REKLAMA
WEBINAR

GENXONE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 19 czerwca 2023 roku

2023-05-22 15:27
publikacja
2023-05-22 15:27
Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 19 czerwca 2023 roku, o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6, z następującym porządkiem obrad:
1.otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3.stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.przyjęcie porządku obrad;
5.przedstawienie i rozpatrzenie: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2022, (ii) sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2022, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
6.przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2022, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2022, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
7.przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022;
8.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2022;
9.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2022;
10.podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
11.podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
12.podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
13.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
14.podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15.wolne wnioski;
16.zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.genxone.eu.

Zakres proponowanych zmian Statutu Spółki:
1)dotychczasowe brzmienie §9 ust. 4 pkt b): „b) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. (a) powyżej;”
proponowane brzmienie §9 ust. 4 pkt b): „b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny, o której mowa w pkt. (a) powyżej;”
2)dotychczasowe brzmienie §9 ust. 4 pkt i): „ i) wyrażenie zgody na sprzedaż, najem, dzierżawę lub jakiekolwiek obciążanie praw własności intelektualnej Spółki;”
proponowane brzmienie §9 ust. 4 pkt i) „i) wyrażenie zgody na sprzedaż, najem, dzierżawę lub jakiekolwiek obciążanie praw własności intelektualnej Spółki, za wyjątkiem przeniesienia majątkowych praw autorskich lub udzielenia licencji na korzystanie z utworów w rozumieniu Prawa autorskiego powstałych w normalnym toku działalności Spółki.”
3)dotychczasowe brzmienie §9 ust. 7: „7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.”
proponowane brzmienie §9 ust. 7: „7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”;
4)dotychczasowe brzmienie §9 ust. 9: „9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać Regulamin Rady Nadzorczej.”
proponowane brzmienie §9 ust. 9: „9. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeśli żaden z członków Rady biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Jednakże podjęcie uchwał w sprawie powołania i odwołania członka Zarządu musi być zapowiedziane w zaproszeniu.”;
5)dotychczasowe brzmienie §9 ust. 13: „13. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.”
proponowane brzmienie §9 ust. 13: „13. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.”;
6)skreśla się §9 ust. 14 w brzmieniu: „14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10-13 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”
7)zmienia się odpowiednio numerację pozostałych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że:
- dotychczasowy ust. 15 zostaje oznaczony jako ust. 14,
- dotychczasowy ust. 16 zostaje oznaczony jako ust. 15;
8)dotychczasowe brzmienie §9 ust. 16: „16. Głosowanie na posiedzeniu odbywa się w sposób jawny lub tajny, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej.”
proponowane brzmienie §9 ust. 16 (po zmianie numeracji ust.15): „15. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.” ;
9)skreśla się §9 ust. 17 w brzmieniu: „17. Głosowanie poza posiedzeniem odbywa się w sposób jawny, co nie wyklucza możliwości złożenia przez członka Rady Nadzorczej żądania podjęcia przez Radę uchwały w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym na posiedzeniu, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej.”
10)dotychczasowy §9 ust. 18 zostaje oznaczony jako ust. 16.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki
20230522_152710_0000147027_0000149836.pdf
20230522_152710_0000147027_0000149839.pdf
20230522_152710_0000147027_0000149838.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki