REKLAMA

IMPERIO ASI S.A.: wyniki finansowe

2021-11-10 17:10
publikacja
2021-11-10 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Imperio_Q32021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody z inwestycji 471 487 103 110
II. Wynik z inwestycji netto 3 446 1 321 756 297
III. Zyski (straty) z inwestycji 336 162 74 36
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 782 1 483 830 334
V. Zysk (strata) brutto 3 782 1 483 830 334
VI. Zysk (strata) netto 3 782 1 483 830 334
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 438) 633 (315) 142
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 363) 608 (518) 137
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 18 0 4
X. Przepływy pieniężne netto razem (3 799) 1 259 (833) 283
XI. wg stanu na: 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XII. Aktywa razem 19 856 15 702 4 286 3 403
XIII. Zobowiązania i Rezerwy razem 715 344 154 75
XIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 39 2 8
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 19 141 15 358 4 132 3 328
XVII. Kapitał zakładowy 4 699 4 699 1 014 1 018
XVIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 831 487 7 831 487 7 831 487 7 831 487
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,44 1,96 0,53 0,42
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,48 0,05 0,11 0,01
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Imperio_Q32021-sig.pdfImperio_Q32021-sig.pdf Sprawozdanie finansowe Imperio ASI S.A.za 3Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-10 Artur Górski Prezes Zarządu
2021-11-10 Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości Sp. z o.o. osoba prowadząca księgowość Spółki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki