REKLAMA

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

2021-08-16 16:22
publikacja
2021-08-16 16:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-16
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2021 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową na podstawie, której Bank udzielił Spółce kredytów w łącznej wysokości 110.100.921,00 zł ("Kredyty").
Kredyty zostały zaciągnięte w celu finansowania i refinansowani wydatków związanych z realizowaną przez Spółkę inwestycją Horizon Etap I i Etap II w Gdańsku („Inwestycja”).
Projekt Horizon to kompleks budynków zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej w Gdańsku o łącznej powierzchni mieszkalno-usługowej na prawie 33 tys. m2.
Istotne warunki Kredytów:
1) Łączna kwota Kredytów to 110.100.921,00 zł, w tym:
- kredyt budowlany na finansowanie Etapu I w wysokości 72.883.060,00 zł;
- kredyt budowlany na finasowanie Etapu II w wysokości 29.217.861,00 zł;
- kredyt odnawialny na finansowanie podatku VAT wynikającego z kosztów realizacji prac na Etapie I w wysokości 5.000.000,00 zł;
- kredyt odnawialny na finansowanie podatku VAT wynikającego z kosztów realizacji prac na Etapie II w wysokości 3.000.000,00 zł.
2) Terminy spłaty Kredytów został ustalony w sposób następujący:
- dla kredytów związanych z finansowaniem Etapu I (tj. kredytu budowlanego i VAT) - najwcześniejsza z dat: 6 miesięcy po zakończeniu realizacji Etapu 1 Inwestycji lub do dnia 16 sierpnia 2024 roku;
- dla kredytów związanych z finansowaniem Etapu II (tj. kredyt budowlanego i VAT) - najwcześniejsza z dat: 6 miesięcy po zakończeniu realizacji Etapu 2 Inwestycji lub do dnia 16 kwietnia 2025 roku;
3) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku;
4) prawne zabezpieczenie Kredytu stanowią:
• Hipoteka umowna łączna do kwoty 165.151.382 zł na nieruchomościach, na których realizowana jest Etap I i Etap II Inwestycji, ustanowiona na pierwszym miejscu;
• zastawy rejestrowe oraz zastawy finansowe ustanowione na wierzytelnościach z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank dla Spółki w celu obsługi Inwestycji;
• pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Spółkę do posiadanych rachunków związanych z realizacją Inwestycji oraz do dokonania blokady środków pieniężnych zgromadzonych na tych rachunkach w przypadkach wskazanych w umowie kredytowej;
• blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach związanych z obsługą Inwestycji;
• przelew na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych (istniejących i przyszłych) wynikających z wszystkich zawartych umów dotyczących Inwestycji w tym z: (i) Umowy z Generalnym Wykonawcą, (ii) otrzymanych zabezpieczeń do umów budowlanych, (iii) umów projektowych (iv) umów ubezpieczenia zawartych w związku z przedmiotem Inwestycji; (v) przedwstępnych umów sprzedaży.;
• oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku co do zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów, sporządzone zgodnie z art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, odrębnie w odniesieniu do każdego z Kredytów, do kwoty stanowiącej 150% kwoty danego Kredytu.
Umowa nie przewiduje dodatkowych kar umownych poza standardowe zapisy stosowane przez Bank w tego typu umowach.
Łączna wartość uzyskanych kredytów w wysokości 110.100.921,00 zł stanowi w ocenie Spółki informacje istotną.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-16 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2021-08-16 Małgorzata Pisarek Członek Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki