7,3000 zł
-4,45% -0,3400 zł
Gobarto SA (GOB)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Gobarto_S.A._Sprawozdanie_z_badania_JSF.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
GOBARTO_RN_Oswiadczenie_Komitet_Audytu.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
GOBARTO_List_prezesa_raport_jednostkowy-sig.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
GOBARTO_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_GOBARTO_oraz_Gobarto_S.A._za_2018_rok-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
GOBARTO_Raport_jednostkowy_inf_niefinansowe-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH)
GOBARTO_RN_Sprawozdanie_z_oceny_spr._fin._GOBARTO_za_2018_r..pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
GOBARTO_WPROWADZENIE_DO_SPRAWOZDANIA-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
GOBARTO_SA_R-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
GOBARTO_INFORMACJA_DODATKOWA-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 254 874 1 319 656 294 088 310 895
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 352 24 407 3 832 5 750
III. Zysk (strata) brutto 11 232 23 367 2 632 5 505
IV. Zysk (strata) netto 8 320 15 230 1 950 3 588
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 608 29 554 3 658 6 963
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -60 768 -24 885 -14 241 -5 863
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 25 798 -3 722 6 046 -877
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -19 362 947 -4 538 223
IX. Aktywa, razem 627 408 647 474 145 909 155 236
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 355 906 383 289 82 769 91 896
XI. Zobowiązania długoterminowe 121 526 109 073 28 262 26 151
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 224 709 257 367 52 258 61 705
XIII. Kapitał własny 271 501 264 185 63 140 63 340
XIV. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 64 652 66 653
XV. Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,30 0,55 0,07 0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,30 0,55 0,07 0,13
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,77 9,50 2,27 2,28
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,77 9,50 2,27 2,28
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Gobarto S.A._Sprawozdanie_z_badania_JSF.pdfGobarto S.A._Sprawozdanie_z_badania_JSF.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
finansowego zawarte jest w sprawozdaniu z Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowe Gobarto i Gobarto S.A.


Plik Opis

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ


Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej zawarta jest w
sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gobarto i Gobarto
S.A.


Plik Opis

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Plik Opis
GOBARTO_RN_Oświadczenie_Komitet Audytu.pdfGOBARTO_RN_Oświadczenie_Komitet Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik Opis
GOBARTO_List_prezesa_raport_jednostkowy-sig.pdfGOBARTO_List_prezesa_raport_jednostkowy-sig.pdf List prezesa

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
GOBARTO_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy GOBARTO oraz Gobarto S.A. za 2018 rok-sig-sig-sig-sig-sig.pdfGOBARTO_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy GOBARTO oraz Gobarto S.A. za 2018 rok-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Gobarto i Gobarto S.A.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarte jest w
sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gobarto i Gobarto
S.A.


Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis
GOBARTO_Raport jednostkowy_inf niefinansowe-sig-sig-sig-sig-sig.pdfGOBARTO_Raport jednostkowy_inf niefinansowe-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
GOBARTO_RN_Sprawozdanie z oceny spr. fin. GOBARTO za 2018 r..pdfGOBARTO_RN_Sprawozdanie z oceny spr. fin. GOBARTO za 2018 r..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
Plik Opis
GOBARTO_WPROWADZENIE_DO_SPRAWOZDANIA-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfGOBARTO_WPROWADZENIE_DO_SPRAWOZDANIA-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
GOBARTO_SA_R-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfGOBARTO_SA_R-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf GOBARTO SA-R pdf

BILANS
Noty w tys.
2018 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 508 222 488 615
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 14 358 18 413
- wartość firmy 7 311 11 397
- Inne wartości niematerialne i prawne 4 960 6 206
- Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2 087 810
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 116 788 115 748
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7 815 9 791
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 84 422 83 868
- urządzenia techniczne i maszyny 7 707 8 789
- środki transportu 3 913 5 110
- inne środki trwałe 373 496
- środki trwałe w budowie 12 558 7 694
Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA>
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA> 363 067 341 682
3.1. Nieruchomości 25 702 40 782
3.2. Wartości niematerialne i prawne 0 2 148
3.3. Długoterminowe aktywa finansowe 337 365 298 752
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 336 447 297 550
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 314 112 297 550
- udzielone pożyczki 22 335 0
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
b) w pozostałych jednostkach 918 1 202
- udzielone pożyczki 918 1 202
3.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 14 009 12 772
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 009 12 772
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
II. Aktywa obrotowe 119 186 158 859
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 18 172 15 215
- materiały 878 753
- produkty gotowe 6 294 4 394
- towary 10 933 10 030
- zaliczki na dostawy i usługi 67 38
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 83 426 88 345
2.1. Od jednostek powiązanych 5 509 11 908
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 383 11 908
- do 12 miesięcy 5 383 11 908
b) inne 126 0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 77 917 76 437
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 66 968 67 798
- do 12 miesięcy 66 968 67 798
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 10 649 8 211
c) dochodzone na drodze sądowej 50 50
d) inne 250 378
3. Inwestycje krótkoterminowe 16 643 52 817
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 16 643 52 817
a) w jednostkach powiązanych 5 944 22 788
- udzielone pożyczki 5 725 22 545
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 219 243
b) w pozostałych jednostkach 32 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 32 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 667 30 029
- rodki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 076 30 029
- inne środki pieniężne 1 591 0
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 945 2 482
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0
A k t y w a r a z e m 627 408 647 474
PASYWA
I. Kapitał własny 271 501 264 185
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 278 002 278 002
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 82 080 66 850
3. Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA> -1 005 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA> -95 897 -95 897
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0
6. Zysk (strata) netto 8 320 15 230
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA> 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 355 906 383 289
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 5 950 8 354
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 615 1 472
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 864 3 395
a) długoterminowa 280 276
b) krótkoterminowa 3 584 3 119
1.3. Pozostałe rezerwy 1 471 3 487
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 1 471 3 487
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 121 526 109 073
2.1. Wobec jednostek powiązanych 40 015 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 81 511 109 073
a) kredyty i pożyczki 75 688 99 057
b) inne zobowiązania finansowe 3 823 5 516
c) inne 2 000 4 500
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 224 709 257 367
3.1. Wobec jednostek powiązanych 104 250 153 221
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 35 184 40 177
- do 12 miesięcy 35 184 40 177
b) inne 69 066 113 044
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 120 274 103 959
a) kredyty i pożyczki 27 957 11 740
b) inne zobowiązania finansowe 3 248 1 806
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 75 306 78 757
- do 12 miesięcy 75 306 78 757
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych 4 211 3 854
e) z tytułu wynagrodzeń 3 115 2 759
f) inne 6 437 5 043
3.3. Fundusze specjalne 185 187
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 3 721 8 495
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 721 8 495
a) długoterminowe 3 422 3 630
b) krótkoterminowe 299 4 865
P a s y w a r a z e m 627 408 647 474
Wartość księgowa 271 502 264 185
Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 9,77 9,50
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 9,77 9,50
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
2018 2017
1. Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA>
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA>
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 254 874 1 319 656
- od jednostek powiązanych 68 386 34 980
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 537 952 632 646
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 716 922 687 010
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 119 462 1 184 611
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 494 603 580 440
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 624 859 604 171
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 135 412 135 045
IV. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 90 392 88 244
V. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 23 541 24 741
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 21 479 22 060
VII. Pozostałe przychody operacyjne 9 942 8 092
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3 574 2 971
2. Dotacje 167 225
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 211 0
4. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 3 990 4 896
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 15 069 5 745
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 052 2 136
3. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 6 017 3 609
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 352 24 407
X. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 11 364 6 922
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 5 726 3 960
a) od jednostek powiązanych, w tym: 5 726 3 960
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 1 053 1 102
- od jednostek powiązanych 1 001 1 030
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 3 236 0
- w jednostkach powiązanych 3 236 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 213 0
5. Inne 1 136 1 860
XI. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 16 483 7 962
1. Odsetki w tym: 5 492 4 876
- dla jednostek powiązanych 298 845
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 8 274 0
4. Inne 2 717 3 086
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 11 232 23 367
XIV. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> 2 911 8 137
a) część bieżąca 5 006 3 540
b) część odroczona -2 095 4 597
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA> 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 8 320 15 230
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 8 320 15 230
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 0,30 0,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 0,30 0,55


Przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 3 w
dodatkowych informacjach i objaśnieniach do niniejszego jednostkowego
sprawozdania finansowego.


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2018 2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 264 185 248 685
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 264 185 248 685
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 278 002 278 002
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0
- 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 278 002 278 002
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 66 850 65 890
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 15 230 960
a) zwiększenia (z tytułu) 15 230 960
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 15 230 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 960
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty 0 0
- 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 82 080 66 850
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 -271
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 005 271
a) zwiększenia (z tytułu) 0 271
- wycena IRS 0 271
b) zmniejszenia (z tytułu) -1 005 0
- zbycia środków trwałych 0 0
- wycena IRS -1 005 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -1 005 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -95 897 -95 897
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -95 897 -95 897
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 15 230 7 022
- podziału zysku z lat ubiegłych 15 230 7 022
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) -15 230 -7 022
- podział zysku z lat ubiegłych -15 230 -960
- pokrycie straty 0 -6 062
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 6 062
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 6 062
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 6 062
- pokrycie straty zyskiem lat ubiegłych 0 6 062
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
6. Wynik netto 8 320 15 230
a) zysk netto 8 320 15 230
b) strata netto 0 0
c) odpisy z zysku 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 271 501 264 185
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 271 501 264 185

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2018 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 8 320 15 230
II. Korekty razem 7 288 14 324
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 15 105 13 726
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 271
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 762 957
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 9 119 -4 732
5. Zmiana stanu rezerw -2 405 2 905
6. Zmiana stanu zapasów -2 956 5 128
7. Zmiana stanu należności 4 462 -8 671
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 681 -2 110
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 474 6 850
10. Inne korekty -2 120 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 15 608 29 554
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 34 021 8 533
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 524 3 253
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 15 908
3. Z aktywów finansowych, w tym: 15 012 5 280
a) w jednostkach powiązanych 14 690 4 990
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 5 726 3 960
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 3 200 0
- odsetki 1 019 1 030
- inne wpływy z aktywów finansowych 4 745 0
b) w pozostałych jednostkach 322 290
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 283 218
- odsetki 39 72
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 2 577 0
II. Wydatki 94 789 33 418
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 582 2 565
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 14 000 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 67 459 30 853
a) w jednostkach powiązanych 67 459 30 853
- nabycie aktywów finansowych 58 744 30 369
- udzielone pożyczki długoterminowe 8 715 484
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 748 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -60 768 -24 885
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 84 000 117 841
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 84 000 117 841
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 58 202 121 563
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 51 160 115 087
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 020 1 559
8. Odsetki 5 022 4 917
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 25 798 -3 722
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -19 362 947
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -19 362 947
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 30 029 29 082
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 10 667 30 029
- o ograniczonej możliwości dysponowania 13 0


Przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 3 w
dodatkowych informacjach i objaśnieniach do niniejszego jednostkowego
sprawozdania finansowego.


Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2018 2017
koszty zakończonych prac rozwojowych
a) wartość firmy 7 311 11 397
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 4 960 6 206
- oprogramowanie komputerowe 4 960 6 206
inne wartości niematerialne i prawne
c) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2 087 810
Wartości niematerialne i prawne, razem 14 358 18 413


Wartość firmy na dzień bilansowy wynosiła 7.311,0 tys. zł (2017 r.:
11.397 tys. zł). Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości
firmy przez okres 5 lat.


Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 11 886 25 883 15 700 810 38 579
b) zwiększenia (z tytułu) 439 401 1 277 1 715
- zakup 439 401 1 277 1 715
c) zmniejszenia (z tytułu) 2 217 1 2 218
- sprzedaż 2 217 1 2 218
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 9 669 26 321 16 101 2 087 38 076
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 489 19 677 9 494 20 166
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 869 1 684 1 677 3 553
- bieżący okres 1 907 1 685 1 677 3 592
- dotycząca sprzedaży 38 1 39
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 2 358 21 361 11 171 23 719
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 7 311 4 960 4 930 2 087 14 358

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2018 2017
a) własne 14 358 18 413
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem 14 358 18 413

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2018 2017
a) środki trwałe, w tym: 104 230 108 054
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7 815 9 791
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 84 422 83 868
- urządzenia techniczne i maszyny 7 707 8 789
- środki transportu 3 913 5 110
- inne środki trwałe 373 496
b) środki trwałe w budowie 12 558 7 694
zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 116 788 115 748
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym: 50 565 32 587
- poniesione w roku 9 004 13 613
- planowane na rok następny 41 561 18 974


Wartość gruntów użytkowanych wieczyścieWartość
gruntów użytkowanych wieczyście ustalona administracyjnie w celu
ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 365,30 tys. zł (2017
r.: 1.134 tys. zł).Środki trwałe nieamortyzowaneWartość
środków trwałych niewykazywanych w aktywach Spółki używanych przez
Spółkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu
umów leasingu operacyjnego wynosi 0,0 tys. zł (2017 r.: 0,0 tys. zł).
Wartość początkowa tych środków wynika z zawartych umów najmu,
dzierżawy, leasingu itp.Środki trwałe w budowieKoszt
wytworzenia środków trwałych w budowie wyniósł 13.587 tys. zł (2017 r.:
8.143 tys. zł).Przyczyny odpisów aktualizujących wartość
środków trwałychPrzyczyną utworzenia dopisów
aktualizujących środki trwałe była utrata wartości.


ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 9 831 120 632 56 383 13 977 10 585 211 408
b) zwiększenia (z tytułu) 4 890 2 295 1 497 145 8 827
- zakup 4 890 2 229 25 145 7 289
- leasing 1 435 1 435
- inne 66 37 103
c) zmniejszenia (z tytułu) 1 976 829 1 228 2 283 852 7 168
- sprzedaż 1 087 1 893 2 980
- likwidacja 9 390 818 1 218
- reklasyfikacja do nieruchomości inwestycyjnych 1 976 829 121 34 2 960
- inne 11 11
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 7 855 124 693 57 450 13 191 9 878 213 067
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 39 36 287 46 769 8 867 10 089 102 051
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 3 660 3 469 2 451 268 9 849
- sprzedaży 976 1 843 2 819
- likwidacją 7 234 818 1 059
- reklasyfikacja do nieruchomości inwestycyjnych 274 88 34 395
- inne 55 -37 18
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 40 39 672 49 222 9 278 9 505 107 719
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 477 825 1 302
- zwiększenia 163 494 657
- zmniejszenia 42 798 840
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 598 520 1 118
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 7 815 84 422 7 707 3 913 373 104 230

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2018 2017
a) własne 100 379 101 525
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 3 851 6 529
Środki trwałe bilansowe, razem 104 230 108 054

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2018 2017
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od innych jednostek (z tytułu)
-
c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od innych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
d) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2003 2002
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 40 782 35 378
- wartość brutto 82 336 73 417
- amortyzacja i odpisy aktualizujące 41 554 38 038
b) zwiększenia (z tytułu) 4 818 9 222
- transfery 2 565 0
- zakup 0 8 375
- inne zwiększenia wartości brutto 37 0
- amortyzacja związane ze sprzedażą i likwidacją 2 204 0
- inne 12 847
c) zmniejszenia (z tytułu) 19 898 3 818
- amortyzacja 1 405 2 263
- aktualizacja wartości 0 1 400
- sprzedaż 10 111 0
- inne zmniejszenia wartości brutto 37 0
- likwidacja 696 0
- aktualizacja wartości w związku z transferem 0 155
- odpis aktualizujący 7 638 0
- inne zmniejszenia 11 0
d) stan na koniec okresu 25 702 40 782
- wartość brutto 74 069 82 336
- amortyzacja i odpisy aktualizujące 48 367 41 554


Ostatnia niezależna wycena inwestycji w nieruchomości miała miejsce na
dzień bilansowy 31 grudnia 2018r. i została przeprowadzona przez
niezależnego rzeczoznawcę.Odpisy aktualizujące
wartość długoterminowych aktywów trwałychWartość
dokonanych w ciągu roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość
długoterminowych aktywów niefinansowych wyniosła 7 846 tys. zł.


ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 2 148 402
- wartość brutto 2 917 1 024
- umorzenie 769 622
- wartość netto 2 148 402
b) zwiększenia (z tytułu) 0 1 893
- zakup 0 1 893
c) zmniejszenia (z tytułu) 2 148 147
- amortyzacja 37 147
- sprzedaż 1 893 0
- likwidacja 9 0
- odpis aktualizujący 209 0
- inne 0 0
d) stan na koniec okresu 0 2 148
- wartość brutto 1 015 2 917
- umorzenie 1 015 769

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 336 447 297 550
aa) w jednostkach zależnych 336 447 297 550
- udziały lub akcje 314 112 297 550
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki 22 335 0
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) w jednostkach współzależnych 0 0
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w pozostałych jednostkach, w tym: 918 1 202
ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cb) w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cc) w pozostałych jednostkach
cb) w pozostałych jednostkach 918 1 202
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki 918 1 202
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 337 365 298 752

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2018 2017
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2018 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2018 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 298 752 180 986
- wartość brutto udziałów i akcji 425 599 309 475
- odpisy aktualizujące udziały i akcje 128 049 129 908
- wartość początkowa pożyczek 1 202 1 419
b) zwiększenia (z tytułu) 48 680 119 201
- nabycie udziałów i akcji 8 113 094
- zwiększenie wartości brutto udziałów i akcji - dopłaty do kapitału 26 337 0
- przeklasyfikowanie pożyczek 22 335 0
- rozwiązanie odpisu aktualizującego udziały 0 3 077
- inne 0 3 030
c) zmniejszenia (z tytułu) 10 067 1 435
- utworzenie odpisów aktualizujących udziały i akcje 8 274 1 218
- likwidacja udziałów i akcji 1 509 0
- inne 284 217
d) stan na koniec okresu 337 365 298 752
- wartość brutto udziałów i akcji 450 435 425 599
- odpisy aktualizujące 136 323 128 049
- wartość końcowa pożyczek 23 253 1 202


Spółka przeanalizowała przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić
utrata wartości długoterminowych aktywów finansowych. W wyniku tej
analizy Spółka, w związku z niestabilną sytuacją polityczną na Ukrainie,
procesem centralizacji produkcji wędlin w Sosnowcu oraz integracją
biznesową produkcji wędlin w ramach Grupy kapitałowej Gobarto, spadkiem
cen sprzedaży żywca wieprzowego, jak również ze względu na zrealizowane
przez jednostki zależne w poprzednich okresach straty netto, Spółka
dokonała oszacowania wartości odzyskiwalnej długoterminowych aktywów
finansowych w odniesieniu do udziałów i pożyczek udzielonych wobec Rosan
Agro, ZM Silesia S.A., spółek wchodzących w skład ośrodka
wypracowującego przepływy pieniężne „Trzoda chlewna” (Bioenergia Sp. z
o.o., Agro Gobarto Sp. z o.o., Agro Bieganów Sp. z o.o., Agroferm Sp. z
o.o., Gobarto Hodowca Sp. z o.o.) oraz Tigra Trans Sp. z o.o.


UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1. Agro Bieganów sp. z o.o. Bieganów 19; 69-108 Cybinka produkcja roślinna, chów bydła mięsnego oraz hodowla trzody chlewnej w pełnym cyklu produkcyjnym jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 02.09.2015 26 285 0 26 285 100,00 100,00
2. Agro Gobarto sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin hodowla trzody chlewnej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 08.09.2003 53 001 0 53 001 100,00 100,00
3. Agro Net sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin działalność roślinna jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 18.01.2007 7 002 0 7 002 100,00 100,00
4. Agroferm sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin hodowla trzody chlewnej, produkcja roślinna jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 04.06.2007 16 500 0 16 500 100,00 100,00
5. Bio Delta sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin działalność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 13.08.2014 100 0 100 100,00 100,00
6. Bioenergia sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin tucz trzody chlewnej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 22.12.2005 17 601 13 718 3 883 100,00 100,00
7. Insignia Management sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin pośrednictwo w zakupie na rzecz grupy jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 10.12.2010 207 0 207 100,00 100,00
8. Makton Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa sprzedaż nieruchomości jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 15.11.2011 22 009 4 861 17 148 100,00 100,00
9. Netbrokers Polska sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zarządzanie spółka Netbrokers Polska sp. z o.o. sp. K jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 10.12.2010 63 0 63 100,00 100,00
10. Netbrokers Polska sp. z o.o. sp. K. ul. Cystersów 22; 31-553 Kraków działalność handlowa jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 10.12.2010 18 675 0 18 675 99,00 99,00
11. Gobarto Dziczyzna sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin skup i przerób zwierzyny łownej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 01.04.2006 8 532 0 8 532 100,00 100,00
12. PorkPro Polska sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zarządzanie spółką Pork Pro sp. z o.o. sp. k. jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 31.12.2012 9 0 9 100,00 100,00
13. PorkPro Polska sp. z o.o. Sp.K. w likwidacji ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zakup warchlaków i trzody chlewnej; handle mięsem jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 02.12.2010 1 509 0 0 99,00 99,00
14. Tigra Trans sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zarządzanie spółką Tigra Trans Sp. Z o.o. sp. k. jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 19.07.2012 9 0 9 100,00 100,00
15. Tigra Trans sp. z o.o. sp. K. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa usługi transportowe jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 18.09.2012 8 129 0 8 129 99,00 99,00
16. Rosan Agro sp. z o.o. ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów produkcja żywca jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 23.04.2007 129 359 112 229 17 131 100,00 100,00
17. PP Świniokompleks Zoria ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów nie prowadzi działalności jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 12.10.2006 0 0 0 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
18. Pieprzyk Rohatyń Sp. z o.o. ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów nie prowadzi działalności jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 18.06.2007 0 0 0 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
19. DH Rosana ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów sprzedaż i dystrybucja wędlin jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 23.04.2007 0 0 0 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
20. DH Rosana Plus ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów sprzedaż i dystrybucja wędlin jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 23.04.2007 0 0 0 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
21. PF "MK" Rosana ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów ubój, rozbiór, produkcja wędlin oraz sprzedaż wędlin i mięsa jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 23.04.2007 0 0 0 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
22. Jama sp. z o.o. ul. Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych hurtowa sprzedaż mięsa, wędlin, drobiu i serów jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 02.11.2017 16 302 0 16 302 100,00 100,00
23. Meat-Pac sp. z o.o. ul. Wrocławska 83; 58-300 Wałbrzych rozbiór mięsa drobiowego jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 03.01.2017 3 033 0 3 033 100,00 100,00
24. Bekpol sp. z o.o. ul. Wrocławska 83; 58-300 bnWałbrzych hurtowa sprzedaż mięsa, wędlin i drobiu jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 03.01.2017 15 365 0 15 365 100,00 100,00
25. Zakłady Mięsne Silesia S.A. ul. Opolska 22; 40-084 Katowice produkcja wyrobów z mięsa, wyłączając wyroby z mięsa drobiowego, sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 99 730 0 99 730 100,00 100,00
26. Gobarto Hodowca sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa hodowla trzody chlewnej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 10.11.2017 3 001 0 3 001 100,00 100,00
27. HOTEL 22 SP. Z O.O. UL. PRĄDNICKA 12/503; 30-002 KRAKÓW działalność w zakresie nieruchomości jednostka współzależna, powiązania bezpośrednie pełna 04.04.2018 3 0 3 50,00 50,00
28. HOTEL 22 SP. Z O.O. S.K. UL. PRĄDNICKA 12/503; 30-002 KRAKÓW działalność w zakresie nieruchomości jednostka współzależna, powiązania bezpośrednie pełna 04.04.2018 5 0 5 50,00 50,00
29. Bio Gamma Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin działalność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 29.05.2012 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
30. Polskie Biogazownie "Energy_Zalesie" Sp. z o.o. ul. Krucza 24/26; 00-526 WArszawa działalność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 10.04.2017 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
31. Agroprof Sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin produkcja roślinna zbóż jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 25.05.2004 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
32. Przedsiębiorstwo produkcyjno - mUsługowe Ferma-Pol Sp. z o.o. Zalesie; 46-146 Domaszowice produkcja roślinna oraz hodowla trzody chlewnej jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 29.11.2016 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
33. Plon Sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin świadczenie usług rolnych dla spółek z Grupy jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 21.04.2010 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
34. Rolpol Sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin produkcja roślinna zbóż jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 25.05.2004 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
35. Silesia Pet Foods sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 165; 41-203 Sosnowiec produkcja i sprzedaż gotowej karmy dla zwierząt domowych jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
36. Vital Food Silesia sp. z o.o. w likwidacji ul. Baczyńskiego 165; 41-203 Sosnowiec wytwarzanie i sprzedaż gotowych posiłków i dań jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
37. Silesia Logistics sp. z o.o. w likwidacji ul. Baczyńskiego 165; 41-203 Sosnowiec usługi transportowe jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
38. Samba sp. z o.o. ul. Opolska 18 sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 0,00 0,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
39. Panteon S.A. w likwidacji ul. Gliwicka 12/12 40-079 Katowice Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
40. Centrum Dystrybucji Imperium sp. z o.o. ul. Zagrodnia 6 43-512 Bestwinka przetwarzanie, konserwowanie i sprzedaż mięsa z drobiu jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 0,00 0,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną
41. Meat Market sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 165 41-203 Sosnowiec sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 0,00 0,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
1. Agro Bieganów sp. z o.o. 28 346 8 000 16 300 4 046 751 -5 130 18 652 7 505 10 705 2 613 5 2 608 46 997 33 731
2. Agro Gobarto sp. z o.o. 77 274 53 000 32 248 -7 974 -1 210 -6 815 56 334 22 906 32 854 17 475 0 17 475 133 608 55 642
3. Agroferm sp. z o.o. 25 928 16 500 8 564 865 -94 959 12 385 132 12 118 4 425 0 4 425 38 313 30 762
4. Agro Net sp. z o.o. 8 007 7 000 839 168 0 153 4 804 1 327 3 456 661 0 661 12 811 2 580
5. Agroprof sp. z o.o. 10 567 1 300 8 451 816 0 816 1 021 644 356 641 0 641 11 588 2 346
6. Bekpol sp. z o.o. 13 649 11 949 1 1 699 0 1 699 5 350 106 4 647 4 019 0 4 019 18 999 93 815 1 574
7. Bio Delta sp. z o.o. 16 100 0 -84 -71 -13 37 0 21 5 0 5 53 0
8. Bio Gamma sp. z o.o. 208 1 480 0 -1 272 -1 261 -11 1 0 1 4 0 4 209 0
9. Bioenergia sp. z o.o. 3 203 17 600 -14 397 -13 987 -411 14 030 11 700 2 330 902 0 902 17 233 6 652
10. PPH Ferma-Pol sp. z o.o. 18 568 19 074 0 -506 -5 868 -2 350 11 800 7 219 4 445 1 255 0 1 255 30 368 21 622
11. Polskie Biogazownie "Zalesie-Enegy" sp. z o.o. 6 007 8 319 15 741 -18 053 -17 738 -315 3 962 3 440 522 342 0 342 9 969 5 452
12. Gobarto Hodowca sp. zo.o. 688 3 000 73 -2 385 -993 -1 391 3 643 143 3 464 3 111 0 3 111 4 331 8 129
13. Gobarto Dziczyzna sp. z o.o. 17 983 7 000 7 902 3 081 0 3 081 13 589 429 12 731 11 415 0 11 415 31 571 31 815
14. Insignia Managment sp. z o.o. 69 200 0 -131 -102 -28 128 0 105 70 0 70 197 543
15. Jama sp. z o.o. 6 809 150 5 028 1 631 0 1 631 7 624 91 6 525 5 685 0 5 685 14 433 130 032
16. Makton Nieruchomości sp. z o.o. 18 539 22 005 0 -3 466 -2 731 -735 3 934 3 225 13 62 0 62 22 473 348
17. Meat Pac sp. z o.o. 984 5 350 629 -38 668 4 930 25 4 771 4 734 0 4 734 5 914 49 362
18. Netbrokers Polska Sp. z o.o. S.K. 19 404 750 13 494 5 160 0 5 160 13 084 0 12 643 18 525 0 18 525 32 488 190 740 4 010
19. Netbrokers Polska SP. z o.o. 98 60 0 38 0 38 6 0 6 4 0 4 104 36 142
20. Plon sp. z o.o. 177 9 149 19 0 19 2 280 215 1 999 560 0 560 2 456 13 671
21. PorkPro Polska sp. z o.o. 157 5 131 21 0 21 4 0 4 2 0 2 162 18
22. PorkPro Polska sp. z o.o. s.k. w likwidacji 17 0 172 -155 0 -155 0 0 0 12 0 12 17 0
23. Rolpol sp. z o.o. 11 618 2 600 8 072 946 0 895 7 975 7 044 861 787 0 787 19 593 3 966
24. Tigra Trans sp. z o.o. s.k. 3 091 8 127 0 -5 036 -3 473 -1 563 17 664 6 437 10 605 4 676 0 4 676 20 755 21 320
25. Tigra Trans sp. z o.o. 155 5 167 -17 0 -17 10 0 10 7 0 7 165 18
26. Zakłady Mięsne SILESIA S.A. 46 799 23 500 16 434 6 865 -22 465 -17 590 179 949 27 359 101 563 37 867 212 37 656 226 748 553 789
27. Silesia Pet Foods sp. z o.o. w likwidacji 684 100 74 510 0 83 90 0 90 99 0 99 774 1 439
28. Vital Food Silesia sp. z o.o. w likwidacji 87 91 0 -4 0 -4 0 0 0 67 0 67 87 0
29. Silesia Logistics sp. z o.o. w likwidacji 268 200 0 68 -399 -217 11 0 11 192 22 171 279 10 038
30. Panteon S.A. w likwidacji 5 26 0 -21 0 -21 422 190 232 73 0 73 427 83
31. PIEPRZYK ROGATYŃ -105 11 211 0 -11 315 -34 111 -2 596 0 448 0 0 0 491 0
32. ROSANA -7 723 0 0 -7 723 -34 173 -2 264 13 042 0 12 697 3 369 0 3 369 5 319 15 978
33. ROSAN-AGRO 39 175 83 571 0 -44 396 18 589 1 674 3 929 0 3 772 12 703 0 12 703 43 104 18 692
34. DH ROSANA -2 538 0 0 -2 538 -4 396 -32 2 608 0 2 608 40 0 40 71 51
35. DH ROSANA PLUS -149 0 0 -149 -89 -62 172 0 172 13 0 13 23 498
36. ZORIA -149 4 654 0 -4 803 -5 174 -0 259 185 71 74 0 74 109 0
37. HOTEL 22 SP. Z O.O. 3 815 5 000 0 -1 185 0 -1 185 800 0 800 277 0 277 4 614 0
38. HOTEL 22 SP. Z O.O. S.K. 131 717 161 000 0 -29 283 0 -29 283 2 337 0 1 169 0 0 2 916 134 054 200

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
1.
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 337 365 298 752
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 337 365 298 752

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2018 2017
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 337 365 298 752
a. akcje (wartość bilansowa): 99 730 78 935
- wartość na początek okresu 78 935 0
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia 99 730 78 935
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 237 635 218 615
b1) udziały 214 382 219 817
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 8 274 1 860
- wartość na początek okresu 218 615 179 567
- wartość według cen nabycia 345 190 341 159
b2) udzielone pożyczki 23 253 1 202
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
Wartość pożyczek na początek okresu 1 202 1 419
Wartość według cen nabycia, razem 468 173 421 287
Wartość na początek okresu, razem 298 752 180 986
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 337 365 298 752

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej 23 253 1 202
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 23 253 1 202

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2018 2017
-
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2018 2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 12 772 16 608
a) odniesionych na wynik finansowy 12 772 16 608
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 2 080 2 293
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 080 2 293
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 843 6 129
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 843 6 129
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 14 009 12 772
a) odniesionych na wynik finansowy 14 009 12 772
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys.
2018 2017
a) materiały 878 753
półprodukty i produkty w toku
b) produkty gotowe 6 294 4 394
c) towary 10 933 10 030
d) zaliczki na dostawy i usługi 67 38
Zapasy, razem 18 172 15 215
Stan zapasów brutto 18 647 16 216
Odpis aktualizujący wartość zapasów -475 -1 001
Stan zapasów netto 18 172 15 215

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) od jednostek powiązanych 5 509 11 908
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 383 11 908
- do 12 miesięcy 5 383 11 908
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
- inne 126 0
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
b) należności od pozostałych jednostek 77 917 76 437
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 66 968 67 798
- do 12 miesięcy 66 968 67 798
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 10 649 8 211
- dochodzone na drodze sądowej 50 50
- inne 250 378
Należności krótkoterminowe netto, razem 83 426 88 345
c) odpisy aktualizujące wartość należności 12 224 12 580
Należności krótkoterminowe brutto, razem 95 650 100 925

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 5 383 11 908
- od jednostek zależnych 4 951 11 296
- od jednostki dominującej 432 612
b) inne, w tym: 126 0
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 5 509 11 908
c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 96
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 5 509 12 004

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
b) inne, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 66 968 67 798
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 66 968 67 798
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10 649 8 211
c) inne, w tym: 250 378
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 250 378
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 50 50
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 50 50
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 77 917 76 437
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 12 224 12 484
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 90 141 88 921

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu 12 580 13 103
a) zwiększenia (z tytułu) 1 301 115
- utworzenie odpisów 1 301 115
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 657 638
- wykorzystanie 546 75
- rozwiązanie odpisu aktualizującego 1 111 563
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 12 224 12 580

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 83 090 81 063
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 12 560 19 862
b1. w walucie w tys. EUR 2 628 4 227
po przeliczeniu na tys. zł 11 300 17 630
b2. w walucie w tys. USD 335 642
po przeliczeniu na tys. zł 1 260 2 232
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 95 650 100 925

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2018 2017
a) do 1 miesiąca 55 212 61 429
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 5 101 0
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
c) należności przeterminowane 24 262 30 857
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 84 575 92 286
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 12 224 12 580
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 72 351 79 706
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2018 2017
a) do 1 miesiąca 11 278 15 861
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 336 2 332
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy -144 4
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 83 6
e) powyżej 1 roku 11 709 12 654
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 24 262 30 857
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 12 224 12 580
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 12 038 18 277

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) w jednostkach zależnych 5 944 22 788
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki 5 725 22 545
- odsetki od pożyczek 219 243
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w pozostałych jednostkach 32 0
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 32 0
- odsetki 32 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 667 30 029
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 076 30 029
- inne środki pieniężne 1 591 0
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 16 643 52 817

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2018 2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 5 976 22 788
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 5 976 22 788

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 2 333 14 565
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 8 334 15 464
b1. w walucie w tys. USD 257 640
po przeliczeniu na tys. zł 966 2 229
b2. w walucie w tys. EUR 1 713 3 173
po przeliczeniu na tys. zł 7 368 13 235
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 10 667 30 029

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2018 2017
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 945 2 482
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 945 2 482
- ubezpieczenia 40 20
- premie pieniężne 0 1 654
- prenumeraty 2 10
- gaz 145 137
- koszty Gali Hodowca Roku 0 45
- doradztwo prawne 258 271
- koszty najmu 0 29
- prowizja bankowa 40 60
- promocje 136 10
- wsparcie serwisowe IT 0 137
- pozostałe 324 109
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 945 2 482

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
seria A zwykła na okaziciela nie występuje nie występuje 27 800 229 278 002 wkłady pieniężne, aport 30.05.2014
Liczba akcji, razem 27 800 229
Kapitał zakładowy, razem 278 002
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 10,00


Na dzień bilansowy struktura własności kapitału zakładowego Spółki była
następująca:1.Cedrob S.A.-liczba posiadanych akcji 23
786 505-udział w kapitale zakładowym 85,56%-liczba
głosów 23 786 505-udział w ogólnej liczbie głosów 85,56%2.Pozostali:-liczba
posiadanych akcji 4 013 724-udział w kapitale zakładowym 14,44%-liczba
głosów 4 013 724-udział w ogólnej liczbie głosów 14,44%


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2018 2017
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 5 486 5 486
utworzony ustawowo
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)
- z podziału zysku 28 081 12 851
- z połączenia jednostek 48 513 48 513
Kapitał zapasowy, razem 82 080 66 850

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2018 2017
z tytułu aktualizacji wartości godziwej
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających -1 005
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem -1 005

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2018 2017
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne
- c) z połączenia jednostek -95 897 -95 897
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem -95 897 -95 897

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2018 2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 472 711
a) odniesionej na wynik finansowy 1 472 711
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 246 761
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 246 761
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 1 103 0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 103 0
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 615 1 472
a) odniesionej na wynik finansowy 615 1 472
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 276 226
- odprawy emerytalne 276 226
b) zwiększenia (z tytułu) 4 50
- aktualizacja rezerwy na odprawy emerytalne 4 50
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
c) stan na koniec okresu 280 276
- odprawy emerytalne 280 276

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 3 119 2 035
- pozostałe 3 119 2 035
b) zwiększenia (z tytułu) 4 013 1 084
- odprawy emerytalne 40 0
- pozostałe 3 973 1 084
c) wykorzystanie (z tytułu) 3 119 0
- pozostałe 3 119 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 429 0
- pozostałe 429 0
e) stan na koniec okresu 3 584 3 119
- odprawy emerytalne 40 0
- pozostałe 3 544 3 119

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 3 487 2 478
- premie 2 985 2 150
- kary administracyjne 206 166
- pozostałe 296 162
b) zwiększenia (z tytułu) 1 265 3 411
- premie 801 3 075
- kary administracyjne 407 40
- pozostałe 57 296
c) wykorzystanie (z tytułu) 2 357 0
- premie 2 186 0
- inne 171 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 924 2 402
- premie 799 2 240
- inne 125 162
e) stan na koniec okresu 1 471 3 487
- premie 801 2 985
- kary administracyjne 613 206
- pozostałe 57 296

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) wobec jednostek powiązanych, w tym: 40 015
aa) wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
odsetki od pożyczki
ab) wobec jednostki dominującej 40 015
- kredyty i pożyczki 40 000
- przypadająca do spłaty powyżej 1 roku do 3 lat 40 000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 15
- odsetki od pożyczki 15
- przypadająca do spłaty powyżej 1 roku do 3 lat 15
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
c) wobec pozostałych jednostek, w tym 81 511 109 073
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek
cb) wobec innych jednostek 81 511 109 073
kredyty i pożyczki
- kredyty i pożyczki, przypadające do spłaty: 75 688 99 057
- powyżej 1 roku do 3 lat 41 080 65 909
- powyżej 3 do 5 lat 34 608 23 480
- powyżej 5 lat 0 9 668
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 3 823 5 516
- umowy leasingu finansowego, przypadające do spłaty: 2 818 5 516
- powyżej 1 roku do 3 lat 2 765 5 516
- powyżej 3 do 5 lat 53 0
- IRS 1 005 0
- powyżej 1 roku do 3 lat 1 005 0
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 2 000 4 500
- nabycia udziałów 2 000 4 500
- powyżej 1 roku do 3 lat 0 2 500
- powyżej 3 do 5 lat 2 000 2 000
Zobowiązania długoterminowe, razem 121 526 109 073

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2018 2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat 82 465 72 925
b) powyżej 3 do 5 lat 39 061 23 980
c) powyżej 5 lat 0 12 168
Zobowiązania długoterminowe, razem 121 526 109 073

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 121 526 109 073
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 121 526 109 073

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
PEKAO SA 68 368 0 w tys. 44 888 0 w tys. WIBOR 3M 31.12.2023 hipoteka, poręczenie
PEKAO SA 44 000 0 w tys. 30 800 0 w tys. WIBOR 1M 31.12.2023 hipoteka, poręczenie
Cedrob S.A. 40 000 0 w tys. 40 000 0 w tys. WIBOR 1M 31.12.2020
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: 104 250 153 221
- kredyty i pożyczki, w tym: 7 066 7 044
- pożyczka 7 000 7 000
- odsetki 66 44
- z tytułu dostaw i usług 35 184 40 177
- inne 62 000 106 000
aa) wobec jednostek zależnych 31 290 37 543
- długoterminowe w okresie spłaty 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
- z tytułu dywidend 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 7 066 7 044
- pożyczek 7000 7000
- odsetki od pożyczek 66 44
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 24 224 30 500
- do 12 miesięcy 24 224 30 500
- powyżej 12 miesięcy 0
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej 72 960 115 678
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 10 960 9 677
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 960 9 677
- do 12 miesięcy 10 960 9 677
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 62 000 106 000
- zakup udziałów i akcji 48 000 78 000
- zakup Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 14 000 28 000
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
c) wobec pozostałych jednostek, w tym: 120 274 103 959
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek
cb) wobec pozostałych jednostek 120 274 103 959
- kredyty i pożyczki, w tym: 27 957 11 740
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 3 248 1 806
- leasing 3 248 1 806
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 75 306 78 757
- do 12 miesięcy 75 306 78 757
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4 211 3 854
- z tytułu wynagrodzeń 3 115 2 759
- inne (wg tytułów) 6 437 5 043
- inwestycyjny 2 990 1 704
- zakupu udziałów 3 438 2 000
- inne 83 1 339
d) fundusze specjalne (wg tytułów) 185 187
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 224 709 257 367

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 220 183 252 455
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 4 526 4 912
b1. w walucie w tys. EUR 1 029 1 086
po przeliczeniu na tys. zł 4 423 4 628
b1. w walucie w tys. USD 27 73
po przeliczeniu na tys. zł 103 284
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 224 709 257 367

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
PEKAO S.A 68 499 0 w tys. 11 740 0 w tys. WIBOR 3M 31.12.2019 hipoteka poręczenie
PEKAO S.A 98 570 0 w tys. 7 418 0 w tys. WIBOR 3M 31.12.2019 hipoteka poręczenie
PEKAO S.A 44 000 0 w tys. 8 800 0 w tys. WIBOR 3M 31.12.2019 hipoteka poręczenie
Bekpol Sp. z o.o. 7 000 0 w tys. 7 066 0 w tys. WIBOR 3M 31.12.2019
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 4 517
długoterminowe (wg tytułów)
- krótkoterminowe (wg tytułów) 4 517
- ubezpieczenia 138
- premie pieniężne 1 420
- pośrednictwo sprzedaży 2 073
- usługi transportowe 19
- opłaty środowiskowe 98
- remonty 640
- doradztwo prawne 39
- pozostałe 90
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 721 3 978
- długoterminowe (wg tytułów) 3 422 3 630
- dotacje 2 962 3 129
- pozostałe 460 501
- krótkoterminowe (wg tytułów) 299 348
- dotacje 167 167
- pozostałe 132 181
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 721 8 495

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję


Wartość księgowa na jedną akcję jest ilorazem wartości kapitału własnego
i średniej ważonej liczby akcji.Środnioważona liczba akcji wynosi
27.800.229Wartość kapitału własnego wynosi 271.501 tys. PLNWartość
księgowa na jedną akcję wynosi 271.501 tys. PLN/ 27.800.229 = 9,77


Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
-
b) pozostałe (z tytułu)
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
-
Należności warunkowe, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
a) udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz innych jednostek
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz innych jednostek
-
b) pozostałe (z tytułu)
- hipoteki na środkach trwałych
- zastaw na:
- środkach trwałych
- zapasach
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz innych jednostek
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz innych jednostek
-
Zobowiązania warunkowe, razem
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2018 2017
- produkty - mięso 525 070 622 537
- od jednostek powiązanych, w tym: 44 699 20 882
- od jednostek zależnych 44 699 15 882
- od jednostki dominującej 0 5 000
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 480 371 599 068
- usługi 12 882 10 110
- od jednostek powiązanych, w tym: 4 434 5 861
- od jednostek zależnych 2 512 3 028
- od jednostki dominującej 1 922 2 833
- od pozostałych jednostek 8 448 4 249
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 537 952 632 647
- od jednostek powiązanych, w tym: 49 133 26 743
- od jednostek zależnych 47 211 18 909
- od jednostki dominującej 1 922 2 833
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 488 819 605 904

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2018 2017
a) kraj 365 173 431 802
- od jednostek powiązanych, w tym: 49 133 26 743
- od jednostek zależnych 47 211 18 909
- od jednostki dominującej 1 922 7 834
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 316 040 405 059
b) eksport 172 779 200 845
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 172 779 200 845
- wewnątrzwspólnotowa dostawa 152 148 180 274
- od pozostałych jednostek 152 148 180 274
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 537 952 632 647
- od jednostek powiązanych, w tym: 49 133 26 743
- od jednostek zależnych 47 211 18 909
- od jednostki dominującej 1 922 7 834
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 488 819 605 904

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2018 2017
- towary 716 882 686 946
- od jednostek powiązanych, w tym: 19 219 8 217
- od jednostek zależnych 18 635 6 399
- od jednostki dominującej 584 1 818
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 697 663 678 729
- materiały 40 63
- od jednostek powiązanych , w tym: 6 19
- od jednostek zależnych 6 19
- od pozostałych jednostek 34 44
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 716 922 687 009
- od jednostek powiązanych, w tym: 19 225 8 236
- od jednostek zależnych 18 641 6 418
- od jednostki dominującej 584 1 818
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 697 697 678 773
- Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, struktura rzeczowa 716 922 687 009
- mięso 165 314 165 059
- wędliny 349 247 340 937
- drób 205 582 178 778
- korekta przychodów i odpisy degustacyjne -12 058 -10 382
- pozostałe 8 837 12 617

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2018 2017
a) kraj 716 142 683 438
- od jednostek powiązanych, w tym: 19 225 8 236
- od jednostek zależnych 18 641 6 418
- od jednostki dominującej 584 1 818
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 696 917 675 202
b) eksport 0 1 215
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 0 1 215
c) wewnątrzwspólnotowa dostawa 780 2 112
- - od pozostałych jednostek 780 2 112
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 716 922 687 009
- od jednostek powiązanych, w tym: 19 225 8 236
- od jednostek zależnych 18 641 6 418
- od jednostki dominującej 584 1 818
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 697 697 678 773

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2018 2017
a) amortyzacja 13 197 13 726
b) zużycie materiałów i energii 447 885 527 283
c) usługi obce 79 567 95 375
d) podatki i opłaty 3 993 3 508
e) wynagrodzenia 49 782 50 504
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 10 743 9 584
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 5 396 5 509
Koszty według rodzaju, razem 610 563 705 489
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -2 027 7 088
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 -27 602
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -90 392 -88 244
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -23 541 -24 741
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -494 603 -571 990

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2018 2017
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 428 1 169
- rozwiązanie rezerw pracowniczych 428 1 169
b) pozostałe, w tym: 3 562 3 474
- Odszkodowania 226 396
- Zwrot kosztów sądowych 39 67
- Sprzedaż złomu i odpadów 102 127
- Sponsoring - gala Hodowca Roku 181 200
- Przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych 2 577 2 344
- Pozostałe 437 340
Inne przychody operacyjne, razem 3 990 4 643

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2018 2017
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 12 136
- pozostałe 12 136
b) pozostałe, w tym: 13 316 3 473
- Darowizny 210 6
- Koszty sądowe 73 20
- Koszt wynajmu nieruchomości inwest 2 717 3 188
- Amortyzacja wartości firmy 1 271
- Wypłacone odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji 381
- Szkody majątkowe i komunikacyjne 176
- Niedobory 385
- Spisane nalezności 681
- Pozostałe koszty 111 259
Inne koszty operacyjne, razem 6 017 3 609
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2018 2017
a) od jednostek powiązanych, w tym: 5 726 3 960
- od jednostek zależnych 5 726 3 960
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 5 726 3 960

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2018 2017
a) z tytułu udzielonych pożyczek 1 001 1 030
- od jednostek powiązanych, w tym: 1 001 1 030
- od jednostek zależnych 1 001 1 030
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
b) pozostałe odsetki 52 72
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym: 52 72
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 053 1 102

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) dodatnie różnice kursowe 560 0
- zrealizowane 262 0
- niezrealizowane 298 0
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
b) pozostałe, w tym: 576 1 860
- Rozwiązanie odpisów na udziały 0 1 860
- Poręczenia 576 0
Inne przychody finansowe, razem 1 136 1 860

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2018 2017
a) od kredytów i pożyczek 5 149 4 499
- dla jednostek powiązanych, w tym: 275 845
- dla jednostek zależnych 260 0
- dla jednostki dominującej 15 0
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek 4 874 3 654
b) pozostałe odsetki 343 377
- dla jednostek powiązanych, w tym: 23 0
dla jednostek zależnych
- dla jednostki dominującej 23 0
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek 320 377
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 5 492 4 876

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 1 116
- zrealizowane 892
- niezrealizowane 224
utworzone rezerwy (z tytułu)
b) pozostałe, w tym: 2 717 1 970
- Koszty faktoring 493 634
- Opłaty i prowizje bankowe 556 994
- Poręczenia 1 455 335
- Pozostałe 213 7
Inne koszty finansowe, razem 2 717 3 086

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2018 2017
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2018 2017
1. Zysk (strata) brutto 11 232 23 367
Korekty konsolidacyjne
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
2. Przychody roku bieżącego nie zaliczane do dochodu do opodatkowania 14 475 23 752
- róznice kursowe niezrealizowane 84 267
- odsetki zarachowane -24 327
- dotacje 167 225
- dywidendy 5 726 3 960
- rozwiązanie odpisów na udziały 0 4 587
- rozwiązanie rezerw 226 4 202
- rozwiązanie odpisów na należności 1 455 659
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych i inwestycji 750 5 207
- Rozwiązanie odpisów na odsetki od pożyczki 213 0
- rezerwa na premię od dostawców 444 4 041
- likwidacja spółki 4 745 0
- pozostałe przychody 689 277
3. Koszty roku bieżącego nieuznawane za koszty uzyskania przychodu 31 741 19 354
- darowizny 210 6
- odpis aktualizacyjny należności i pożyczek 543 415
- odpis aktualizujący wartość udziałów 8 274 2 727
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych i inwestycji 8 413 1 607
- odpis aktualizujący wartość zapasów -3 735
- odsetki niepodatkowe 302 387
- likwidacja środków trwałych 792 0
- VAT NKUP 139 154
- PFRON 628 415
- amortyzacja przedmiotów leasingu 2 515 2 410
- amortyzacja ŚT w części sfinansowanej dotacją SAPARD i dopłaty 167 225
- koszty reprezentacji 922 875
- rezerwy na świadczenie pracownicze 897 3 034
- rezerwa na koszty i premie pieniężna 4 618 4 556
- pozostałe rezerwy 12 136
- wynagrodzenia z narzutami niewypłacone 3 208 3 016
- spisane należności 221 100
- składki członkowskie 30 32
- różnice kursowe niezrealizowane 0 491
- różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej -1 872 -2 169
- likwidacja spółki 1 509 0
- pozostałe koszty 216 202
4. Pozostałe różnice 5 035 3 928
- podatkowy koszt leasingu 2 020 1 559
- wynagrodzenia z narzutami z roku poprzedniego 3 015 2 694
- inne 0 -325
5. Wyniki spółek komandytowych 2 883 4 854
- Strata z lat ubiegłych 0 1 265
6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 26 347 19 895
7. Podatek dochodowy według stawki ... % 5 006 3 540
8. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 4 597
9. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 5 006 3 540
- wykazany w rachunku zysków i strat 5 006 3 540
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2018 2017
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem -2 781 4 597

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2018 2017
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2018 2017
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2018 2017
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


Zarząd proponuje przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku 2018 w
całości na kapitał zapasowy


Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


Zysk na jedną akcję zwykłą jest ilorazem wartości zysku netto i średniej
ważonej liczby akcji.Średnoważona liczba akcji 27.800.229Zysk
netto 8.320Zysk na jedną akcję zwykłą 0,30


Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
Plik Opis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2018 2017
I. Zysk (strata) netto 8 320 15 230
II. Korekty razem 7 288 14 324
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0
2. Amortyzacja 15 105 13 726
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 271
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 762 957
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 9 119 -4 732
6. Zmiana stanu rezerw -2 405 2 905
7. Zmiana stanu zapasów -2 956 5 128
8. Zmiana stanu należności 4 462 -8 671
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 681 -2 109
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 474 6 849
11. Inne korekty -2 120 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 15 608 29 554
1. Strata/Zyski z działalności inwestycyjnej 9 119 -4 732
- Zysk ze zbycia środków trwałych -126 -2 952
- Zysk ze zbycia inwestycji -3 448
- Zysk z likwidacji spółki -3 236
- Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych 7 662 1 400
- Odpisy aktualizujące wartość udziałów 8 274 -1 860
- Otrzymane odsetki -7 -1 320
2. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek) -7 681 -2 109
- Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych -32 658 49 431
- Zmiana stanu kredytów i pożyczek -16 217 59 284
- Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych (w tym leasingu) -1 442 -589
- Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych -1 287 -1 167
- Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia udziałółw i akcji 43 923 -109 069
3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -12 582 -2 565
- Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych -439 -377
- Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych 1 287 1 167
- Zmiana stanu zaliczek na wartości niematerialne i prawne -1 277 -810
- Zwiększenia środków trwałych -8 724 -5 970
- Zmiana stanu środków trwałych w budowie -4 864 -5 053
- zakup środków trwałych w leasingu 1 435 1 514
- przeniesienie do inwestycji długoterminowych 0 1 366
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu zakupu ZCP 0 5 598

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
Plik Opis
GOBARTO_INFORMACJA_DODATKOWA-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfGOBARTO_INFORMACJA_DODATKOWA-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu
2019-04-17 Katarzyna Goździkowska - Gaztelu Wiceprezes Zarządu
2019-04-17 Roman Miler Wiceprezes Zarządu
2019-04-17 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu
2019-04-17 Karol Ludwiński Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Agnieszka Kabus Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.