95,32 zł
1,62% 1,52 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
Raport_polroczny_2018_-_Polroczny_raport_finansowy_Grupa_Kapitalowa_LOTOS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_LOTOS_-_Komentarz_Zarzadu_do_wynikow_2_kwartal_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_polroczny_2018_-_Raport_z_przegladu_Bieglego_Rewidenta_Grupa_LOTOS_SA_HY_2018_(2).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_polroczny_2018_-_Raport_z_przegladu_Bieglego_Rewidenta_Grupa_LOTOS_SA_HY_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_polroczny_2018_-_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_1_polrocze_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
Grupa Kapitałowa LOTOS
I. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
II. Przychody ze sprzedaży 13.855,7 10.902,2 3.268,2 2.566,8
III. Zysk operacyjny 1.345,7 749,4 317,4 176,4
IV. Zysk przed opodatkowaniem 1.253,1 893,7 295,6 210,4
V. Zysk netto 855,7 568,3 201,8 133,8
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 855,7 568,3 201,8 133,8
VII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym - - - -
VIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem 753,7 978,6 177,8 230,4
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 753,7 978,6 177,8 230,4
X. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym - - - -
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 396,6 869,7 93,5 204,8
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (402,1) (829,2) (94,8) (195,2)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (524,1) 118,4 (123,6) 27,8
XIV. Przepływy pieniężne netto razem (529,6) 158,9 (124,9) 37,4
XV. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 4,63 3,07 1,09 0,72
XVI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 4,63 3,07 1,09 0,72
XVII. Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017
XVIII. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XIX. Aktywa razem 22.490,1 21.171,2 5.156,4 5.075,9
XX. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11.272,5 10.712,4 2.584,5 2.568,4
XXI. Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0
XXII. Kapitał własny razem 11.272,6 10.712,5 2.584,5 2.568,4
Grupa LOTOS S.A.
XXIII. półrocze/2018 półrocze/2017 półrocze/2018 półrocze/2017
XXIV. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXV. Przychody ze sprzedaży 12.325,5 9.411,7 2.907,3 2.215,9
XXVI. Zysk operacyjny 798,6 238,8 188,4 56,2
XXVII. Zysk przed opodatkowaniem 1.131,2 524,0 266,8 123,4
XXVIII. Zysk netto 985,7 446,9 232,5 105,2
XXIX. Całkowite dochody/(straty) ogółem 869,0 835,1 205,0 196,6
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (400,5) 381,3 (94,5) 89,8
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 247,1 (189,6) 58,3 (44,6)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (230,7) (372,5) (54,4) (87,7)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem (384,1) (180,8) (90,6) (42,5)
XXXIV. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,33 2,42 1,26 0,57
XXXV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,33 2,42 1,26 0,57
XXXVI. Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017
XXXVII. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XXXVIII. Aktywa razem 17.134,0 15.779,3 3.928,4 3.783,2
XXXIX. Kapitał własny 9.576,4 8.892,3 2.195,6 2.132,0


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"
na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni
kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:


na dzień 30.06.2018 1 EUR = 4,3616 PLN


na dzień 31.12.2017 1 EUR = 4,1709 PLN


Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego
miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:


6 miesięcy zakończone 30.06.2018 1 EUR = 4,2395 PLN


6 miesięcy zakończone 30.06.2017 1 EUR = 4,2474 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport półroczny 2018 - Półroczny raport finansowy Grupa Kapitalowa LOTOS.pdfRaport półroczny 2018 - Półroczny raport finansowy Grupa Kapitalowa LOTOS.pdf Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018 roku
Grupa Kapitałowa LOTOS - Komentarz Zarządu do wyników 2 kwartal 2018.pdfGrupa Kapitałowa LOTOS - Komentarz Zarządu do wyników 2 kwartal 2018.pdf Komentarz Zarządu do wyników za 2kw 2018
Raport półroczny 2018 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa LOTOS SA HY 2018 (2).pdfRaport półroczny 2018 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa LOTOS SA HY 2018 (2).pdf Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa LOTOS SA HY 2018
Raport półroczny 2018 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa LOTOS SA HY 2018.pdfRaport półroczny 2018 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa LOTOS SA HY 2018.pdf Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa LOTOS SA HY 2018
Raport półroczny 2018 - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1 półrocze 2018.pdfRaport półroczny 2018 - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1 półrocze 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-09 Mateusz Aleksander Bonca Prezes Zarządu
2018-08-09 Jarosław Kawula Wiceprezes Zarządu
2018-08-09 Robert Sobków Wiceprezes Zarządu
2018-08-09 Patryk Demski Wiceprezes Zarządu
2018-08-09 Tomasz Południewski Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl