REKLAMA

HUUUGE, INC.: wyniki finansowe

2021-05-25 18:59
publikacja
2021-05-25 18:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q1_2021_PL_raport_kwartalny_Huuuge_Inc.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Q1_2021_report_Huuuge_Inc_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. USD w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody 95 691 76 049 79 387 68 975
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 503 17 489 5 395 15 862
III. Zysk (strata) brutto -36 959 14 556 -30 662 13 202
IV. Zysk (strata) netto -37 539 12 802 -31 143 11 611
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 289 16 296 -6 877 14 780
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -564 -553 -468 -502
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 98 620 9 174 81 817 8 321
VIII. Łączne przepływy pieniężne netto 89 767 24 917 74 473 22 599
IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 183 198 51 211 155 968 46 647
X. Liczba akcji na koniec okresu 84 246 697 13 230 218
XI. Średnioważona liczba akcji w okresie (*) 64 618 261 65 000 399
XII. Zysk strata na akcję (EPS) (*) -0,54 0,19


(*) Średnioważona liczba akcji została skorygowana o zdarzenie podziału
akcji które miało miejsce 20 stycznia 2021 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q1 2021 PL raport kwartalny Huuuge Inc.pdfQ1 2021 PL raport kwartalny Huuuge Inc.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Huuuge, Inc. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 roku
Q1 2021 report Huuuge Inc signed.pdfQ1 2021 report Huuuge Inc signed.pdf Huuuge, Inc. interim condensed consolidated financial statements for the three-month period ended March 31, 2021.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Anton Gauffin Prezes
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki