REKLAMA

: Informacja na temat proponowanego zakończenia współpracy z wydawcą Take-Two Interactive Software, Inc. dotyczącej produkcji tytułu Project Dagger

2022-09-23 23:17
publikacja
2022-09-23 23:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-23
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja na temat proponowanego zakończenia współpracy z wydawcą Take-Two Interactive Software, Inc. dotyczącej produkcji tytułu Project Dagger
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCF Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 września 2022 r. otrzymał od Take-Two Interactive Software, Inc., spółki prawa Delaware z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki („Wydawca”) pismo w sprawie zamiaru rozwiązania umowy produkcyjno-wydawniczej z dnia 21 lipca 2020 r., dotyczącej finansowania i wydania tytułu Project Dagger („Umowa”), w drodze zawarcia przez strony Umowy porozumienia o jej rozwiązaniu (Understanding of Termination, „Porozumienie o Rozwiązaniu”).

Na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego Zarząd szczegółowo analizuje otrzymany projekt Porozumienia o Rozwiązaniu, który został załączony do pisma Wydawcy. Zgodnie ze wstępną oceną Zarządu, poza standardowymi postanowieniami odnoszącymi się do rozwiązania Umowy, projekt Porozumienia o Rozwiązaniu zawiera korzystną dla Spółki propozycję modyfikacji ustalonych w Umowie zasad rozliczeń stron w następstwie rozwiązania Umowy, w szczególności różnicując zasady rozliczenia i kwoty zwrotu wynagrodzenia na produkcję gry otrzymanego od Wydawcy na podstawie Umowy w zależności od trybu wydania gry, tj. wydania gry w modelu self-publishing albo w modelu z nowym wydawcą. Projekt Porozumienia o Rozwiązaniu przedstawiony przez Wydawcę nie zawiera postanowień wskazujących na zamiar skorzystania przez Wydawcę z opcji wykupu praw własności intelektualnej do produktów wyprodukowanych na podstawie Umowy.

Zgodnie z warunkami Umowy, w pierwszym półroczu 2022 roku Grupa zrealizowała wszystkie prace zlecone przez Wydawcę w umowie wykonawczej (schedule) do Umowy i otrzymała całość umownego wynagrodzenia z tego tytułu. Mimo prowadzonych przez Zarząd Spółki rozmów z Wydawcą w sprawie ustalenia warunków dalszej współpracy z Wydawcą, do dnia otrzymania projektu Porozumienia o Rozwiązaniu Spółka oraz People Can Fly U.S., LLC z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki nie zawarły z Wydawcą kolejnej umowy wykonawczej określającej warunki realizacji dalszych prac dotyczących tytułu Project Dagger. W świetle powyższych okoliczności w ocenie Zarządu Umowa zostanie rozwiązana na warunkach zasadniczo zgodnych z warunkami wskazanymi w projekcie Porozumienia o Rozwiązaniu.

W świetle powyższych okoliczności, w szczególności wobec braku zawarcia nowej umowy wykonawczej z Wydawcą, braku informacji na temat zamiaru skorzystania przez Wydawcę z opcji wykupu praw własności intelektualnej do produktów wyprodukowanych na podstawie Umowy, przy jednoczesnej kontynuacji prac nad grą Project Dagger przez Grupę oraz wobec braku możliwości uzyskania dalszych przychodów z produkcji tej gry na podstawie Umowy, nakłady ponoszone przez Grupę na produkcję gry Project Dagger, po spełnieniu kryteriów wynikających z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 38 Wartości niematerialne, będą ujmowane na potrzeby sprawozdawczości finansowej Grupy jako nakłady na prace rozwojowe. Powyższe ujęcie istotnie wpłynie na wyniki finansowe osiągane przez Grupę w pierwszym półroczu 2022 roku oraz sprawozdawczość finansową Grupy i w ocenie Zarządu będzie wpływać na wyniki finansowe osiągane przez Grupę oraz sprawozdawczość finansową Grupy także w kolejnych okresach sprawozdawczych, w których prace nad Project Dagger będą kontynuowane w modelu self-publishing.

Na datę raportu bieżącego Grupa kontynuuje produkcję gry Project Dagger w modelu self-publishing z wykorzystaniem środków własnych, nie wykluczając jednocześnie możliwości kontynuacji tej produkcji z wykorzystaniem finansowania dłużnego, jak również dalszego rozwijania tytułu Project Dagger w oparciu o współpracę z nowym wydawcą.

Jednocześnie Zarząd podtrzymuje założenia zaktualizowanej strategii Grupy dotyczące corocznych premier gier, produkowanych przez Grupę w modelu pracy z wydawcą lub w modelu self-publishing, począwszy od roku 2024.

Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości dalsze informacje o zakończeniu współpracy z Wydawcą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Information on the proposed termination of cooperation with the
publisher Take-Two Interactive Software, Inc. on the production of
Project Dagger23 September 2022Art. 17 Section 1 of the Market
Abuse Regulation (MAR)The Management Board of PCF Group S.A.
(the “Company”, the “Issuer”) hereby informs that on 23 September 2022
it received from Take-Two Interactive Software, Inc., a Delaware
corporation with its registered office in New York, USA (the
“Publisher”) a letter of intent to terminate the Development and
Publishing Agreement dated 21 July 2020 pertaining to the financing and
publishing of the game code named Project Dagger (the “Agreement”) by
means of an agreement between the parties to the Agreement on its
termination (the “Understanding of Termination”).


As of the date of this current report, the Management Board is reviewing
in detail the received draft Understanding of Termination, which was
attached to the Publisher’s letter. In accordance with the Management
Board’s preliminary assessment, in addition to the standard provisions
relating to termination of the Agreement, the draft Understanding of
Termination contains a beneficial from the Company’s point of view
proposal of modification of the principles of settlements between the
parties established in the Agreement following termination of the
Agreement, in particular differentiating the principles of settlement
and the amount of reimbursement of advances for game production received
from the Publisher under the Agreement depending on the mode of release
of the game, i.e. release in either the self-publishing model or the
model with a new publisher. The draft Understanding of Termination
submitted by the Publisher does not contain provisions indicating the
Publisher’s intention to exercise the option to buy the intellectual
property rights to the products produced under the Agreement.


Pursuant to the terms of the Agreement the Group completed all the work
commissioned by the Publisher in the schedule to the Agreement in the
first half of 2022 and received the entire contractual remuneration
therefor. Despite the Company’s Management Board’s discussions with the
Publisher on establishing the terms of further cooperation with the
Publisher, by the date of receipt of the draft Understanding of
Termination the Company and People Can Fly U.S., LLC with its registered
office in New York, USA have not entered into a further schedule with
the Publisher specifying the terms and conditions for carrying out
further work on the title Project Dagger. In light of the above
circumstances, in the opinion of the Board of Directors, the Agreement
will be terminated on terms substantially consistent with those
indicated in the draft Understanding of Termination.


In light of the above circumstances, in particular, in the absence of a
new schedule with the Publisher, the lack of information on the
Publisher’s intention to exercise its option to buy-out the intellectual
property rights to the products produced under the Agreement, while the
Group continues to work on the game Project Dagger, and in the absence
of the possibility of generating further revenue from the production of
this game under the Agreement, the Group’s expenditures on the
production of the game Project Dagger, after meeting the criteria under
International Accounting Standard 38 Intangible Assets, will be
recognized for the purposes of the Group’s financial reporting as
development expenditures. The above recognition will materially affect
the Group’s financial results in the first half of 2022 and the Group’s
financial reporting and, in the opinion of the Management Board, will
also affect the Group’s financial results and the Group’s financial
reporting in subsequent reporting periods, in which work on Project
Dagger will continue in the self-publishing model.


As of the date of the current report, the Group continues to produce the
game Project Dagger in the self-publishing model using its own funds,
while not excluding the possibility of continuing this production using
debt financing, as well as further development of the title Project
Dagger based on cooperation with a new publisher.


At the same time, the Management Board maintains the assumptions of the
Group’s updated strategy regarding annual launches of games produced by
the Group in a working model with a publisher or in a self-publishing
model, starting in 2024.


The Management Board will make public further information on terminating
the cooperation with the Publisher in accordance with applicable laws.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-23 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki