REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020

2021-05-10 14:57
publikacja
2021-05-10 14:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 maja 2021 r. podjął uchwałę, w której przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wniosek o powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020, w kwocie 1 779 079 095,44 PLN, poprzez:
- wypłatę dywidendy w wysokości 300 000 000,00 PLN (1,50 PLN/akcję),
- przekazanie na kapitał zapasowy Spółki kwoty 1 479 079 095,44 PLN.

Jednocześnie, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia dywidendy na dzień 21 czerwca 2021 r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2021 r.

Rekomendacja Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest wynikiem analizy aktualnych możliwości finansowych Spółki, w kontekście realizowanego programu inwestycyjnego oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku metali. Jest ona zgodna z obowiązującą Polityką Dywidendową KGHM Polska Miedź S.A., zakładającą zachowanie równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania Spółki w warunkach aktualnego poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Powyższy wniosek Zarządu uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A, za rok 2020, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Management Board proposal regarding the appropriation of profit for 2020


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“the Company”) announces
that on 10 May 2021 it adopted a resolution in respect of which it will
submit a proposal to the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź
S.A. to adopt a resolution on the appropriation of profit for 2020, in
the amount of PLN 1 779 079 095.44, by:


- paying out a dividend in the amount of PLN 300 000 000.00 (PLN 1.50
per share),


- transferring the amount of PLN 1 479 079 095.44 to the Company’s
reserve capital.


Moreover, the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. proposes that
the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. set the dividend
date at 21 June 2021 and the dividend payment date at 29 June 2021.


The recommendation of the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A.
results from an assessment of the current financial capacities of the
Company, and takes into consideration the advancement of the program of
investments as well as the current anticipated conditions on the
commodity market. It is compliant with the existing Dividend Policy of
KGHM Polska Miedź S.A., which provides for a balance to be maintained
between the level of dividends paid out and opportunities to effectively
invest the Company’s funds given the current level of debt of the KGHM
Polska Miedź S.A. Group.


The above proposal of the Management Board was positively reviewed by
the Supervisory Board of the Company.


The final decision regarding the appropriation of KGHM Polska Miedź
S.A.’s profit for 2020 will be made by the Ordinary General Meeting of
KGHM Polska Miedź S.A.


Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-10 Andrzej Kensbok Wiceprezes Zarządu
2021-05-10 Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki