REKLAMA

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

2021-08-16 16:22
publikacja
2021-08-16 16:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-16
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2021 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową na podstawie, której Bank udzielił Spółce kredytów w łącznej wysokości 110.100.921,00 zł ("Kredyty").
Kredyty zostały zaciągnięte w celu finansowania i refinansowani wydatków związanych z realizowaną przez Spółkę inwestycją Horizon Etap I i Etap II w Gdańsku („Inwestycja”).
Projekt Horizon to kompleks budynków zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej w Gdańsku o łącznej powierzchni mieszkalno-usługowej na prawie 33 tys. m2.
Istotne warunki Kredytów:
1) Łączna kwota Kredytów to 110.100.921,00 zł, w tym:
- kredyt budowlany na finansowanie Etapu I w wysokości 72.883.060,00 zł;
- kredyt budowlany na finasowanie Etapu II w wysokości 29.217.861,00 zł;
- kredyt odnawialny na finansowanie podatku VAT wynikającego z kosztów realizacji prac na Etapie I w wysokości 5.000.000,00 zł;
- kredyt odnawialny na finansowanie podatku VAT wynikającego z kosztów realizacji prac na Etapie II w wysokości 3.000.000,00 zł.
2) Terminy spłaty Kredytów został ustalony w sposób następujący:
- dla kredytów związanych z finansowaniem Etapu I (tj. kredytu budowlanego i VAT) - najwcześniejsza z dat: 6 miesięcy po zakończeniu realizacji Etapu 1 Inwestycji lub do dnia 16 sierpnia 2024 roku;
- dla kredytów związanych z finansowaniem Etapu II (tj. kredyt budowlanego i VAT) - najwcześniejsza z dat: 6 miesięcy po zakończeniu realizacji Etapu 2 Inwestycji lub do dnia 16 kwietnia 2025 roku;
3) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku;
4) prawne zabezpieczenie Kredytu stanowią:
• Hipoteka umowna łączna do kwoty 165.151.382 zł na nieruchomościach, na których realizowana jest Etap I i Etap II Inwestycji, ustanowiona na pierwszym miejscu;
• zastawy rejestrowe oraz zastawy finansowe ustanowione na wierzytelnościach z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank dla Spółki w celu obsługi Inwestycji;
• pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Spółkę do posiadanych rachunków związanych z realizacją Inwestycji oraz do dokonania blokady środków pieniężnych zgromadzonych na tych rachunkach w przypadkach wskazanych w umowie kredytowej;
• blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach związanych z obsługą Inwestycji;
• przelew na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych (istniejących i przyszłych) wynikających z wszystkich zawartych umów dotyczących Inwestycji w tym z: (i) Umowy z Generalnym Wykonawcą, (ii) otrzymanych zabezpieczeń do umów budowlanych, (iii) umów projektowych (iv) umów ubezpieczenia zawartych w związku z przedmiotem Inwestycji; (v) przedwstępnych umów sprzedaży.;
• oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku co do zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów, sporządzone zgodnie z art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, odrębnie w odniesieniu do każdego z Kredytów, do kwoty stanowiącej 150% kwoty danego Kredytu.
Umowa nie przewiduje dodatkowych kar umownych poza standardowe zapisy stosowane przez Bank w tego typu umowach.
Łączna wartość uzyskanych kredytów w wysokości 110.100.921,00 zł stanowi w ocenie Spółki informacje istotną.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-16 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2021-08-16 Małgorzata Pisarek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki