GPW: wyniki finansowe

2019-10-30 21:42
publikacja
2019-10-30 21:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Grupy_Kapitalowej_GPW_za_III_kw._2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Quarterly_report_of_the_GPW_Group_for_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_consolidated_financial_data_of_the_GPW_Group_for_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 255 813 258 326 59 465 60 787
II. Rynek finansowy 141 363 143 769 32 861 33 830
III. Przychody z obsługi obrotu 90 345 93 679 21 001 22 044
IV. Przychody z obsługi emitentów 15 347 17 144 3 567 4 034
V. Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych 35 671 32 946 8 292 7 753
VI. Rynek towarowy 113 989 113 572 26 497 26 725
VII. Przychody z obsługi obrotu 56 820 57 728 13 208 13 584
VIII. Prowadzenie RŚP 22 743 22 598 5 287 5 318
IX. Rozliczenia transakcji 33 914 32 913 7 883 7 745
X. Przychody ze sprzedaży informacji 512 333 119 78
XI. Przychody pozostałe 460 985 107 232
XII. Koszty działalności operacyjnej 133 776 131 381 31 097 30 915
XIII. Pozostałe przychody 5 102 1 421 1 186 334
XIV. Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na utratę wartości należności / (Strata) z tytułu utraty wartości należności (65) (1 467) (15) (345)
XV. Pozostałe koszty 2 506 1 484 583 349
XVI. Zysk z działalności operacyjnej 124 568 125 415 28 957 29 511
XVII. Przychody finansowe 7 102 51 847 1 651 12 200
XVIII. Koszty finansowe 7 704 6 424 1 791 1 512
XIX. Strata z tytułu utraty wartości inwestycji w inne jednostki (1 089) - (253) -
XX. Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 9 320 8 630 2 166 2 031
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 132 197 179 392 30 730 42 213
XXII. Podatek dochodowy 24 062 32 828 5 593 7 725
XXIII. Zysk netto za okres 108 135 146 564 25 137 34 488
XXIV. Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR) 2,58 3,49 0,60 0,82
XXV. EBITDA[3] 152 069 149 280 35 349 35 127
[1] Wykorzystano średnią kursu EUR/PLN za okres 9 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,3019 PLN w 2019 r. oraz 1 EUR = 4,2497 PLN w 2018 r.).
[2] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
XXVI. Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, niezaudytowane Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XXVII. 30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018
XXVIII. Aktywa trwałe 585 520 580 375 133 876 134 971
XXIX. Rzeczowe aktywa trwałe 97 303 108 158 22 248 25 153
XXX. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 23 406 - 5 352 -
XXXI. Wartości niematerialne 247 314 254 564 56 547 59 201
XXXII. Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 208 384 207 267 47 646 48 202
XXXIII. Należności z tytułu subleasingu 774 - 177 -
XXXIV. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 579 540 132 126
XXXV. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 130 101 30 23
XXXVI. Rozliczenia międzyokresowe aktywów 1 953 5 523 447 1 284
XXXVII. Inne aktywa długoterminowe 5 677 4 222 1 298 982
XXXVIII. Aktywa obrotowe 645 424 636 942 147 573 148 126
XXXIX. Zapasy 46 64 11 15
XL. Należności handlowe oraz pozostałe należności 56 169 69 437 12 843 16 148
XLI. Należności z tytułu subleasingu 237 - 54 -
XLII. Aktywa z tytułu świadczonych usług 1 797 1 215 411 283
XLIII. Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 333 693 377 502 76 297 87 791
XLIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 253 368 188 724 57 931 43 889
XLV. AKTYWA RAZEM 1 230 944 1 217 317 281 449 283 097
XLVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 861 246 886 898 196 919 206 255
XLVII. Udziały niekontrolujące 597 590 137 137
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe 282 945 268 673 64 694 62 482
XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe 86 156 61 156 19 699 14 222
L. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 230 944 1 217 317 281 449 283 097
"[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.09.2019 r. (1 EUR = 4,3736 PLN) oraz 31.12.2018 r. (1 EUR = 4,3000 PLN)."
LI. Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Okres 9 miesięcy zakończony/ Stan na dzień Okres 9 miesięcy zakończony/ Stan na dzień
LII. 30 września 2019 30 września 2018
LIII. Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 59,4% 57,8%
LIV. Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 48,7% 48,5%
LV. Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 17,0% 23,1%
LVI. "Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny)" 31,2% 28,9%
[1]zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Grupy Kapitałowej GPW za III kw. 2019 r..pdfRaport Grupy Kapitałowej GPW za III kw. 2019 r..pdf Raport kwartalny za III kwartał Grupy Kapitałowej GPW
Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK GPW za III kwartał 2019.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe GK GPW za III kwartał 2019.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej GPW za III kwartał 2019 r.
Quarterly report of the GPW Group for Q3 2019.pdfQuarterly report of the GPW Group for Q3 2019.pdf GPW Group quoterly report for Q3 2019
Selected consolidated financial data of the GPW Group for Q3 2019.pdfSelected consolidated financial data of the GPW Group for Q3 2019.pdf Selected consolidated financial data of GPW Group for Q3 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-30 Marek Dietl Prezes Zarządu
2019-10-30 Jacke Fotek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki