REKLAMA

GRUPAMZ: Rejestracja zmian Statutu

2022-07-26 13:55
publikacja
2022-07-26 13:55
Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 25 sierpnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii O wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia 10 lutego 2022 roku jako dnia prawa poboru akcji serii O oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.

Dokonano następujących zmian w Statucie Spółki:
W § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
1. słowa: „Kapitał zakładowy wynosi 1.075.005,40 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć złotych 40/100) i dzieli się na 10.750.054 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje”
Zastąpiono słowami: „Kapitał zakładowy wynosi 3.274.169,90 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 32.741.699 (trzydzieści dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji”
2. dodano lit. l o następującym brzmieniu:
l. 20.141.915 (dwadzieścia milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do numeru 20.141.915.

Spółka w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść jednolitą Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20220726_135518_0000142462_0000144159.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki