REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa

2021-03-26 18:16
publikacja
2021-03-26 18:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z 1 października 2020 r. KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że 26 marca 2021 r. doszło do zawarcia pomiędzy udziałowcami reprezentującymi 100% kapitału zakładowego PGE EJ 1 sp. z o.o. a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów, działającego przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej („Skarb Państwa”), umowy sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym PGE EJ 1 sp. z o.o. („Umowa”).

Umowa została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. – oprócz Spółki są to PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Enea S.A., oraz TAURON Polska Energia S.A. („Wspólnicy”). PGE EJ 1 sp. z o.o. jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka posiadała 10 proc. udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o.

Cena sprzedaży za udziały w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o., należące do KGHM Polska Miedź S.A. została uzgodniona w wysokości 53 136 200 zł, z zastrzeżeniem, że może ona podlegać potransakcyjnie korekcie w związku z koniecznością aktualizacji wyceny rynkowej wartości udziałów PGE EJ 1 sp. z o.o. na dzień podpisania Umowy. Zaktualizowany raport z wyceny będzie stanowił podstawę oszacowania ostatecznej (skorygowanej) ceny sprzedaży. Zapłata za udziały w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. nastąpi nie później niż do 31 marca 2021 r.

Ponadto, Wspólnicy zawarli z PGE EJ 1 sp. z o.o. aneks do porozumienia z dnia 15 kwietnia 2015 r. ws. WorleyParsons, zgodnie z którym Wspólnicy proporcjonalnie odpowiadają za zobowiązania lub przysługują im świadczenia potencjalnie powstałe w wyniku rozstrzygnięcia sporu z WorleyParsons, do poziomu roszczeń wraz z odsetkami na dzień 26 marca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Signing of the sales agreement for the shares in the company PGE EJ 1
sp. z o.o. to the State Treasury


In reference to regulatory filing no. 28/2020 dated 1 October 2020, KGHM
Polska Miedź S.A. (“Company”) announces that on 26 March 2021 a sales
agreement for 100% of the interest in the share capital of PGE EJ 1 sp.
z o.o. (“Agreement”) was signed between shareholders representing 100%
of the share capital of PGE EJ 1 sp. z o.o. and the State Treasury
represented by the President of the Council of Ministers and acting via
the Government Plenipotentiary for Strategic Energy Infrastructure
(“State Treasury”).


The Agreement was signed by all shareholders in the company PGE EJ 1 sp.
z o.o. – apart from the Company, these are PGE Polska Grupa Energetyczna
S.A., Enea S.A. and TAURON Polska Energia S.A. (“Partners”). PGE EJ 1
sp. z o.o. is responsible for preparation and realisation of an
investment involving the construction and operation of Poland's first
nuclear power plant. The Company had 10% of the shares in PGE EJ 1 sp. z
o.o.


The sales price for the shares in the company PGE EJ 1 sp. z o.o. held
by KGHM Polska Miedź S.A. was set at PLN 53 136 200, with the provision
that following the transaction, it may be adjusted due to the necessity
to update the market value of the shares of PGE EJ 1 sp.


z o.o. as at the date of signing the Agreement. The updated report from
this measurement will be the basis for estimating the final (adjusted)
sales price. The payment for shares in the company PGE EJ 1 sp. z o.o.
will take place not later than 31 March 2021.


In addition, the Partners and PGE EJ 1 sp. z o.o. signed an annex to the
agreement dated 15 April 2015 regarding WorleyParsons, according to
which the Partners are proportionally responsible for liabilities or are
entitled to claims that may potentially arise as a result of resolution
of a dispute with WorleyParsons, up to the level of claims together with
accrued interest as at 26 March 2021.


Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-26 Marcin Chludziński Prezes Zarządu
2021-03-26 Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki