REKLAMA

GRENEVIA S.A.: wyniki finansowe

2023-05-29 17:34
publikacja
2023-05-29 17:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grenevia_Raport_za_1Q2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży 370 260 79 56
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 62 52 13 11
III. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 43 38 9 8
IV. Zysk (strata) netto 43 36 9 8
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 60 39 13 8
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -154 99 -33 21
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -95 -34 -20 -7
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 -19 4 -4
IX. Przepływy pieniężne netto razem -230 46 -49 10
X. Średnioważona liczba akcji (w mln szt.) 575 575 575 575
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł / w EUR 0,07 0,06 0,01 0,01
XII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR 0,07 0,06 0,01 0,01
XIII. STAN NA DZIEŃ 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
XIV. Aktywa razem 3 614 3 670 773 783
XV. Zobowiązania 1 491 1 575 319 336
XVI. Zobowiązania długoterminowe 695 659 149 141
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 796 916 170 195
XVIII. Kapitał własny 2 123 2 095 454 447
XIX. Kapitał zakładowy 6 6 1 1
XX. Liczba akcji (w szt.) 574 680 673 574 680 673 574 680 673 574 680 673
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR 3,69 3,65 0,79 0,78
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. / w EUR 3,69 3,65 0,79 0,78
DANE JEDNOSTKOWE
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży 246 282 52 61
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 80 61 17 13
XXV. Zysk (strata) netto 74 45 16 10
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 98 -6 21
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -237 -31 -50 -7
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 -16 -1 -3
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem -269 51 -57 11
XXX. Średnioważona liczba akcji (w mln szt.) 575 575 575 575
XXXI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł / w EUR 0,13 0,08 0,03 0,02
XXXII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR 0,13 0,08 0,03 0,02
XXXIII. STAN NA DZIEŃ 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
XXXIV. Aktywa razem 2 576 2 633 551 561
XXXV. Zobowiązania 852 975 182 208
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 642 636 137 136
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 210 339 45 72
XXXVIII. Kapitał własny 1 724 1 658 369 354
XXXIX. Kapitał zakładowy 6 6 1 1
XL. Liczba akcji (w szt.) 574 680 673 574 680 673 574 680 673 574 680 673
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR 3,00 2,89 0,64 0,62
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. / w EUR 3,00 2,89 0,64 0,62
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal">
<b><span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font color="black" size="4" face="Arial">Powyższe
dane prezentowane są w milionach złotych oraz w milionach euro, o ile w
wierszach nie wskazano inaczej.</font></span><font color="black" size="4" face="Arial"><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">Pozycje
dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
za 1 kwartał 2023 roku i odpowiednio za 1 kwartał 2022 przeliczono
według kursów stanowiących średnią arytmetyczna średnich kursów
ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">Kurs
ten wyniósł:</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">za
1 kwartał 2023 roku - 1 EUR = 4,7005 PLN</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">za
1 kwartał 2022 roku - 1 EUR = 4,6472 PLN</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">Pozycje
bilansowe przeliczono wg. średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego na dzień bilansowy.</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">Kurs
ten wyniósł:</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">na
dzień 31 marca 2023 roku - 1 EUR = 4,6755 PLN</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">na
dzień 31 grudnia 2022 roku - 1 EUR = 4,6899 PLN</span></font></b>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grenevia Raport za 1Q2023.pdfGrenevia Raport za 1Q2023.pdf Grupa GRENEVIA Skonsolidowany Raport za 1 kwartał 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-29 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2023-05-29 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2023-05-29 Dawid Gruszczyk Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży
2023-05-29 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki