REKLAMA

IMS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-28 19:01
publikacja
2021-04-28 19:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Roczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_IMS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_IMS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_IMS_SA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_IMS_SA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_IMS_wybor_audytora_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_IMS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_IMS_SA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 27 626 45 530 6 175 10 584
II. EBIT 3 619 11 957 809 2 780
III. EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 8 594 17 368 1 921 4 037
IV. Zysk netto za rok obrotowy 3 278 8 102 733 1 883
V. Zysk na akcję (gr na akcję) 11 26 2 6
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 163 14 668 1 824 3 410
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 974) (3 697) (888) (859)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 259) (11 246) (728) (2 614)
IX. Przepływy pieniężne netto razem 930 (275) 208 (64)
X. Na 31.12.2020 Na 31.12.2019 Na 31.12.2020 Na 31.12.2019
XI. Rzeczowe aktywa trwałe 10 461 11 400 2 267 2 677
XII. Należności krótkoterminowe 6 829 12 072 1 480 2 835
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 088 158 236 37
XIV. Kapitał własny 27 529 17 266 5 965 4 054
XV. Zobowiązania długoterminowe 14 258 12 021 3 090 2 823
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 14 543 18 312 3 151 4 300


Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EUR obowiązującego
na 31.12.2020 r. - 4,6148 PLN/EUR i dane porównawcze na 31.12.2019 r. -
4,2585 PLN/EUR).


Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - przeliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP
na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego,
tj. za okres 12 miesięcy zakończonych 31.12.2020 r. - 4,4742 PLN/EUR i
dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończonych 31.12.2019 r. -
4,3018 PLN/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IMS 2020.pdfRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IMS 2020.pdf Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IMS S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności Zarządu IMS 2020.pdfSprawozdanie z działalności Zarządu IMS 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności IMS S.A. w 2020 roku
Oświadczenie Zarządu IMS SA 2020.pdfOświadczenie Zarządu IMS SA 2020.pdf Oświadczenia Zarządu
Sprawozdanie z badania SF IMS SA 2020.pdfSprawozdanie z badania SF IMS SA 2020.pdf Sprawozdanie z badania IMS S.A. za 2020 rok
Informacja Zarządu IMS wybór audytora 2020.pdfInformacja Zarządu IMS wybór audytora 2020.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej IMS 2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej IMS 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej IMS
Ocena Rady Nadzorczej za 2020.pdfOcena Rady Nadzorczej za 2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2020 rok
List Prezesa Zarządu IMS SA 2020.pdfList Prezesa Zarządu IMS SA 2020.pdf List Prezesa Zarządu IMS S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Michał Kornacki Prezes Zarządu
2021-04-28 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Piotr Kabaj Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Wojciech Piwocki Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Michał Przewuski Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki