REKLAMA

GRUPA LOTOS: wyniki finansowe

2021-08-12 06:30
publikacja
2021-08-12 06:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_LOTOS_w_1_polroczu_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RF_GK_LOTOS_HY2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_1_POLROCZE_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_LOTOS_raport_z_przegladu_JSF_30.06.2021p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_LOTOS_raport_z_przegladu_SSF_30.06.2021p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Grupa Kapitałowa LOTOS w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
II. Dane (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
III. Przychody ze sprzedaży 13.278,3 10.341,3 2.920,1 2.328,4
IV. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 1.905,8 (1.608,3) 419,1 (362,1)
V. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1.891,4 (1.959,5) 415,9 (441,2)
VI. Zysk/(Strata) netto 1.411,6 (1.388,0) 310,4 (312,5)
VII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1.411,6 (1.388,0) 310,4 (312,5)
VIII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym - - - -
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem 1.433,9 (1.390,3) 315,3 (313,0)
X. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1.433,9 (1.390,3) 315,3 (313,0)
XI. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym - - - -
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 805,1 1.785,8 177,1 402,1
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (410,5) (527,0) (90,3) (118,7)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (619,9) (481,4) (136,3) (108,4)
XV. Przepływy pieniężne netto razem (225,3) 777,4 (49,5) 175,0
XVI. Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 7,63 (7,51) 1,68 (1,69)
XVII. Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 7,63 (7,51) 1,68 (1,69)
XVIII. Stan na dzień 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XIX. Dane (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XX. Aktywa razem 23.940,4 21.856,4 5.295,6 4.736,2
XXI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 13.007,6 11.573,7 2.877,3 2.508,0
XXII. Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0
XXIII. Kapitał własny razem 13.007,7 11.573,8 2.877,3 2.508,0
XXIV. Grupa LOTOS S.A. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XXV. 1 półrocze 2021 1 półrocze 2020 1 półrocze 2021 1 półrocze 2020
XXVI. Dane (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXVII. Przychody ze sprzedaży 11.634,0 8.855,0 2.558,5 1.993,8
XXVIII. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 1.128,1 (1.365,3) 248,1 (307,4)
XXIX. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1.355,2 (1.259,5) 298,0 (283,6)
XXX. Zysk/(Strata) netto 1.121,1 (985,4) 246,5 (221,9)
XXXI. Całkowite dochody/(straty) ogółem 1.141,4 (954,3) 251,0 (214,9)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (546,2) 1.071,4 (120,1) 241,3
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (403,6) 184,7 (88,8) 41,6
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 399,5 (249,9) 87,9 (56,3)
XXXV. Przepływy pieniężne netto razem (550,3) 1.006,2 (121,0) 226,6
XXXVI. Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 6,06 (5,33) 1,33 (1,20)
XXXVII. Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 6,06 (5,33) 1,33 (1,20)
XXXVIII. Stan na dzień 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XXXIX. Dane (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XL. Aktywa razem 17.638,4 15.149,9 3.901,6 3.282,9
XLI. Kapitał własny 10.590,8 9.449,4 2.342,7 2.047,6


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"
na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni
kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:

na dzień 30.06.2021 1 EUR = 4,5208 PLNna dzień 31.12.2020 1 EUR =
4,6148 PLNPozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień
każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:6
miesięcy zakończone 30.06.2021 1 EUR = 4,5472 PLN6 miesięcy
zakończone 30.06.2020 1 EUR = 4,4413 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS w 1 półroczu 2021.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS w 1 półroczu 2021.pdf Grupa Kapitałowa LOTOS Sprawozdanie Zarządu z Działalności w 1 półroczu 2021 roku
RF GK LOTOS HY2021.pdfRF GK LOTOS HY2021.pdf Grupa Kapitałowa LOTOS Raport finansowy za 1 półrocze 2021 roku
WYBRANE DANE FINANSOWE 1 PÓŁROCZE 2021.pdfWYBRANE DANE FINANSOWE 1 PÓŁROCZE 2021.pdf Grupa Kapitałowa LOTOS Wybrane dane finansowe
Grupa LOTOS_raport z przeglądu JSF_30.06.2021p.pdfGrupa LOTOS_raport z przeglądu JSF_30.06.2021p.pdf Grupa LOTOS S.A. Raport z przeglądu Biegłego rewidenta
Grupa LOTOS_raport z przeglądu SSF_30.06.2021p.pdfGrupa LOTOS_raport z przeglądu SSF_30.06.2021p.pdf Grupa Kapitałowa LOTOS Raport z przeglądu Biegłego rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-12 Zofia Paryła Prezes Zarządu
2021-08-12 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu
2021-08-12 Piotr Aleksander Walczak Wiceprezes Zarządu
2021-08-12 Jarosław Wittstock Wiceprezes Zarządu
2021-08-12 Jarosław Piotr Wróbel Wiceprezes Zarządu
2021-08-12 Magdalena Skibińska Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki