REKLAMA
ZAGŁOSUJ

IDM SA: wyniki finansowe

2021-11-19 21:11
publikacja
2021-11-19 21:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RQ_3.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody z działalności podstawowej 340 322 75 72
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -954 -967 -209 -216
III. Zysk (strata) brutto -2832 4 101 -621 917
IV. Zysk (strata) netto -2832 4 101 -621 917
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -162 1 493 -36 334
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 86 -88 19 -20
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VII. Przepływy pieniężne netto razem -76 1 405 -17 314
VIII. Zysk (strata) netto -2832 4 101 -621 917
IX. Średnia ważona liczba akcji w szt. 44 392 388 44 392 388 44 392 388 44 392 388
X. Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR) -0,06 0,09 0,02
XI. Rozwodniona liczba akcji w szt. 44 392 388 44 392 388 44 392 388 44 392 388
XII. Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -0,06 0,09 0,02
XIII. w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR
XIV. 01.01 - 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2020 31.12.2020
XV. Aktywa razem 3639 5 436 785 1 215
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3054 1 724 659 385
XVII. Zobowiązania długoterminowe 270 60
XVIII. Rezerwy na zobowiązania 1192 1 191 257 266
XIX. Kapitał własny -607 2 227 -131 498
XX. Kapitał zakładowy 2220 2 220 479 496
XXI. Liczba akcji w szt. 44 392 388 44 392 388 44 392 388 44 392 388
XXII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) -0,01 0,05 0,01
XXIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 44 392 388 44 392 388 44 392 388 44 392 388
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) -0,01 0,05 0,01
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RQ_3.2021.pdfRQ_3.2021.pdf RQ_3.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 Andrzej Łaszkiewicz Członek RN delegowany do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki