REKLAMA

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki COLIAN HOLDING SA w drodze przymusowego wykupu

2018-07-25 13:44
publikacja
2018-07-25 13:44

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki COLIAN HOLDING SA z siedzibą w Opatówku w drodze przymusowego wykupu - komunikat

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki MCI CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie terminów składania zapisów w wezwaniu oraz podwyższenia ceny, po której będą nabywane akcje- komunikat

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Wezwanie”), ogłoszonego w dniu 12 czerwca 2018 r. na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 512 – tekst jednolity, ze zm.; „Ustawa o Ofercie Publicznej”) przez MCI Management spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Wzywający”) w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący wobec Wzywającego, tj. Pana Tomasza Czechowicza oraz Wzywającego 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

I. ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA ZAPISÓW W WEZWANIU

Działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r, poz. 1748; „Rozporządzenie”), Wzywający informuje, że z dniem 25 lipca 2018 r. ulegają zmianie terminy składania zapisów w Wezwaniu.

W związku z powyższym:

1) zmianie ulegają następujące terminy wskazane w pkt. 11 Wezwania:

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 15:00 (czasu CET) 9 sierpnia 2018 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 14 sierpnia 2018 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 20 sierpnia 2018 r.

W pozostałym zakresie pkt 11 Wezwania pozostaje bez zmian.

2) punkt 19 Wezwania przyjmuje następujące brzmienie:

„Zapisy na sprzedaż Akcji objęte Wezwaniem będą przyjmowane w punktach obsługi klienta („Punkty Obsługi Klienta” lub „POK”) Podmiotu Pośredniczącego zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Godziny pracy
Częstochowa al. N.M.P. 28 42-200 +48 22 330 11 11 8:15 – 17:15
Kraków ul. Mogilska 65 31-545 +48 22 330 11 11 8:15 – 17:15
Warszawa ul. Puławska 2 bud. A 02-566 +48 22 330 11 11 8:15 – 17:15

Numer telefonu: +48 22 330 11 11

Numer faksu: +48 22 330 11 12

E-mail: bok@trigon.pl

POK wskazane powyżej w okresie przyjmowania zapisów otwarte będą w godzinach 8:15-17:15.

W powyższych POK zostaną udostępnione egzemplarze dokumentacji Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy.

Na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego: www.trigon.pl a także w Punkach Obsługi Klienta udostępnione zostaną formularze zapisu w ramach Wezwania.

Zapisy będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta w godzinach ich otwarcia.

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji poprzez dostarczenie formularza zapisu listem poleconym lub pocztą kurierską. Jeżeli ta metoda złożenia zapisu zostanie wybrana, zapisy należy kierować na następujący adres:

TRIGON Dom Maklerski S.A.

ul. Mogilska 65

31-545 Kraków

w kopercie opatrzonej oznaczeniem: „Wezwanie – MCI Capital S.A.”.

W odniesieniu do zapisów złożonych w drodze listu poleconego lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący, z podpisami poświadczonymi zgodnie z wiążącą procedurą określoną w pkt 37 niniejszego Wezwania i doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu, w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż do godz. 15:00 (czasu CET), w dniu 9 sierpnia 2018 r.”

3) punkt 20 Wezwania, przyjmuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 11 niniejszego Wezwania powyżej, do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu Wzywający, będąc jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcje, w wyniku których nastąpi nabycie przez Wzywającego Akcji w Wezwaniu, będą miały miejsce nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. w przypadku nieprzedłużenia lub nieskrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż 14 sierpnia 2018 r.

Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. w przypadku nieprzedłużenia lub nieskrócenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż 20 sierpnia 2018 r.”

4) punkt 37 Wezwania, przyjmuje następujące brzmienie:

„a) Pozostałe warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego.

Wzywający może w terminie przeprowadzania Wezwania dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane Akcje, nie częściej jednak niż co pięć dni roboczych, chyba że inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji. Informacja o zmianie ceny zostanie przekazana za pośrednictwem agencji informacyjnej, opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i udostępniona przez Podmiot Pośredniczący, w terminach przyjmowania zapisów, w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem.

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje objęte Wezwaniem w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Wzywający nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

b) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr, w którym notowane będą zapisy osób odpowiadających na Wezwanie w okresie przyjmowania zapisów.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, korzystając z usług POK, wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania, powinna wykonać następujące czynności:

(i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są jej Akcje zlecenie zablokowania tych Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji Wzywającemu, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 9 sierpnia 2018 r. włącznie; oraz

(ii) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący w POK, wskazanych w pkt. 19 niniejszego Wezwania lub na stronie Podmiotu Pośredniczącego: www.trigon.pl, w godzinach pracy POK, nie później niż o godzinie 15:00 (czasu CET) w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 9 sierpnia 2018 r. włącznie, załączając do niego oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt (i) powyżej.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie listem poleconym lub pocztą kurierską, powinna wykonać następujące czynności:

(i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są jej Akcje, zlecenie zablokowania tych Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji Wzywającemu, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 9 sierpnia 2018 r. włącznie; oraz

(ii) przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską następujące dokumenty w terminie gwarantującym, że dokumenty te zostaną doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż o godzinie 15:00 (czasu CET) w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 9 sierpnia 2018 r. włącznie:

  oryginał świadectwa depozytowego;

  wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe w formie jego podpisu na formularzu zapisu, lub przez notariusza.

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres:

Trigon Dom Maklerski S.A.

ul. Mogilska 65

31-545 Kraków

Koperta powinna być opatrzona oznaczeniem: „Wezwanie – MCI Capital S.A.”

W odniesieniu do zapisów doręczanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący, podpisane zgodnie z procedurą opisaną powyżej i doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż o godzinie 15:00 (czasu CET) w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów.

Zapisy mogą być składane tylko przez właścicieli Akcji, ich ustawowych przedstawicieli lub należycie umocowanych pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe lub przez notariusza, lub sporządzone w formie aktu notarialnego.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji, powinny uwzględnić czas niezbędny na wykonanie wszystkich powyższych czynności. Zapisy na sprzedaż Akcji doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą przyjęte. Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za nieprzetworzenie zapisów otrzymanych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Podpisując formularz zapisu osoba składająca go składa oświadczenie woli, którym wyraża zgodę na wszystkie warunki określone w niniejszym Wezwaniu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów przez wszystkie zainteresowane strony, formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym siedziby w Polsce i będącym członkami GPW, oraz bankom mającym siedziby w Polsce i prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Będą one także dostępne przez cały okres przyjmowania zapisów w POK, wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania, oraz na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego: www.trigon.pl.

W ramach Wezwania przyjmowane będą tylko zapisy złożone na formularzach zgodnych z formularzami udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

Klienci Podmiotu Pośredniczącego posiadający papiery wartościowe zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący nie mają obowiązku dołączać świadectwa depozytowego, składając formularz zapisu na sprzedaż Akcji. Akcje tych klientów Podmiotu Pośredniczącego zostaną zablokowane zgodnie ze zleceniami blokady wydanymi w ramach opisanej powyżej procedury.

Podmiot Pośredniczący będzie przyjmował zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje, oraz czy te Akcje zostały zablokowane.

W przypadku braku potwierdzenia ustanowienia blokady na Akcjach lub braku potwierdzenia, że wydane zostało świadectwo depozytowe, Akcje objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie zostaną objęte transakcją giełdową.

Transakcje będą skuteczne tylko względem tych Akcji , na których sprzedaż zapisy zostaną złożone zgodnie z wszystkimi opisanymi wyżej warunkami.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny okazać w POK osobom przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Przez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia).

Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zleceń w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać osobiście w POK wymienionych w punkcie 19 Wezwania oraz telefonicznie w Podmiocie Pośredniczącym pod numerem telefonu +48 22 330 11 11.

c) Koszty rozliczenia

Akcjonariusze, którzy złożą zapisy, ponoszą opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania zgodnie z odpowiednimi umowami. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.”

II. ZMIANA (PODWYŻSZENIE) CENY, PO KTÓREJ BĘDĄ NABYWANE AKCJE

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia, Wzywający informuje o zmianie z dniem 25 lipca 2018 r. ceny, po jakiej nabywane mają być akcje w ramach Wezwania, wskazanej w punkcie 9 treści Wezwania, z ceny 9,80 PLN (słownie: dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję na cenę 10,20 PLN (słownie: dziesięć złotych i dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

Wskazana powyżej podwyższona cena akcji zostanie zapłacona za wszystkie akcje objęte Wezwaniem. Jednocześnie Wzywający informuje, iż wartość zabezpieczenia ustanowionego zgodnie z art. 77 ust 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i opisanego w pkt. 36 Wezwania jest nie mniejsza niż 100% wartości akcji objętych Wezwaniem obliczonej według podwyższonej ceny akcji.

W związku z powyższą zmianą punkt 9 Wezwania, przyjmuje następujące brzmienie:

„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 10,20 PLN (słownie: dziesięć złotych i dwadzieścia groszy) za jedną Akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”).

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem uprawniają do takiej samej liczby głosów.”

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki