REKLAMA

GI GROUP POLAND S.A.: Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki

2022-06-15 17:51
publikacja
2022-06-15 17:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GI_International_UBO_69_notification_KNF_20220615_signed_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-15
Skrócona nazwa emitenta
GI GROUP POLAND S.A.
Temat
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Gi Group Poland S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 15 czerwca 2022 r., w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), od beneficjenta rzeczywistego („Beneficjent Rzeczywisty”) spółki Gi International S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Włochy („GI”) – zawiadomienia („Zawiadomienie”), którego podstawą jest powzięcie w dniu 15 czerwca 2022 r. przez GI wiadomości o rozliczeniu w tym dniu transakcji nabycia przez GI na rynku regulowanym w dniu 13 czerwca 2022 r. 44.718 akcji Spółki („Transakcja”), w wyniku której doszło do przekroczenia posiadanego dotychczas przez GI udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z Zawiadomieniem:
(i) przed nabyciem akcji Spółki w ramach Transakcji, Beneficjent Rzeczywisty posiadał pośrednio poprzez Gi 57.073.927 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji Spółki reprezentujących 86,80% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 57.073.927 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 86,80% ogólnej liczby głosów Spółki; oraz
(ii) wg stanu na dzień 15 czerwca 2022 r., tj. po nabyciu akcji Spółki w ramach Transakcji, Beneficjent Rzeczywisty posiada pośrednio poprzez Gi 57.755.486 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji w Spółce, a łączna suma głosów posiadanych przez Beneficjenta Rzeczywistego pośrednio poprzez GI w Spółce na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 57.755.486 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów stanowiących 87,84% ogólnej liczby głosów Spółki.

Zawiadomienie stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy:
Marcos Segador Arrebola – Prezes Zarządu
Antonio Carvelli – Wiceprezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis
GI International_UBO_69_notification_KNF_20220615 signed 1.pdfGI International_UBO_69_notification_KNF_20220615 signed 1.pdf Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-15 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu
2022-06-15 Antonio Carvelli Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki