REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

HELIO: Helio Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

2022-12-16 18:49
publikacja
2022-12-16 18:49
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Helio Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

W związku z podjętymi w dniu 16.12.2022 r. uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. (dalej „ZWZ”) w sprawie:\
- zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,\
- zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki\
Spółka informuje o stosowaniu zasady nr 6.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 od dnia 01.01.2023 r., tj. od dnia wejścia w życie powyższych uchwał ZWZ.


POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka dokłada wszelkich starań aby prowadzić przejrzystą i sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, w tym zamieszcza stosowne informacje i komunikaty na swojej stronie internetowej. Spółka na bieżąco prowadzi także stosowną politykę komunikacji prasowej i inwestorskiej. Istotnym elementem stosowanej polityki informacyjnej wobec inwestorów i przedstawicieli mediów jest udzielanie w miarę możliwości wyczerpujących i terminowych odpowiedzi na zadawane na bieżąco pytania drogą elektroniczną (e-mail), czy telefonicznie. W ocenie Zarządu Spółki zapewnia to odpowiednią komunikację z inwestorami zgodnie ze zgłaszanymi przez nich oczekiwaniami i przy uwzględnieniu możliwości organizacyjnych Spółki. Przykładowo zamieszczane na stronie internetowej aktualne prezentacje inwestorskie co do zakresu informacji przygotowywane są w sposób syntetyczny, zgodnie z konsensusem zgłaszanych przez inwestorów oczekiwań. Jednocześnie Emitent nie podejmował i nie planuje podejmować dodatkowych działań, w tym w formule otwartych spotkań, czy przy wykorzystaniu innych nowoczesnych metod komunikacji internetowej, np. czaty, social media (facebook, twitter, blogi, fora internetowe, itp.). Mając na uwadze charakter i wielkość Spółki, w ocenie Emitenta przyjęte metody komunikacji pozwalają na zachowanie należytej transparentności, wiarygodności przekazywanych komunikatów, a jednocześnie zachowanie proporcjonalnych do celu kosztów.

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.
Zasada jest stosowana.

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
HELIO S.A. jako dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo na rynku spożywczym, jest świadome wpływu jego działalności na środowisko. Spółka, jako odpowiedzialna organizacja swoje działania opiera na zrównoważonym rozwoju, to jest takim rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Mając na uwadze zasadę proporcjonalności i adekwatności, Emitent stopniowo rozbudowuje dokumentację w tym zakresie. Choć tematyka ta nie została jeszcze w pewnych kwestiach sformalizowana, Spółka w pełni świadoma jest korzyści z uwzględniania tematyki ESG w jej działalności oraz w długofalowej strategii rozwoju. Potwierdzeniem takiego działania są m.in. przyjęta przez Emitenta polityka środowiskowa (Plan Ochrony Środowiska HELIO S.A.), która określa kierunki działań i cele środowiskowe, czy certyfikacje według międzynarodowego standardu jakości i bezpieczeństwa żywności BRC – Global Standard for Food Safety, którego jednym z wymagań jest prowadzenie nadzoru nad standardami ochrony środowiska w zakładzie. Cele środowiskowe uwzględnione są także w polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej HELIO S.A. Obrazowym przykładem troski o ekosystem jest także realizowana przez Spółkę polityka ograniczania użycia konserwantów i oleju palmowego. Spółka opracowała bowiem technologię umożliwiającą całkowite wyeliminowanie oleju palmowego powszechnie stosowanego przez innych producentów w produkcji mas cukierniczych, czy popcornu do mikrofalówki.

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki, a zarazem założyciele przedsiębiorstwa Emitenta od początku jego działalności przywiązują dużą wagę do etyki prowadzonego biznesu. Wrażliwość na kwestie społecznej odpowiedzialności cechuje zatem działalność Emitenta już od trzech dekad. Biorąc pod uwagę rodzinny rodowód działalności, a przy tym jej dynamiczny rozwój, Spółka nie ma co prawda kompleksowo opracowanej i spisanej strategii w odniesieniu do tematyki ESG, czy CSR, lecz kwestie te systematyzuje przede wszystkim w sposób nieformalny kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Mając na uwadze zasadę proporcjonalności i adekwatności, w ocenie władz Spółki opracowanie kompleksowej dokumentacji w tym zakresie nie znajduje w przypadku Spółki uzasadnienia ekonomiczno-organizacyjnego, a dodatkowo mogłoby rodzić ryzyka wystąpienia błędów natury formalno-prawnej przy podejmowaniu decyzji, a tym samym pozbawić elastyczności podejmowania działań prospołecznych. Spółka jest przy tym w pełni świadoma korzyści z uwzględniania tematyki ESG w jej działalności oraz w długofalowej strategii rozwoju. Obrazowym przykładem takiego działania jest realizacja polityki ograniczania użycia konserwantów, glutenu, czy oleju palmowego, którego redukcję zaleciły społeczne światowe organizacje zarówno ze względów zdrowotnych (np. WHO), jak i etycznych z uwagi na łamanie praw pracowniczych na plantacjach palm olejowych (np. Amnesty International). W ramach działań w tym zakresie Spółka opracowała technologię umożliwiającą całkowite wyeliminowanie oleju palmowego powszechnie stosowanego przez innych producentów w produkcji mas cukierniczych, czy popcornu do mikrofalówki. Choć Spółka stara się aby kwestie społeczne i pracownicze realizowane były w sposób naturalny poprzez kulturę organizacyjną, szereg kwestii zostało dodatkowo sformalizowanych i uregulowanych stosowną dokumentacją korporacyjną. Poza powszechnymi w przedsiębiorstwach regulaminami/politykami (np. pracy, wynagrodzeń, etyki, czy BHP), w Spółce obowiązują dodatkowe uregulowania związane np. z certyfikacją według międzynarodowego standardu jakości i bezpieczeństwa żywności BRC – Global Standard for Food Safety, którego jednym z wymagań jest poddawanie się regularnym audytom zewnętrznym w obszarach etyki i zgodności z prawem w kwestiach pracowniczych.

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Mając na uwadze zasadę adekwatności, w szczególności w kontekście braku stosowania analogicznych praktyk przez inne firmy w branży Emitenta, zastosowanie tej zasady mogłoby rodzić dodatkowe ryzyka biznesowe pod kątem konkurencji. W ocenie Spółki ogólne założenia dotyczące strategii biznesowej są przedstawione zatem w sposób wyczerpujący dla racjonalnego inwestora na stronie internetowej Spółki, w tym raporcie rocznym i informacjach promocyjnych. Mając na uwadze specyfikę akcjonariatu Emitenta i dotychczas sygnalizowane przez inwestorów preferencje co do potrzeb w zakresie komunikacji inwestorskiej, pełne wdrożenie zasady nie przyniosłoby zaś istotnej wartości dodanej dla interesariuszy Spółki. Spółka nie wyklucza stosowania tej zasady w przyszłości.

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Mając na uwadze zasadę adekwatności, w szczególności w kontekście braku stosowania analogicznych praktyk przez inne firmy w branży Emitenta, zastosowanie tej zasady mogłoby rodzić dodatkowe ryzyka biznesowe pod kątem konkurencyjności. W ocenie Spółki ogólne założenia dotyczące strategii biznesowej są przedstawione zatem w sposób wyczerpujący dla racjonalnego inwestora na stronie internetowej Spółki, w tym raporcie rocznym i informacjach promocyjnych. Mając na uwadze specyfikę akcjonariatu Emitenta i dotychczas sygnalizowane przez inwestorów preferencje co do potrzeb w zakresie komunikacji inwestorskiej, pełne wdrożenie zasady nie przyniosłoby zaś istotnej wartości dodanej dla interesariuszy Spółki. Jednocześnie władze Spółki deklarują, iż są świadome korzyści z uwzględniania tematyki ESG w działalności Spółki, a tym samym uwzględniają także ten aspekt w długofalowej strategii rozwoju organizacji. Spółka nie wyklucza stosowania tej zasady w przyszłości.

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Mając na uwadze zasadę adekwatności, w szczególności w kontekście braku stosowania analogicznych praktyk przez inne firmy w branży Emitenta oraz na lokalnym rynku pracy, zastosowanie tej zasady mogłoby rodzić dodatkowe ryzyka biznesowe. Mając zatem na uwadze specyfikę akcjonariatu Emitenta i dotychczas sygnalizowane przez inwestorów preferencje co do potrzeb w zakresie komunikacji inwestorskiej, pełne wdrożenie zasady nie przyniosłoby istotnej wartości dodanej dla interesariuszy Spółki. Jednocześnie władze Spółki deklarują, iż są świadome korzyści z uwzględniania tematyki ESG w działalności Spółki, a tym samym uwzględniają także ten aspekt w długofalowej strategii rozwoju organizacji.

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka w ramach swojej działalności podejmuje różne formy wsparcia w przedmiotowym zakresie. W zależności od ich skali Spółka komunikuje podjęte działania na bieżąco choć niesystemowo na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Ze względu na doraźny charakter podejmowanych działań oraz brak istotnego wpływu na wynik finansowy Emitenta, rekomendacja ta nie jest jednak stosowana. Wsparcie ma bowiem zazwyczaj charakter produktowy, którego wartość jest przede wszystkim emocjonalna niż materialna. W ocenie Emitenta podanie informacji wymaganych niniejszą zasadą mogłaby rodzić zaś dodatkowe ryzyka wizerunkowe, np. wynikające ze wzrostu oczekiwań podmiotów obdarowywanych.

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka dokłada wszelkich starań aby prowadzić przejrzystą politykę informacyjną w zakresie Relacji Inwestorskich, w tym zamieszcza stosowne informacje i komunikaty na swojej stronie internetowej. Istotnym elementem stosowanej polityki informacyjnej wobec inwestorów, analityków i przedstawicieli mediów jest też udzielanie w miarę możliwości wyczerpujących i terminowych odpowiedzi na zadawane na bieżąco pytania drogą elektroniczną (e-mail), czy telefonicznie. W ocenie Zarządu Spółki zapewnia to odpowiednią komunikację z inwestorami i rynkiem zgodnie ze zgłaszanymi przez nich oczekiwaniami i przy uwzględnieniu możliwości organizacyjnych Spółki. Mając na uwadze charakter Spółki i strukturę jej akcjonariatu, w ocenie Emitenta przyjęte metody komunikacji pozwalają bowiem na zachowanie należytej transparentności, wiarygodności przekazywanych komunikatów, a jednocześnie zachowanie proporcjonalnych do celu kosztów. Jednocześnie Emitent nie podejmował i nie planuje podejmować dodatkowych działań, w tym w formule otwartych spotkań, czy przy wykorzystaniu innych nowoczesnych metod komunikacji internetowej, np. czaty, social media (facebook, twitter, blogi, fora internetowe, itp.).

1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
Zasada jest stosowana.


ZARZĄD I RADA NADZORCZA

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie opracowała polityki różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej. Biorąc pod uwagę specyfikę Spółki, w tym fakt pełnienia funkcji zarządczych od początku działalności przedsiębiorstwa przez jego założycieli, a zarazem dominujących akcjonariuszy, w ocenie władz Spółki opracowanie i przyjęcie takowej polityki nie znajduje w przypadku Spółki uzasadnienia ekonomiczno-organizacyjnego, a mogłoby rodzić ryzyko wystąpienia błędów natury formalno-prawnej przy podejmowaniu decyzji personalnych. Jednocześnie władze Spółki deklarują, iż są świadome korzyści z zachowania różnorodności w doborze osób do jej organów, a tym samym podejmując decyzje personalne uwzględniają także ten aspekt nadając mu stosowną do powierzanych funkcji wagę.

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie opracowała polityki różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej. Biorąc pod uwagę specyfikę Spółki, w tym fakt pełnienia funkcji zarządczych od początku działalności przedsiębiorstwa przez jego założycieli, a zarazem dominujących akcjonariuszy, w ocenie władz Spółki opracowanie i przyjęcie takowej polityki nie znajduje w przypadku Spółki uzasadnienia ekonomiczno-organizacyjnego, a mogłoby rodzić ryzyko wystąpienia błędów natury formalno-prawnej przy podejmowaniu decyzji personalnych. Jednocześnie władze Spółki deklarują, iż są świadome korzyści z zachowania różnorodności w doborze osób do jej organów, a tym samym podejmując decyzje personalne uwzględniają także ten aspekt nadając mu stosowną do powierzanych funkcji wagę.

2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.

2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
Zasada jest stosowana.

2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
Zasada jest stosowana.

2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.
Zasada jest stosowana.

2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.

2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
Zasada jest stosowana.

2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.
Zasada jest stosowana.

2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
Zasada jest stosowana.

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;
Zasada jest stosowana.

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
Zasada jest stosowana.

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
Zasada jest stosowana.

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;
Zasada jest stosowana.

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z wyjaśnieniami do zasady 2.1 Spółka nie posiada spisanej polityki różnorodności, ani ustalonych celów w tym zakresie.


SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.
Zasada jest stosowana.

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.
Nie dotyczy.
Z uwagi na prosty model biznesowy Spółki, jej rodzinny rodowód, oraz nierozbudowaną strukturę organizacyjną, w tym brak grupy kapitałowej, Spółka nie ma wyodrębnionych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację wskazanych w przedmiotowej zasadzie zadań w poszczególnych systemach i funkcjach. Zadania te są realizowane przez Zarząd za pośrednictwem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w ramach ich zakresów obowiązków i procedur obowiązujących w Spółce.

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.
Zasada jest stosowana.

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na specyfikę Spółki, osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz audyt wewnętrzny jest Zarząd Spółki. Wynagrodzenie ustalane jest zatem przez Radę Nadzorczą zgodnie z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Spółce. Ze względu na szeroki zakres obowiązków i celów zarządczych, wynagrodzenie z tytułu realizacji zadań wskazanych w niniejszej zasadzie nie wpływa w sposób istotny na łączne wynagrodzenie Zarządu.

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na specyfikę Spółki, osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem i compliance jest Zarząd Spółki.

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na specyfikę Spółki, osobami kierującymi audytem wewnętrznym jest Zarząd Spółki.

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.
Nie dotyczy.
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Zasada jest stosowana.

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Zasada jest stosowana.

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.
Nie dotyczy.
Spółka nie należy do wskazanych indeksów WIG.


WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na zagrożenia techniczno-prawne Spółka nie planuje organizacji e-walnych zgromadzeń. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się bowiem w siedzibie rejestrowej Emitenta, gdzie jakość połączenia internetowego jest znacząco niższa niż w przypadku nowej lokalizacji Spółki w Brochowie, a ponadto zdarzają się chwilowe, acz bardzo ryzykowne dla przebiegu e-walnego zgromadzenia, przerwy w dostawie energii elektrycznej, w szczególności w okresie zimowym, w którym to zwyczajowo odbywają się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki. Mając na uwadze powyższe, a także strukturę Emitenta oraz brak dotychczas zgłaszanych przez akcjonariuszy potrzeb w zakresie organizacji e-walnych, w ocenie Zarządu Emitenta koszt wdrożenia zasady byłby nieproporcjonalnie wysoki do celu, a jej realizacja byłaby związana z niepotrzebnymi ryzykami, które mogą wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony przebieg walnych zgromadzeń.

4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zasada jest stosowana.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na brak zgłaszanego zapotrzebowania przez akcjonariuszy w tym zakresie, a także zagrożenia techniczno-organizacyjne, Spółka nie przeprowadzała dotychczas takich transmisji, ani ich nie planowała. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się bowiem w siedzibie rejestrowej Emitenta, gdzie jakość połączenia internetowego jest znacząco niższa niż w przypadku nowej lokalizacji Spółki w Brochowie, a ponadto zdarzają się chwilowe, acz bardzo ryzykowne dla transmisji w czasie rzeczywistym, przerwy w dostawie energii elektrycznej, w szczególności w okresie zimowym, w którym to zwyczajowo odbywają się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki. W zależności od zgłaszanych przez akcjonariuszy potrzeb, Spółka nie wyklucza jednak dostosowania się do przedmiotowej zasady w przyszłości.

4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Zasada jest stosowana.

4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Zasada jest stosowana.

4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada stosowana w zakresie możliwości Spółki, tj. poprzez stosowne doprecyzowanie tej kwestii w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada stosowana w zakresie możliwości Spółki, tj. poprzez stosowne doprecyzowanie tej kwestii w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.

4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.
Zasada jest stosowana.

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.
Zasada jest stosowana.

4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Zasada jest stosowana.

4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:
a)   spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego;
b)   osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych;
c)   cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.
Zasada jest stosowana.

4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:
a)   wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;
b)   spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
c)   spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;
d)   spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
e)   wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
f)   pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka od początku działalności prowadzi politykę rozwoju organicznego oraz niewypłacania dywidendy. Dzięki stabilnej strukturze właścicielskiej i zarządczej, wizji i konsekwencji Spółka metodą małych kroczków permanentnie rozbudowuje kompetencje produkcyjne, zwiększa wydajność i modernizuje system infrastrukturalny, nie obciążając przy tym nadmiernie kondycji finansowej. Zarząd Spółki corocznie wyjaśnia jednocześnie okoliczności decyzji o przeznaczeniu zysku na kapitał zakładowy Spółki. Biorąc pod uwagę fluktuację przychodów oraz zysków w poszczególnych latach obrotowych, Spółka nie planuje zatem realizować tej zasady, zaś w przypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, niezwłocznie poinformuje o tym rynek stosownym raportem bieżącym.


KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
Zasada jest stosowana.

5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.
Zasada jest stosowana.

5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.
Zasada jest stosowana.

5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.

5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.
Zasada jest stosowana.

5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.
Zasada jest stosowana.

5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.
Zasada jest stosowana.


WYNAGRODZENIA

6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.
Zasada jest stosowana.

6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.
Zasada jest stosowana.

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Spółce nie funkcjonują obecnie programy motywacyjne oparte na opcjach menedżerskich.

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada stosowana od 01.01.2023 r.

6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada jest stosowana.


Załączniki
20221216_184928_0000144438_0000146569.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki