REKLAMA
ZAGŁOSUJ

GOBARTO SA: wyniki finansowe

2021-11-25 18:29
publikacja
2021-11-25 18:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_q3_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 499 008 1 503 236 328 838 338 414
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -18 284 -6 262 -4 011 -1 410
III. Zysk (strata) brutto -25 726 -14 797 -5 644 -3 331
IV. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 18 008 0 4 054
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -30 955 -14 034 -6 791 -3 159
VI. Zysk (strata) netto -30 955 3 974 -6 791 895
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -33 266 22 046 -7 298 4 963
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 607 -65 061 353 -14 647
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 817 30 086 7 199 6 773
X. Przepływy pieniężne netto, razem 1 155 -12 929 253 -2 911
XI. WYBRANE DANE FINANSOWE Stan na 30 września 2021 Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 30 września 2021 Stan na 31 grudnia 2020
XII. Aktywa, razem 974 604 908 318 210 366 196 827
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 567 535 475 212 122 501 102 976
XIV. Zobowiązania długoterminowe 170 685 153 042 36 842 33 163
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 396 850 322 170 85 659 69 812
XVI. Kapitał własny 407 069 433 106 87 865 93 852
XVII. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 60 006 60 241
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -1,11 0,84 -0,24 0,19
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,64 15,58 3,16 3,38


Do przeliczania pozycji bilansowych w formularzu przyjęto średni kurs
NBP z ostatniego dnia roboczego w poszczególnych okresach:-
4,6329 PLN/EURO z dnia 30 września 2021 roku-
4,5268 PLN/EURO z dnia 30 września 2020 roku-
4,6148 PLN/EURO z dnia 31 grudnia 2020 rokuDla
przeliczenia poszczególnych pozycji w rachunku zysków i strat oraz dla
przepływów pieniężnych zastosowano średnie kursy:-
4,5585 PLN/EURO za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku-
4,4420 PLN/EURO za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2021_q3_skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf2021_q3_skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf Skonsolidowany raport kwartalny 3Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu
2021-11-25 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki