0,4500 zł
7,14% 0,0300 zł
Interbud Lublin SA (ITB)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-26
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 26 lutego 2020r. otrzymał od Pana Sylwestra Bogackiego zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.
Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Sylwestra Bogackiego:
„ Ja, niżej podpisany Sylwester Bogacki, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami - dalej „Ustawa"), niniejszym zawiadamiam, że w związku z nabyciem w dniu 21 lutego 2020 r. w transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji na okaziciela „INTERBUD-LUBLIN" S.A. (dalej jako: „Spółka"), stanowiących 0,07% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 5.000 (słownie: pięć tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 0,04% głosów w ogólnej liczbie głosów, przekroczyłem próg 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Działając na podstawie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej, tj. na podstawie porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będącego ustnym porozumieniem zawartym pomiędzy Tomaszem Grodzkim oraz Sylwestrem Bogackim (dalej również jako: „Strony Porozumienia”), po ww. transakcji Strony Porozumienia posiadają łącznie 1.801.058 akcji Spółki w tym 1.726.100 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 76.958 akcji zwykłych na okaziciela.

Przed zawarciem ww. transakcji:

a)Tomasz Grodzki posiadał łącznie 935.008 (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiem) akcji stanowiących 13,33% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.798.058 (słownie: milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów stanowiących 15,59% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
(i) 863.050 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 12,3% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.726.100 (słownie: milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
(ii) 71.958 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela stanowiących 1,03% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 71.958 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów stanowiących 0,62% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
b)Sylwester Bogacki posiadał 863.050 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 12,30% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.726.100 (słownie: milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
c)poprzez porozumienie Sylwester Bogacki oraz Tomasz Grodzki posiadali łącznie 1.798.058 (słownie: milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 25,63% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 3.524.158 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem) głosów stanowiących 30,56% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie po rozliczeniu ww. transakcji:

a)Tomasz Grodzki posiada łącznie 935.008 akcji (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiem) stanowiących 13,33% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.798.058 (słownie: milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów stanowiących 15,59% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
(i) 863.050 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 12,3% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.726.100 (słownie: milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
(ii) 71.958 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela stanowiących 1,03% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 71.958 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów stanowiących 0,62% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
b)Sylwester Bogacki posiada 868.050 (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysiące pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 12,37% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.731.100 (słownie: milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy sto) głosów stanowiących 15,01% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
(i)863.050 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 12,3% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.726.100 (słownie: miliona siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy stu) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
(ii)5.000 (pięć tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 0,07% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) głosów stanowiących 0,04% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – są akcjami na okaziciela;
c)poprzez porozumienie Sylwester Bogacki oraz Tomasz Grodzki posiadali łącznie 1.803.058 (słownie: milion osiemset trzy tysiące pięćdziesiąt osiem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 25,70% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 3.529.158 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy stoo pięćdziesiąt osiem) głosów stanowiących 30,61% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Nie ma podmiotów zależnych od Tomasza Grodzkiego lub Sylwestra Bogackiego posiadających akcje Spółki. Ani Tomasz Grodzki, ani Sylwester Bogacki nie jest stroną umów, których przedmiotem jest lub może być przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy), a ponadto ani Tomasz Grodzki, ani Sylwester Bogacki nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-26 Tomasz Grodzki Prezes Bogacki Tomasz Grodzki
2020-02-26 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.