REKLAMA

GRUPA LOTOS: wyniki finansowe

2020-08-12 06:33
publikacja
2020-08-12 06:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Kapitalowa_LOTOS_Raport_finansowy_za_1_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_LOTOS_Raport_z_przegladu_Bieglego_Rewidenta_RF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_LOTOS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_1_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_LOTOS_Wybrane_dane_finansowe_za_1_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_LOTOS_Raport_z_przegladu_Bieglego_Rewidenta_RF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Grupa Kapitałowa LOTOS w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
II. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
III. Przychody ze sprzedaży 10.341,3 14.403,0 2.328,4 3.358,9
IV. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (1.608,3) 1.021,0 (362,1) 238,1
V. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (1.959,5) 958,3 (441,2) 223,5
VI. Zysk/(Strata) netto (1.388,0) 673,0 (312,5) 156,9
VII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1.388,0) 673,0 (312,5) 156,9
VIII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym - - - -
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem (1.390,3) 720,3 (313,0) 168,0
X. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1.390,3) 720,3 (313,0) 168,0
XI. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym - - - -
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.785,8 738,1 402,1 172,1
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (527,0) (49,8) (118,7) (11,6)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (481,4) (436,2) (108,4) (101,7)
XV. Przepływy pieniężne netto razem 777,4 252,1 175,0 58,8
XVI. Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (7,51) 3,64 (1,69) 0,85
XVII. Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (7,51) 3,64 (1,69) 0,85
XVIII. stan na 30.06.2020 stan na 31.12.2019 stan na 30.06.2020 stan na 31.12.2019
XIX. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XX. Aktywa razem 21.033,8 23.672,1 4.709,8 5.558,8
XXI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11.140,1 12.715,3 2.494,4 2.985,9
XXII. Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0
XXIII. Kapitał własny razem 11.140,2 12.715,4 2.494,4 2.985,9
Grupa LOTOS S.A.
XXIV. półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
XXV. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXVI. Przychody ze sprzedaży 8.855,0 12.873,8 1.993,8 3.002,3
XXVII. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (1.365,3) 455,7 (307,4) 106,3
XXVIII. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (1.259,5) 773,2 (283,6) 180,3
XXIX. Zysk/(Strata) netto (985,4) 686,6 (221,9) 160,1
XXX. Całkowite dochody/(straty) ogółem (954,3) 730,7 (214,9) 170,4
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.071,4 31,8 241,3 7,4
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 184,7 177,6 41,6 41,4
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (249,9) (342,2) (56,3) (79,8)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem 1.006,2 (132,8) 226,6 (31,0)
XXXV. Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (5,33) 3,71 (1,20) 0,87
XXXVI. Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (5,33) 3,71 (1,20) 0,87
XXXVII. stan na 30.06.2020 stan na 31.12.2019 stan na 30.06.2020 stan na 31.12.2019
XXXVIII. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XXXIX. Aktywa razem 14.554,5 16.475,6 3.259,0 3.868,9
XL. Kapitał własny 9.200,1 10.339,3 2.060,0 2.427,9


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"
na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni
kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:


na dzień 30.06.2020 1 EUR = 4,4660 PLNna dzień 31.12.2019 1 EUR
= 4,2585 PLN


Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego
miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:


6 miesięcy zakończone 30.06.2020 1 EUR = 4,4413 PLN6
miesięcy zakończone 30.06.2019 1 EUR = 4,2880 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa Kapitalowa LOTOS Raport finansowy za 1 półrocze 2020.pdfGrupa Kapitalowa LOTOS Raport finansowy za 1 półrocze 2020.pdf Grupa Kapitalowa LOTOS Raport finansowy za 1 półrocze 2020.pdf
Grupa Kapitalowa LOTOS Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta RF.pdfGrupa Kapitalowa LOTOS Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta RF.pdf Grupa Kapitalowa LOTOS Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta RF.pdf
Grupa Kapitalowa LOTOS Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci za 1 polrocze 2020.pdfGrupa Kapitalowa LOTOS Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci za 1 polrocze 2020.pdf Grupa Kapitalowa LOTOS Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1 półrocze 2020.pdf
Grupa Kapitałowa LOTOS Wybrane dane finansowe za 1 półrocze 2020.pdfGrupa Kapitałowa LOTOS Wybrane dane finansowe za 1 półrocze 2020.pdf Grupa Kapitałowa LOTOS Wybrane dane finansowe za 1 półrocze 2020.pdf
Grupa LOTOS_Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta RF.pdfGrupa LOTOS_Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta RF.pdf Grupa LOTOS_Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta RF.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-12 Paweł Jan Majewski Prezes Zarządu
2020-08-12 Marian Roman Krzemiński Wiceprezes Zarządu
2020-08-12 Zofia Maria Paryła Wiceprezes Zarządu
2020-08-12 Jarosław Adam Wittstock Wiceprezes Zarządu
2020-08-12 Tomasz Południewski Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki