REKLAMA
APOGEUM IV FALI

INTERBUD-LUBLIN S.A.: wyniki finansowe

2021-11-26 00:21
publikacja
2021-11-26 00:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
INTERBUD_SPRAWOZDANIE_za_III_kwartal_2021_26-11.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Interbud_Pozostale_informacje_do_IIIQ2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 2 615,04 2 277,28 573,66 512,67
II. Koszty działalności operacyjnej 2 485,01 2 435,18 545,14 548,22
III. Zysk ze sprzedaży 130,03 -157,90 28,53 -35,55
IV. Zysk z działalności operacyjnej 449,17 -1 002,55 98,53 -225,70
V. Zysk przed opodatkowaniem 153,48 -227,26 33,67 -51,16
VI. Zysk netto 458,49 -390,95 100,58 -88,01
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 045,45 -3 016,96 -668,08 -679,19
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 238,44 4 121,86 2 026,64 927,93
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 098,66 689,80 -1 995,98 155,29
X. Przepływy pieniężne netto razem -2 905,67 1 794,70 -637,42 404,03
kolumna 1 - stan na 30.09.2021
kolumna 2 - stan na 31.12.2020
kolumna 3 - stan na 30.09.2021
kolumna 4 - stan na 31.12.2020
XI. Aktywa trwałe 17 944,09 24 715,71 3 873,19 5 355,75
XII. Aktywa obrotowe 48 542,58 36 970,29 10 477,80 8 011,24
XIII. Aktywa razem 66 486,67 61 686,00 14 350,98 13 366,99
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 691,04 74 348,85 16 985,27 16 110,96
XV. Zobowiązania długoterminowe 5 732,72 7 337,93 1 237,39 1 590,09
XVI. Zobowiązania Krótkoterminowe 72 958,32 67 010,92 15 747,87 14 520,87
XVII. Kapitał własny -12 204,36 -12 662,86 -2 634,28 -2 743,97
XVIII. Kapitał zakładowy 701,60 701,60 151,44 152,03
XIX. Pasywa razem 66 486,67 61 686,00 14 350,98 13 366,99
XX. Liczba akcji _w tys szt._ 7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00
XXI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,07 -0,06 0,01 -0,01
XXII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ 0,07 -0,06 0,01 -0,01
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ -1,74 -1,80 -0,38 -0,39
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ -1,74 -1,80 -0,38 -0,39
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _ w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INTERBUD_SPRAWOZDANIE_za_III_kwartał_2021 26-11.pdfINTERBUD_SPRAWOZDANIE_za_III_kwartał_2021 26-11.pdf
Interbud_Pozostałe informacje do IIIQ2021.pdfInterbud_Pozostałe informacje do IIIQ2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2021-11-26 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki