 360 172
XXI. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 3 195 4 172 748 1 000
XXII. Kapitał własny razem 1 458 110 1 506 411 341 366 361 172
XXIII. Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
XXIV. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 97,86 101,10 22,91 24,24
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2018 i 01.01.-30.09.2017
XXV. Przychody ze sprzedaży 387 408 400 310 91 080 94 045
XXVI. Koszt własny sprzedaży (352 829) (346 974) (82 950) (81 514)
XXVII. Zysk na działalności operacyjnej 33 099 47 207 7 782 11 090
XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem 59 814 82 531 14 062 19 389
XXIX. Zysk netto 52 666 73 280 12 382 17 216
XXX. Inne całkowite dochody netto - - - -
XXXI. Całkowite dochody ogółem 52 666 73 280 12 382 17 216
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2018 i 01.01.-30.09.2017
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 651 163 284 17 315 38 360
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (32 077) (17 392) (7 541) (4 086)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 470) (110 123) (3 167) (25 871)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017
XXXV. Aktywa trwałe 1 385 558 1 408 880 324 381 337 788
XXXVI. Aktywa obrotowe 331 257 316 254 77 552 75 824
XXXVII. Aktywa razem 1 716 815 1 725 134 401 933 413 612
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 153 897 164 229 36 030 39 375
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 175 214 185 637 41 020 44 508
XL. Kapitał własny 1 387 704 1 375 268 324 883 329 729


Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych
finansowych:• pozycje skróconych śródrocznych sprawozdań z sytuacji
finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30
września 2018 roku - 4,2714• pozycje skróconych śródrocznych
sprawozdań z całkowitych dochodów oraz skróconych śródrocznych
sprawozdań z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2018
roku - 4,2535• pozycje skróconych śródrocznych sprawozdań z sytuacji
finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31
grudnia 2017 roku - 4,1709• pozycje skróconych śródrocznych
sprawozdań z całkowitych dochodów oraz skróconych śródrocznych
sprawozdań z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2017
roku - 4,2566


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr3_2018_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdfQSr3_2018_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KOGENERACJA S.A. za III kwartał 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-13 Piotr Frąszczak Prezes Zarządu
2018-11-13 Krzysztof Skóra Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl