REKLAMA
ZAGŁOSUJ

IZOSTAL S.A.: wyniki finansowe

2021-11-19 07:14
publikacja
2021-11-19 07:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_IIIQSr2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 573 443 643 959 125 796 144 971
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 928 18 151 3 494 4 086
III. Zysk (strata) brutto 19 114 14 849 4 193 3 343
IV. Zysk (strata) netto 15 380 11 761 3 374 2 648
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 81 248 55 698 17 823 12 539
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 971 -2 711 -1 310 -610
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -56 131 -41 635 -12 313 -9 373
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 19 146 11 352 4 200 2 556
IX. Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) 0,47 0,36 0,10 0,08
XI. Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,47 0,36 0,10 0,08
XIII. Stan na: 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XIV. Aktywa razem 537 625 540 329 116 045 117 086
XV. Zobowiązania długoterminowe 40 578 37 851 8 759 8 202
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 275 055 291 937 59 370 63 261
XVII. Kapitał własny 221 992 210 541 47 916 45 623


Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym
przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:pozycje
dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, skonsolidowanego
zysku (strata) na akcję zwykłą oraz skonsolidowanego rozwodnionego zysku
(strata) na akcję zwykłą za trzy kwartały 2021 r. (trzy kwartały 2020
r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca trzech kwartałów. Kurs ten wyniósł 1 EURO =  4,5585
zł (1 EURO = 4,442 zł).

pozycje
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.
Kurs ten wyniósł na 30.09.2021 roku - 1 EURO =  4,6329
zł (na 31.12.2020 roku - 1 EURO =  4,6148
zł).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT IIIQSr2021.pdfRAPORT IIIQSr2021.pdf Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 MAREK MAZUREK PREZES ZARZĄDU
2021-11-19 MICHAŁ PIETREK WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki