REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

INPOST S.A.: Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

2017-06-26 09:29
publikacja
2017-06-26 09:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-26
Skrócona nazwa emitenta
INPOST S.A.
Temat
Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., Zarząd spółki InPost S.A. z siedzibą
w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 roku, w wykonaniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki (ISIN PLINPST00012) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) w trybie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm., "Ustawa o Ofercie").

Z uwagi na fakt, że wszyscy akcjonariusze Spółki wspólnie zainicjowali procedurę przywrócenia akcjom formy dokumentu, Spółka wniosła o wyznaczenie możliwie najkrótszego terminu na wystąpienie skutku w postaci zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z Ustawy o Ofercie.

Wniosek dotyczy wszystkich akcji Spółki, tj. 11.558.000 (jedenastu milionów pięciuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 11.558.000 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) kodem ISIN PLINPST00012.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-26 Rafał Brzoska Prezes Zarządu
2017-06-26 Sebastian Anioł Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki