REKLAMA

GETBACK S.A.: wyniki finansowe

2017-09-20 07:16
publikacja
2017-09-20 07:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
GGB_List_Prezesa_Zarzadu_1h_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GGB_Skonsolidowane_SF_1h_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GGB_Skonsolidowane_sprawozdanie_z_dzialalnosci_1h_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GGB_Oswiadczenie_1_1h_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GGB_Oswiadczenie_2_1h_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GGB_Raport_z_przegladu_Getback_SSF_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2017-09-20
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETBACK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-333 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 2-4
(ulica) (numer)
+48 71 771 01 01
(telefon) (fax)
sekretariat@getbacksa.pl www.getbacksa.pl
(e-mail) (www)
8992733884 021829989
(NIP) (REGON)
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
I. Przychody netto 337 592 160 032 79 482 36 533
II. Zysk na działalności operacyjnej 156 084 89 378 36 748 20 404
III. Zysk brutto 89 715 74 182 21 122 16 935
IV. Zysk netto 111 838 74 384 26 331 16 981
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 111 618 74 173 26 279 16 933
VI. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - podstawowy (w zł/ EUR na jedną akcję) 1,40 3,71 0,33 0,85
VII. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - rozwodniony (w zł/ EUR na jedną akcję) 1,40 3,71 0,33 0,85
VIII. Nabycie pakietów netto (482 190) (335 827) (113 526) (76 664)
IX. Wpłaty od osób zadłużonych 329 923 135 913 77 676 31 027
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (209 667) (27 447) (49 364) (6 266)
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (150 654) (70 993) (35 470) (16 207)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 423 399 149 305 99 684 34 084
XIII. Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 63 078 50 865 14 851 11 612
XIV. Aktywa razem 2 608 687 1 630 558 617 222 368 571
XV. Zobowiązania długoterminowe 1 227 641 583 010 290 463 131 783
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 883 818 661 705 209 113 149 572
XVII. Kapitał własny ogółem 497 228 385 843 117 645 87 216
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 496 994 385 755 117 590 87 196
XIX. Udziały niekontrolujące 234 88 55 20
XX. Kapitał zakładowy 4 000 4 000 946 946
XXI. Liczba akcji 80 000 000 20 000 000 80 000 000 20 000 000
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 6,21 19,29 1,47 4,36
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GGB List Prezesa Zarządu 1h 2017.pdfGGB List Prezesa Zarządu 1h 2017.pdf GGB List Prezesa Zarządu H1 2017
GGB Skonsolidowane SF 1h 2017.pdfGGB Skonsolidowane SF 1h 2017.pdf GGB Skonsolidowane SF H1 2017
GGB Skonsolidowane sprawozdanie z działalności 1h 2017.pdfGGB Skonsolidowane sprawozdanie z działalności 1h 2017.pdf GGB Skonsolidowane sprawozdanie z działalności H1 2017
GGB Oświadczenie 1 1h 2017.pdfGGB Oświadczenie 1 1h 2017.pdf GGB Oświadczenie 1 H1 2017
GGB Oświadczenie 2 1h 2017.pdfGGB Oświadczenie 2 1h 2017.pdf GGB Oświadczenie 2 H1 2017
GGB Raport z przeglądu Getback SSF 30.06.2017.pdfGGB Raport z przeglądu Getback SSF 30.06.2017.pdf GGB Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF H1 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-20 Konrad Kąkolewski Prezes Zarządu
2017-09-20 Bożena Solska Członek Zarządu
2017-09-20 Paweł Trybuchowski Wiceprezes Zarządu
2017-09-20 Anna Paczuska Wiceprezes Zarządu
2017-09-20 Mariusz Brysik Członek Zarządu
2017-09-20 Marek Patuła Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki