REKLAMA

INSTALKRK: wyniki finansowe

2022-09-16 07:24
publikacja
2022-09-16 07:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SA-PS_2022_Polroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-PS_2022_Informacje_dodatkowe_do_skonsolidowanego_skroconego_sprawozdania_finansowego-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-PS_2022_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-PS_2022_Raport_Bieglego_Rewidenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-PS_2022_Oswiadczenie_Zarzadu-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-P_2022_Polroczne_sprawozdanie_finansowe-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-P_2022_Informacje_dodatkowe_do_skroconego_sprawozdania_finansowego-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-P_2022_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Instal_Krakow_S.A.-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-P_2022_Raport_Bieglego_Rewidenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-P_2022_Oswiadczenie_Zarzadu-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 165 382 193 229 35 622 42 494
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 580 22 795 986 5 013
III. Zysk (strata) brutto 5 186 22 112 1 117 4 863
IV. Zysk (strata) netto za okres obrotowy 3 778 17 165 814 3 775
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -26 010 25 878 -5 602 5 691
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 779 -31 273 814 -6 877
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -544 -1 543 -117 -339
VIII. Środki pieniężne netto, razem -22 775 -6 938 -4 905 -1 526
IX. Zysk na jedną akcje zwykłą 0,49 2,32 0,11 0,51
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,49 2,32 0,11 0,51
XI. Suma aktywów (*) 444 081 438 395 94 877 95 316
XII. Zobowiązania długoterminowe (*) 33 455 37 871 7 148 8 234
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (*) 118 552 97 290 25 328 21 153
XIV. Kapitał własny ogółem (*) 292 073 303 234 62 401 65 929
XV. Kapitał podstawowy (*) 7 286 7 286 1 557 1 584
XVI. Liczba akcji (w szt.) (*) 7 285 500 7 285 500 7 285 500 7 285 500
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*) 40,09 41,62 8,57 9,05
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*) 40,09 41,62 8,57 9,05
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 069 131 595 18 969 28 940
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 445 20 474 527 4 503
XXI. Zysk (strata) brutto 5 996 20 264 1 291 4 456
XXII. Zysk (strata) netto za okres obrotowy 5 117 16 102 1 102 3 541
XXIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -22 318 25 525 -4 807 5 613
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 507 -29 795 1 832 -6 552
XXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 775 -1 835 167 -404
XXVI. Środki pieniężne netto, razem -13 037 -6 105 -2 808 -1 343
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,70 2,21 0,15 0,49
XXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,70 2,21 0,15 0,49
XXIX. Suma aktywów (*) 348 684 336 550 74 496 73 173
XXX. Zobowiązania długoterminowe (*) 17 211 17 994 3 677 3 912
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (*) 71 742 49 236 15 328 10 705
XXXII. Kapitał własny ogółem (*) 259 731 269 320 55 491 58 555
XXXIII. Kapitał podstawowy (*) 7 286 7 286 1 557 1 584
XXXIV. Liczba akcji (w szt.) (*) 7 285 500 7 285 500 7 285 500 7 285 500
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*) 35,65 36,97 7,62 8,04
XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*) 35,65 36,97 7,62 8,04


(*) dane bilansowe oraz dane bilansowe
przeliczone na euro prezentowane są na dzień 30.06.2022 roku oraz na
dzień 31.12.2021 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SA-PS 2022 Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe-sig-sig-sig-sig.pdfSA-PS 2022 Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe-sig-sig-sig-sig.pdf Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
SA-PS 2022 Informacje dodatkowe do skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego-sig-sig-sig-sig.pdfSA-PS 2022 Informacje dodatkowe do skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego-sig-sig-sig-sig.pdf Informacje dodatkowe do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SA-PS 2022 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej-sig-sig-sig.pdfSA-PS 2022 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SA-PS 2022 Raport Biegłego Rewidenta.pdfSA-PS 2022 Raport Biegłego Rewidenta.pdf Raport Biegłego Rewidenta do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania
SA-PS 2022 Oświadczenie Zarządu-sig-sig-sig.pdfSA-PS 2022 Oświadczenie Zarządu-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu skonsolidowany
SA-P 2022 Półroczne sprawozdanie finansowe-sig-sig-sig-sig.pdfSA-P 2022 Półroczne sprawozdanie finansowe-sig-sig-sig-sig.pdf Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
SA-P 2022 Informacje dodatkowe do skróconego sprawozdania finansowego-sig-sig-sig-sig.pdfSA-P 2022 Informacje dodatkowe do skróconego sprawozdania finansowego-sig-sig-sig-sig.pdf Informacje dodatkowe do skróconego sprawozdania finansowego
SA-P 2022 Sprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A.-sig-sig-sig.pdfSA-P 2022 Sprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A.-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A.
SA-P 2022 Raport Biegłego Rewidenta.pdfSA-P 2022 Raport Biegłego Rewidenta.pdf Raport Biegłego Rewidenta do półrocznego jednostkowego sprawozdania
SA-P 2022 Oświadczenie Zarządu-sig-sig-sig.pdfSA-P 2022 Oświadczenie Zarządu-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu jednostkowy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-13 Piotr Juszczyk Prezes Zarządu
2022-09-13 Małgorzata Kozioł Członek Zarządu
2022-09-13 Rafał Rajtar Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki