HYDROTOR: wyniki finansowe

2019-05-31 17:38
publikacja
2019-05-31 17:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Finansowe_Hydrotor_SA_za_2018_kor.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_HT_i_GK_2018_kor.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Oswiadczenie_niefinansowe_Grupy_Kapitalowej_Hydrotor_2018_r..pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Opina_Hydrotor_jednostkowe_2018_w_3-sig.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Hydrotor_2018.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadz_Komitet_Audytu_2018.pdf  (KOREKTA RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 425 67 217 16 974 15 836
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 823 3 854 896 908
III. Zysk (strata) brutto 6 906 6 959 1 619 1 639
IV. Zysk (strata) netto 5 968 6 229 1 399 1 467
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 089 8 493 1 416 2 036
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 207) (9) (746) (2)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 692) (5 698) (1 556) (1 366)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (3 810) 2 786 (886) 668
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,49 2,60 0,58 0,61
X. Aktywa, razem 105 041 102 740 24 428 24 633
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 691 27 984 5 742 6 709
XII. Zobowiązania długoterminowe 14 579 14 992 3 390 3 594
XIII. w tym dotacje długoterminowe 11 086 11 785 2 578 2 826
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 10 112 12 992 2 352 3 115
XV. w tym dotacje krótkoterminowe 1 374 1 206 320 289
XVI. Kapitał własny 80 350 74 756 18 686 17 923
XVII. Kapitał zakładowy 4 797 4 797 1 116 1 150
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 2 398 300 2 398 300 2 398 300 2 398 300
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 33,50 31,17 7,79 7,47
XX. EBITDA 8 342 7 921 1 955 1 866
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 8/2019 z dnia 2019-05-31 o treści:


Zarząd
PHS Hydrotor SA informuje o uzupełnieniu informacji przekazanych w
rocznych raportach okresowych jednostkowych i skonsolidowanych. Raport
uległ zmianie w następującym zakresie:1.       
uzupełnienia
Sprawozdania Zarządu z działalności PHS Hydrotor SA oraz Sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w części dotyczącej
oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w odniesieniu do
działania Komitetu Audytu tj. wskazanie osób z imienia i nazwiska
spełniających ustawowe kryteria niezależności, posiadających wiedzę i
umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
oraz wiedzy i umiejętności z zakresu branży, ze wskazaniem sposobu ich
nabycia. Oświadczenie zostało uzupełnione o ilość posiedzeń Komitetu
Audytu w 2018 roku oraz wskazano na opracowaną politykę wyboru firmy
audytorskiej i omówiono świadczenie usług dodatkowych przez firmę
audytorską,2.       
uzupełnienia
Sprawozdania Zarządu z działalności PHS Hydrotor SA oraz Sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej o informację o udziale odbiorcy, 
który
osiągnął co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem i dostawcy,  który
osiągnął co najmniej 10% udział w dostawach, z wskazaniem ich nazwy oraz
określeniem formalnych powiązań z emitentem,3.       
uzupełnienia
Sprawozdania Zarządu z działalności PHS Hydrotor SA oraz Sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej o wskaźnik długu netto,4.       
uzupełnienia
Sprawozdania finansowego PHS Hydrotor S.A. w nocie 44 o dane dotyczące
wynagrodzeń i nagród wypłaconych w jednostce emitenta dla poszczególnych
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,5.       
uzupełnienia
Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Hydrotor. w nocie 45 o dane
dotyczące wynagrodzeń i nagród wypłaconych w jednostce emitenta dla
poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wynagrodzeń z
tytułu pełnienia innych obowiązków w Spółkach córkach Grupy,6.      
nowych
sprawozdań  Biegłego
Rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.Pozostałe dokumenty
i dane zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym
za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r., nie
uległy zmianie.


Plik Opis
Sprawozdanie Finansowe Hydrotor SA za 2018 kor.pdfSprawozdanie Finansowe Hydrotor SA za 2018 kor.pdf Sprawozdanie finansowe za 2018 r. z całkowitych dochodów, sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych, zmian w kapitale, dodatkowe informacje w tym wybrane dane finansowe, zasady rachunkowości, noty objaśniające
Sprawozdanie z działalnosci HT i GK 2018 kor.pdfSprawozdanie z działalnosci HT i GK 2018 kor.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Hydrotor SA za 2018 r. List Prezesa Zarządu, oświadczenie o rzetelności; oświadczenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 r.
Oświadczenie niefinansowe Grupy Kapitałowej Hydrotor 2018 r..pdfOświadczenie niefinansowe Grupy Kapitałowej Hydrotor 2018 r..pdf oświadczenie na temat informacji niefinansowych
Opina Hydrotor jednostkowe 2018 w 3-sig.pdfOpina Hydrotor jednostkowe 2018 w 3-sig.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Hydrotor 2018.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Hydrotor 2018.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej; Informacja dot. wyboru biegłego rewidenta, ocena odnośnie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Oświadczenie Rady Nadz Komitet Audytu 2018.pdfOświadczenie Rady Nadz Komitet Audytu 2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. przepisów związanych z Komitetem audytu.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Mariusz Lewicki Prezes Zarządu
2019-05-31 Wiesław Wruck Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Marek Kozłowski Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki