REKLAMA

GOBARTO SA: wyniki finansowe

2021-09-16 17:34
publikacja
2021-09-16 17:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_JSF_Gobarto_06.2021-sig.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
JSZzDz_GOBARTO_2021.06.30.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
2021.06_GOBARTO.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )
2021.06_GOBARTO.xml.XAdES  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 790 684 808 860 173 884 182 122
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 236 829 -712 187
III. Zysk (strata) brutto 3 714 11 800 817 2 657
IV. Zysk (strata) netto 2 511 11 186 552 2 519
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -26 847 -18 574 -5 904 -4 182
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 056 -27 571 -4 191 -6 208
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45 757 47 073 10 063 10 599
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -146 928 -32 209
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 624 128 570 659 138 057 123 658
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 336 208 286 883 74 369 62 166
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 343 63 093 11 799 13 672
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 271 542 208 895 60 065 45 266
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 287 920 283 776 63 688 61 493
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 278 002 278 002 61 494 60 241
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 0,84 0,02 0,19
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,84 0,02 0,19
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,36 10,21 2,29 2,21
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,36 10,21 2,29 2,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Raport z przeglądu JSF_Gobarto 06.2021-sig.pdfRaport z przeglądu JSF_Gobarto 06.2021-sig.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Gobarto S.A.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
finansowego zawarte jest w sprawozdaniu Zarządu z działalności Gobarto
S.A.


Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Marcin Śliwiński prezes zarządu
2021-09-16 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
JSZzDz_GOBARTO_2021.06.30.pdfJSZzDz_GOBARTO_2021.06.30.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A.

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 452 526 437 307 409 667
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 766 13 577 14 725
- wartość firmy 1 708 2 310 2 913
- Inne wartości niematerialne i prawne 9 971 11 116 9 005
- Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 87 151 2 807
2. Rzeczowe aktywa trwałe 171 228 161 459 151 140
2.1. Środki trwałe 137 488 141 759 137 765
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7 862 7 862 7 862
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 95 753 96 919 94 174
c) Urządzenia techniczne i maszyny 11 807 13 056 13 748
d) Środki transportu 21 404 23 262 21 188
e) Inne środki trwałe 662 660 793
2.2. Środki trwałe w budowie 33 740 19 700 12 658
2.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 717
3. Należności długoterminowe 28 090 28 090 0
3.1. Od jednostek powiązanych 28 090 28 090 0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 230 154 222 050 228 662
4.1. Nieruchomości 16 714 21 992 23 428
Wartości niematerialne i prawne
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 213 440 200 058 205 234
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 213 379 199 898 204 806
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 181 101 175 509 177 301
- udzielone pożyczki 32 278 24 389 27 505
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
b) w pozostałych jednostkach 61 160 428
- udzielone pożyczki 61 160 428
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 288 12 131 15 140
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 288 12 131 15 140
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 171 602 133 352 263 661
1. Zapasy 24 701 13 827 27 044
1.1. Materiały 2 644 1 667 3 173
1.2. Produkty gotowe 9 211 3 283 11 848
1.3. Towary 12 827 8 877 11 697
1.4. Zaliczki na dostawy i usługi 19 0 326
2. Należności krótkoterminowe 102 867 79 776 195 698
2.1. Od jednostek powiązanych 24 886 16 682 114 048
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24 886 16 682 25 658
- do 12 miesięcy 24 886 16 682 25 658
b) Inne 0 0 88 390
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 77 981 63 315 81 650
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 62 772 49 939 64 117
- do 12 miesięcy 62 772 49 939 64 117
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 14 298 12 607 16 634
c) Inne 911 548 899
3. Inwestycje krótkoterminowe 40 001 38 131 37 347
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 40 001 38 131 37 347
a) w jednostkach powiązanych 34 215 32 080 28 123
- udzielone pożyczki 34 215 32 080 28 123
b) w pozostałych jednostkach 245 286 122
- udzielone pożyczki 245 286 122
3.2. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 541 5 765 9 102
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 216 4 187 7 630
b) inne środki pieniężne 1 325 1 578 1 472
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 033 1 618 3 572
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 624 128 570 659 673 328
PASYWA
I. Kapitał własny 287 920 283 776 270 398
1. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 278 002
2. Kapitał zapasowy 103 932 87 050 87 048
3. Kapitał z aktualizacji wyceny -628 -2 261 -3 366
4. Pozostałe kapitały rezerwowe -95 897 -95 897 -95 897
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -6 575 -6 575
6. Zysk (strata) netto 2 511 23 457 11 186
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 336 208 286 883 402 930
1. Rezerwy na zobowiązania 8 462 8 631 8 280
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 044 1 684 1 413
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 246 3 304 3 842
a) długoterminowa 286 286 361
b) krótkoterminowa 3 960 3 018 3 481
1.3. Pozostałe rezerwy 2 171 3 643 3 025
długoterminowe
a) krótkoterminowe 2 171 3 643 3 025
2. Zobowiązania długoterminowe 53 343 63 093 84 809
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 53 343 63 093 84 809
a) Kredyty i pożyczki 36 141 43 880 66 341
b) Inne zobowiązania finansowe 14 702 17 295 16 550
c) Inne 2 500 1 918 1 918
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 271 542 208 895 306 211
3.1. Wobec jednostek powiązanych 54 922 56 313 117 953
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 25 242 39 282 53 518
- do 12 miesięcy 25 242 39 282 53 518
b) Inne 29 680 17 031 64 435
3.2. Wobec pozostałych jednostek 214 627 152 110 187 081
a) Kredyty i pożyczki 84 872 40 115 89 463
b) Inne zobowiązania finansowe 6 086 6 341 6 823
c) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 110 160 92 580 76 599
- do 12 miesięcy 110 160 92 580 76 599
d) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7 241 6 104 6 925
e) Z tytułu wynagrodzeń 4 782 4 802 4 488
f) Inne 1 486 2 168 2 783
3.3. Fundusze specjalne 1 993 472 1 177
4. Rozliczenia międzyokresowe 2 862 6 264 3 630
4.1. Ujemna wartość firmy 42 54 66
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 820 6 210 3 564
a) długoterminowe 2 543 5 933 3 077
b) krótkoterminowe 277 277 487
P a s y w a r a z e m 624 128 570 659 673 328
Wartość księgowa 287 920 283 776 270 398
Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,36 10,21 9,73
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,36 10,21 9,73
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 790 684 808 860
- od jednostek powiązanych 75 988 80 274
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 347 593 389 010
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 443 091 419 850
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 718 434 734 671
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 326 998 367 494
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 391 436 367 177
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 72 250 74 189
IV. Koszty sprzedaży 60 164 51 262
V. Koszty ogólnego zarządu 14 931 15 478
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 845 7 449
VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 364 1 615
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Dotacje 84 84
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 750 565
3. Inne przychody operacyjne 1 530 966
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4 755 8 235
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 231 3 691
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 65 1 449
3. Inne koszty operacyjne 3 459 3 095
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 236 829
X. Przychody finansowe 11 043 16 848
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 10 049 7 010
- od jednostek powiązanych, w tym: 10 049 7 010
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2. Odsetki, w tym: 968 1 144
- od jednostek powiązanych 953 1 135
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 8 570
- w jednostkach powiązanych 0 8 570
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
4. Inne 26 124
XI. Koszty finansowe 4 093 5 877
1. Odsetki w tym: 2 366 4 124
- dla jednostek powiązanych 434 1 064
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 1 727 1 753
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 3 714 11 800
XIII. Podatek dochodowy 1 203 614
a) część bieżąca 0 2 317
b) część odroczona 1 203 -1 703
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 2 511 11 186
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 511 11 186
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,40
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,40
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 283 776 261 545 261 545
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 283 776 261 545 261 545
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 278 002 278 002 278 002
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 278 002 278 002 278 002
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 87 049 90 695 90 695
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 16 883 -3 646 -3 646
a) zwiększenia (z tytułu) 16 883 0 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 5 617 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 11 266 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 3 646 3 646
- pokrycia straty 0 3 647 3 646
- z połączenia jednostek 0 -1 -1
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 103 932 87 049 87 049
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -2 261 -1 034 -1 034
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 633 -1 227 -2 332
a) zwiększenia (z tytułu) 1 633 0 0
- rozwiązanie wyceny instrumentów finansowych 1 633 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 227 2 332
zbycia środków trwałych
- wycena instrumentów finansowych 0 1 227 2 332
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -628 -2 261 -3 366
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -95 897 -95 897 -95 897
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -95 897 -95 897 -95 897
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16 883 -5 176 -5 176
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 23 457 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 23 457 0 0
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 23 457 0 0
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 16 883 0 0
- pokrycie straty 6 575 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6 575 -5 176 -5 176
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -6 575 -5 176 -5 176
a) zwiększenia (z tytułu) 0 -5 046 -5 046
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 -5 046 -5 046
b) zmniejszenia (z tytułu) -6 575 -3 647 -3 647
- pokrycie straty -6 575 -3 647 -3 647
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -6 575 -6 575
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -6 575 -6 575
6. Wynik netto 2 511 23 457 11 186
a) zysk netto 2 511 23 457 11 186
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 287 920 283 776 270 398
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 287 920 283 776 270 398

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 511 11 186
II. Korekty razem -29 358 -29 760
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 10 010 9 935
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 77 -33
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -8 648 -4 152
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 133 -5 006
5. Zmiana stanu rezerw -170 -751
6. Zmiana stanu zapasów -10 874 -8 893
7. Zmiana stanu należności -23 093 1 117
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 594 -18 559
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 687 -3 985
10. Inne korekty 566 567
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -26 847 -18 574
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 14 978 62 267
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 311 548
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 750 214
3. Z aktywów finansowych, w tym: 10 917 61 505
a) w jednostkach powiązanych 10 778 61 357
- zbycie aktywów finansowych 0 48 000
- dywidendy i udziały w zyskach 7 549 7 008
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 325 5 500
- odsetki 904 849
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 139 148
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 122 122
- odsetki 17 26
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -34 034 -89 838
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -16 721 -6 695
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: -17 313 -83 143
a) w jednostkach powiązanych -17 313 -83 143
- nabycie aktywów finansowych -5 013 -48 005
- udzielone pożyczki długoterminowe -12 300 -35 138
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -19 056 -27 571
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 59 753 113 501
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 59 727 113 377
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 26 124
II. Wydatki -13 996 -66 428
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -7 707 -59 584
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -3 421 -2 823
3. Odsetki -2 204 -3 147
4. Inne wydatki finansowe -664 -874
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 45 757 47 073
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -146 928
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -223 895
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -77 33
F. Środki pieniężne na początek okresu 5 764 8 141
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 541 9 102
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
2021.06_GOBARTO.pdf2021.06_GOBARTO.pdf Informacja dodatkowa
2021.06_GOBARTO.xml.XAdES2021.06_GOBARTO.xml.XAdES Sprawozdanie finansowe xml
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki