I2 DEVELOPMENT S.A.: Emisja obligacji serii K

2020-07-24 17:55
publikacja
2020-07-24 17:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-24
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Emisja obligacji serii K
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 lipca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie emisji 10.000 (dziesięć tysięcy) zabezpieczonych obligacji serii oznaczonej literą „K”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, oprocentowanych według stałej stopy procentowej, nieodbiegającej od warunków rynkowych, o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 11 sierpnia 2023 roku („Obligacje”).

Zabezpieczeniem Obligacji stanowić będzie hipoteka łączna, która zostanie ustanowiona na lokalach usługowych, położonych we Wrocławiu, na nieruchomości gruntowej przy ul. Wszystkich Świętych i pl. Jana Pawła II (w budynkach B8 i B9 inwestycji „Bulwar Staromiejski”), do kwoty 150 % wartości przydzielonych Obligacji oraz cesja – przeniesienie praw z polis ubezpieczeniowych.

Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty publicznej, określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („Ustawa”), w oparciu o art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, bez sporządzania prospektu emisyjnego, na podstawie memorandum informacyjnego („Memorandum”).

Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na refinansowanie obligacji serii F i G Emitenta.

Emitent informuje, iż Memorandum dotyczące Obligacji zostanie opublikowane w dniu 27 lipca 2020 roku poprzez publikację na stronie internetowej oferującego, tj. Michael / Ström Dom Maklerski S.A.: www.michaelstrom.pl.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION:


Current report No. 49/2020


Date of preparation: 2020-07-24


Short name of the issuer: i2 Development S.A.


Subject: Issue of series K bonds


Legal basis: Article 17 para. 1 MAR - confidential
information


i2 Development S.A. Management Board with its
registered office in Wrocław ("Company", "Issuer") informs that on July
24, 2020 adopted a resolution on the issue of 10,000 (ten thousand)
secured bonds of the series marked with the letter "K", not in the form
of a document, with a nominal value of 1,000, 00 (one thousand) PLN each
bond and the total nominal value of PLN 10,000,000.00 (ten million),
with interest rate, not deviating from market conditions, with a maximum
maturity on August 11, 2023 ("Bonds").


The Bonds will be secured by a joint mortgage, which
will be established on commercial premises located in Wrocław, on a plot
of land at ul. Wszystkich Świętych and pl. Jana Pawła II (in buildings
B8 and B9 of the "Bulwar Staromiejski" investment), up to the amount of
150% of the value of the Bonds allocated and the assignment - transfer
of rights from insurance policies.


The Bonds will be issued in the form of a public
offering, as specified in Art. 33 point 1 of the Act of 15 January 2015
on bonds ("Act"), pursuant to Art. 37b paragraph. 1 of the Public
Offering Act of July 29, 2005 on public offering and conditions for
introducing financial instruments to an organized trading system and on
public companies, without drawing up an issue prospectus, on the basis
of an information memorandum ("Memorandum").


The funds obtained by the Company from the issue of
the Bonds will be used to refinance the Issuer's series F and G bonds.


The Issuer informs that the Memorandum regarding the
Bonds will be published on July 27, 2020 by publication on the website
of the offeror, i.e. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. :
www.michaelstrom.pl.


Signatures of persons representing the Company:

2020-07-24
  Marcin
Misztal   President
of the Management Board

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-24 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki