REKLAMA

HERKULES S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 00:31
publikacja
2021-04-30 00:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
HRS_SRR_2020_list_zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_SRR_2020_list_zarzadu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hrs_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hrs_2020-12-31.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_SRR_2020_sprawozdanie_zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_SRR_2020_sprawozdanie_zarzadu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_Herkules_SA_Sprawozdanie_z_badania_29042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_Herkules_SA_Sprawozdanie_z_badania_29042021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_SRR_2020_osw_z_dot_spr.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_SRR_2020_osw_z_dot_spr.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_SRR_2020_osw_z_dot_audytora.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_SRR_2020_osw_z_dot_audytora.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_2020_osw_rn_ws_ka.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_SRR_2020_osw_rn_dot_audytora.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_2020_osw_rn_ocena_sprawozdan.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 150 562,00 127 276,00 33 651,00 29 587,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 648,00 -29 274,00 2 380,00 -6 805,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 682,00 -39 558,00 1 270,00 -9 196,00
IV. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 4 365,00 -38 826,00 976,00 -9 026,00
V. EBITDA 30 283,00 -8 531,00 6 768,00 -1 983,00
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 18 208,00 17 522,00 4 070,00 4 073,00
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 9 071,00 6 769,00 2 027,00 1 574,00
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 732,00 -24 601,00 -387,00 -5 719,00
IX. Przepływy pieniężne razem 26 084,00 -342,00 5 830,00 -80,00
X. Środki pieniężne na koniec okresu 33 760,00 7 676,00 7 316,00 1 803,00
XI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 34 825 954,00 37 227 466,00 34 825 954,00 37 227 466,00
XII. Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł) 0,13 -1,04 0,03 -0,24
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HRS_SRR_2020_list_zarzadu.xhtmlHRS_SRR_2020_list_zarzadu.xhtml List Prezesa Zarządu
HRS_SRR_2020_list_zarzadu.xhtml.xadesHRS_SRR_2020_list_zarzadu.xhtml.xades podpis
hrs_2020-12-31.ziphrs_2020-12-31.zip Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za 2020 r.
hrs_2020-12-31.zip.XAdEShrs_2020-12-31.zip.XAdES podpis
HRS_SRR_2020_sprawozdanie_zarzadu.xhtmlHRS_SRR_2020_sprawozdanie_zarzadu.xhtml Roczne skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy Kapitałowej Herkules za 2020 r.
HRS_SRR_2020_sprawozdanie_zarzadu.xhtml.xadesHRS_SRR_2020_sprawozdanie_zarzadu.xhtml.xades podpis
SSF_Herkules_SA_Sprawozdanie_z_badania_29042021.xhtmlSSF_Herkules_SA_Sprawozdanie_z_badania_29042021.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za 2020 r.
SSF_Herkules_SA_Sprawozdanie_z_badania_29042021.xhtml.xadesSSF_Herkules_SA_Sprawozdanie_z_badania_29042021.xhtml.xades podpis
HRS_SRR_2020_osw_z_dot_spr.xhtmlHRS_SRR_2020_osw_z_dot_spr.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań Grupy Kapitałowej Herkules za 2020 r.
HRS_SRR_2020_osw_z_dot_spr.xhtml.xadesHRS_SRR_2020_osw_z_dot_spr.xhtml.xades podpis
HRS_SRR_2020_osw_z_dot_audytora.xhtmlHRS_SRR_2020_osw_z_dot_audytora.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań Grupy Kapitałowej Herkules za 2020 r.
HRS_SRR_2020_osw_z_dot_audytora.xhtml.xadesHRS_SRR_2020_osw_z_dot_audytora.xhtml.xades podpis
HRS_2020_osw_rn_ws_ka.xhtmlHRS_2020_osw_rn_ws_ka.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Emitenta
HRS_SRR_2020_osw_rn_dot_audytora.xhtmlHRS_SRR_2020_osw_rn_dot_audytora.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wybory firmy audytorskiej do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej
HRS_2020_osw_rn_ocena_sprawozdan.xhtmlHRS_2020_osw_rn_ocena_sprawozdan.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sprawozdań
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki