REKLAMA
RPP

IMS S.A.: wyniki finansowe

2022-11-24 07:45
publikacja
2022-11-24 07:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_IIIQ_2022_Grupa_IMS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 38 179 27 172 8 144 5 961
II. EBIT 6 795 5 582 1 449 1 225
III. EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 11 603 10 645 2 475 2 335
IV. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 5 206 4 875 1 110 1 069
V. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (gr na akcję) 17 15 4 3
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 628 6 646 1 627 1 458
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 991) (7 924) (1 065) (1 738)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (359) 682 (77) 150
IX. Przepływy pieniężne netto razem 2 278 (596) 486 (131)
X. Na 30.09.2022 Na 31.12.2021 Na 30.09.2022 Na 31.12.2021
XI. Rzeczowe aktywa trwałe 9 135 9 753 1 876 2 120
XII. Należności krótkoterminowe 11 805 10 630 2 424 2 311
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 212 1 934 865 420
XIV. Kapitał własny 26 239 26 033 5 388 5 660
XV. Zobowiązania długoterminowe 9 812 17 914 2 015 3 895
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 32 282 15 797 6 629 3 435


Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono według ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EUR
obowiązującego 30.09.2022 r. - 4,8698 PLN/EUR i dane porównawcze na
31.12.2021 r. - 4,5994 PLN/EUR).


Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych -
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego, tj. za okres 9 miesięcy zakończonych
30.09.2022 r. – 4,6880 PLN/EUR i dane porównawcze za okres 9 miesięcy
zakończonych 30.09.2021 r. - 4,5585 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny IIIQ 2022 Grupa IMS.pdfRaport kwartalny IIIQ 2022 Grupa IMS.pdf Kwartalny raport finansowy Grupy Kapitałowej IMS za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
2022-11-24 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki