REKLAMA
PIT 2023

GOBARTO SA: wyniki finansowe

2023-11-16 17:08
publikacja
2023-11-16 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GOBARTO_SSF__2023-09-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GOBARTO_SSF__2023-09-30_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 503 921 1 857 938 547 030 396 318
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 118 560 51 199 25 902 10 921
III. Zysk (strata) brutto 98 276 36 608 21 470 7 809
IV. Zysk (strata) netto 94 367 34 006 20 616 7 254
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 939 28 971 -1 297 6 180
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 394 16 096 -1 615 3 433
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 978 -28 722 3 928 -6 127
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 645 16 345 1 015 3 487
IX. Dane prezentowane według stanu na 30 września 2023 i 31 grudnia 2022 stan na 30 września 2023 stan na 31 grudnia 2022 stan na 30 września 2023 stan na 31 grudnia 2022
X. Aktywa, razem 1 265 439 1 096 281 272 983 233 754
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 719 294 640 518 155 167 136 574
XII. Zobowiązania długoterminowe 202 000 161 133 43 576 34 357
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 517 294 479 385 111 592 102 216
XIV. Kapitał własny 546 145 455 763 117 815 97 180
XV. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 59 971 59 277
XVI. Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 3,39 1,22 0,74 0,26
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 19,65 16,39 4,24 3,50
XIX. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-31 3 kwartały narastająco za okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 30 września 2023 3 kwartały narastająco za okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco za okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 275 182 1 648 647 497 058 351 674
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 462 16 120 2 067 3 439
XXII. Zysk (strata) brutto 8 076 19 634 1 764 4 188
XXIII. Zysk (strata) netto 7 479 18 759 1 634 4 001
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 565 -5 780 -3 837 -1 233
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 897 28 872 196 6 159
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 907 -18 418 3 694 -3 929
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem 239 4 674 52 997
XXVIII. Dane prezentowane według stanu na 30 września 2023 i 31 grudnia 2022 stan na 30 września 2023 stan na 31 grudnia 2022 stan na 30 września 2023 stan na 31 grudnia 2022
XXIX. Aktywa, razem 758 142 673 618 163 548 143 632
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 438 403 360 208 94 573 76 805
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 75 147 36 955 16 211 7 880
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 349 183 309 809 75 326 66 059
XXXIII. Kapitał własny 319 739 313 410 68 975 66 827
XXXIV. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 59 971 59 277
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,27 0,67 0,06 0,14
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 11,50 11,27 2,48 2,40


Do przeliczania pozycji
bilansowych w sprawozdaniu finansowym przyjęto średni kurs NBP z
ostatniego dnia roboczego w poszczególnych okresach:


4,6356 EUR/PLN  z dnia 30
września 2023 roku


4,6899 EUR/PLN z dnia 31 grudnia
2022 roku


Dla przeliczenia poszczególnych
pozycji w rachunku zysków i strat oraz dla przepływów pieniężnych
zastosowano średnie roczne kursy:


4,5773 EUR/PLN za okres od 1
stycznia do 30 września 2023 roku


4,6880 EUR/PLN za okres od 1
stycznia do 30 września 2022 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GOBARTO_SSF__2023-09-30_pl.xhtmlGOBARTO_SSF__2023-09-30_pl.xhtml Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q2023
GOBARTO_SSF__2023-09-30_pl.xhtml.XAdESGOBARTO_SSF__2023-09-30_pl.xhtml.XAdES Skonsolidowany raport kwartalny za 3Q2023_plik z podpisami

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-16 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu
2023-11-16 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki