REKLAMA
RPP

GPW: wyniki finansowe

2022-11-22 20:31
publikacja
2022-11-22 20:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_GK__Q3'22_21112022-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GPW_3q2022_21112022-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_GPW_w_Warszawie_G3492N_Raport_z_przegladu_SSF_30092022_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_III_kw_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GPW_Group_quarterly_report_for_Q3_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Condensed_Interim_Consolidated_Financial_Statement_of_the_GPW_Group_for_Q3_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_GPW_w_Warszawie_G3492N_Raport_z_przegladu_SSF_30092022_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_consolidated_financial_data_of_the_GPW_Group_for_Q3_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 297 757 300 060 63 723 65 955
II. Koszty działalności operacyjnej (190 684) (166 203) (40 808) (36 532)
III. Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na należności/
_strata_ z tytułu utraty wartości należności
354 549 76 121
IV. Pozostałe przychody 1 351 1 226 289 269
V. Pozostałe koszty (10 044) (1 670) (2 150) (367)
VI. Zysk operacyjny 98 734 133 962 21 130 29 445
VII. Przychody finansowe 17 928 381 3 837 84
VIII. Koszty finansowe (6 328) (9 046) (1 354) (1 988)
IX. Udział z zyskach/_stratach_ jednostek wycenianych
metodą praw własności
20 702 19 154 4 430 4 210
X. Zysk przed opodatkowaniem 131 036 144 451 28 043 31 751
XI. Podatek dochodowy (23 774) (24 529) (5 088) (5 392)
XII. Zysk netto za okres 107 262 119 922 22 955 26 359
XIII. Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję [2] _w PLN, EUR_ 2,56 2,86 0,55 0,63
XIV. EBITDA [3] 126 629 160 031 27 100 35 176
[1] Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 9 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,6727 PLN w 2022 r. oraz 1 EUR = 4,5495 PLN w 2021 r.).
[2] Obliczony na podstawie zysku netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
XV. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XVI. 30 września 2022 31 grudnia 2021 30 września 2022 31 grudnia 2021
XVII. Aktywa trwałe: 614 584 603 573 126 203 131 229
XVIII. Rzeczowe aktywa trwałe 96 532 91 887 19 823 19 978
XIX. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 5 754 9 084 1 182 1 975
XX. Wartości niematerialne 262 798 264 022 53 965 57 404
XXI. Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własnosci 233 249 230 825 47 897 50 186
XXII. Pozostałe aktywa trwałe 16 251 7 755 3 337 1 686
XXIII. Aktywa obrotowe: 663 432 807 115 136 234 175 483
XXIV. Należności handlowe oraz pozostałe należności 92 903 177 077 19 077 38 500
XXV. Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 138 464 277 322 28 433 60 295
XXVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 426 871 349 324 87 657 75 950
XXVII. Pozostałe aktywa obrotowe 5 194 3 392 1 067 737
XXVIII. AKTYWA RAZEM 1 278 016 1 410 688 262 437 306 711
XXIX. Kapitał własny 953 033 967 857 195 703 210 431
XXX. Zobowiązania długoterminowe: 47 477 44 206 9 749 9 611
XXXI. Zobowiązania z tytułu leasingu 1 409 4 170 289 907
XXXII. Inne zobowiązania 46 068 40 036 9 460 8 705
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe: 277 506 398 625 56 985 86 669
XXXIV. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 126 933 246 278 26 065 53 546
XXXV. Zobowiązania z tytułu leasingu 5 275 5 393 1 083 1 173
XXXVI. Inne zobowiązania 145 298 146 954 29 837 31 951
XXXVII. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 278 016 1 410 688 262 437 306 711
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.09.2022 r. _1 EUR = 4,8698 PLN_ oraz 31.12.2021 r. _1 EUR = 4,5994 PLN_.
XXXVIII. Stan na dzień Stan na dzień
XXXIX. 30 września 2022 30 września 2021
XL. Rentowność EBITDA _EBITDA/ Przychody ze sprzedaży_ 42,5% 53,3%
XLI. Rentowność działalności operacyjnej _Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży_ 33,2% 44,6%
XLII. Stopa zwrotu z kapitałów własnych _ROE_ _Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy_ 15,8% 18,5%
XLIII. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego _Zobowiązania z tytułu leasingu i emisji obligacji/ Kapitał własny 14,3% 27,6%
XLIV. Cost / income _koszty działalności operacyjnej Grupy GPW / przychody ze sprzedaży Grupy GPW _za okres 9 miesięcy__ 64,0% 55,4%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarzadu GK Q3'22_21112022-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarzadu GK Q3'22_21112022-sig-sig-sig.pdf Raport kwartalny Grupy Kapitałowej GPW za III kwartał 2022 r.
SSF GPW 3q2022_21112022-sig-sig-sig-sig.pdfSSF GPW 3q2022_21112022-sig-sig-sig-sig.pdf SSF za III kwartał 2022 r.
GK GPW w Warszawie_G3492N_Raport_z_przegladu_SSF_30092022_PL.pdfGK GPW w Warszawie_G3492N_Raport_z_przegladu_SSF_30092022_PL.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_III_kw_2022.pdfWybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_III_kw_2022.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK GPW za III kwartał 2022 r.
GPW Group quarterly report for Q3 2022.pdfGPW Group quarterly report for Q3 2022.pdf GPW Group quarterly report for Q3 2022
Condensed Interim Consolidated Financial Statement of the GPW Group for Q3 2022.pdfCondensed Interim Consolidated Financial Statement of the GPW Group for Q3 2022.pdf Condensed Interim Consolidated Financial Statement of the GPW Group for Q3 2022
GK GPW w Warszawie_G3492N_Raport_z_przegladu_SSF_30092022_ENG.pdfGK GPW w Warszawie_G3492N_Raport_z_przegladu_SSF_30092022_ENG.pdf Independent Auditor’s Report on Review of Condensed Interim Consolidated Financial Statement
Selected consolidated financial data of the GPW Group for Q3 2022.pdfSelected consolidated financial data of the GPW Group for Q3 2022.pdf Selected consolidated financial data of the GPW Group for Q3 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-22 Marek Dietl Prezes Zarządu
2022-11-22 Adam Młodkowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki