REKLAMA

IDM SA: wyniki finansowe

2022-05-30 20:18
publikacja
2022-05-30 20:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RQ.1.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody z działalności podstawowej 55 272 12 59
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -278 -119 -60 -26
III. Zysk (strata) brutto -670 1 820 -144 398
IV. Zysk (strata) netto -670 1 820 -144 398
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 583 1 253 125 274
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 -5
VII. Przepływy pieniężne netto razem 558 1 339 122 305
VIII. Zysk (strata) netto -670 1 820 -147 414
IX. Średnia ważona liczba akcji w szt. 44 392 388 44 392 388 44 392 388 3 306 389
X. Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR) -0,02 0,04 0,13
XI. Rozwodniona liczba akcji w szt. 44 392 388 44 392 388 44 392 388 3 306 389
XII. Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -0,02 0,04 0,13
XIII. w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR
XIV. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XV. Aktywa razem 4 755 7 499 1 028 1 609
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 590 733 992 157
XVII. Rezerwy na zobowiązania 1 192 1 192 258 256
XVIII. Kapitał własny -1 042 5 304 -225 1 138
XIX. Kapitał zakładowy 2 220 2 220 480 476
XX. Liczba akcji w szt. 44 392 388 44 392 388 44 392 388 3 306 389
XXI. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) -0,02 0,12 -0,01 0,34
XXII. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 44 392 388 44 392 388 44 392 388 3 306 389
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) -0,02 0,12 -0,01 0,34
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RQ.1.2022.pdfRQ.1.2022.pdf RQ.1.2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-30 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki