REKLAMA

INC: wyniki finansowe

2021-04-29 21:51
publikacja
2021-04-29 21:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
INC_skonsolidowany_raport_roczny_za_2020_w2.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INC_31.12.2020_Sprawozdanie_z_badania_SSF_podpis.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_komitet_audytu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_sprawozdania_roczne_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 19 870 7 107 4 441 1 652
II. Przychody ze sprzedaży usług i towarów 5 102 1 746 1 140 406
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów 3 824 1 293 855 301
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 296 -407 4 089 -95
V. Zysk (strata) netto 14 557 -845 3 254 -196
VI. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominujacej 11 904 -741 2 661 -172
VII. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej 303 -2 322 68 -540
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 4 415 2 334 987 543
IX. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 12 694 4 573 2 837 1 063
X. wydatki na zakup papierów wartościowych 7 747 3 257 1 731 757
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 83 377 19 88
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 4 648 389 1 039 90
XIII. Aktywa razem 41 814 28 344 9 061 6 656
XIV. Zobowiązania 1 345 2 525 291 593
XV. Rezerwy 1 520 149 329 35
XVI. Kapitał (fundusz) akcyjny 1 204 16 686 261 3 918
XVII. Kapitał własny 36 810 22 675 7 977 5 325
XVIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 26 964 15 407 5 843 3 618
XIX. Liczba akcji 12 043 099 8 343 099 12 043 099 8 343 099
XX. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) 0,99 -0,09 0,22 -0,02
XXI. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) 0,99 -0,09 0,22 -0,02
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 2,24 1,85 0,49 0,43
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INC_skonsolidowany_raport_roczny_za_2020_w2.BES.pdfINC_skonsolidowany_raport_roczny_za_2020_w2.BES.pdf Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INC S.A. za rok 2020
INC_31.12.2020_Sprawozdanie z badania SSF_podpis.pdfINC_31.12.2020_Sprawozdanie z badania SSF_podpis.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
oświadczenie RN komitet audytu 2020.pdfoświadczenie RN komitet audytu 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu
oświadczenie RN sprawozdania roczne 2020.pdfoświadczenie RN sprawozdania roczne 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań finansowych

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Paweł Sliwiński Prezes Zarządu Paweł Sliwiński
2021-04-29 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
2021-04-29 Wojciech Iwaniuk Członek Zarządu Wojciech Iwaniuk


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Jacek Skrzypczak Dyrektor Finansowy Jacek Skrzypczak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki