REKLAMA

GAMEDUST: Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok 2021

2022-06-07 10:28
publikacja
2022-06-07 10:28
Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje korektę raportu rocznego Emitenta za rok 2021, opublikowanego pierwotnie raportem bieżącym EBI nr 10/2022 z dnia 31 maja 2022 roku.

Treść raportu rocznego Emitenta po korekcie brzmi jak następuje:

Zarząd Gamedust S.A. z siedziba we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2021, wraz z załącznikami, to jest:
1/ jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2021;
2/ jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2021;
3/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021;
4/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021;
5/ stanowiskiem Zarządu na temat opinii z zastrzeżeniem wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021;
6/ opinią Rady Nadzorczej na temat opinii z zastrzeżeniem wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021.

---

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że korekta polega na:
· zamieszczeniu opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021;
· zamieszczeniu stanowiska Zarządu na temat opinii z zastrzeżeniem wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021;
· opinią Rady Nadzorczej na temat opinii z zastrzeżeniem wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w załączeniu do niniejszego raportu (korekty) Emitent przekazuje ponownie, opublikowaną uprzednio opinię i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021, przy czym wersja załączona do niniejszego raportu (korekty) różni się od wersji przekazanej jako załącznik do raportu EBI nr 10/2022 z dnia 31 maja 2022 roku, w ten sposób, że:
· pierwotnie zastrzeżenie biegłego rewidenta do badanego sprawozdania brzmiało:
W aktywach bilansu wykazano udziały podmiotu powiązanego tj GAMEDUST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. w kwocie 59 912 245,68 zł . Sprawozdanie finansowe GAMEDUST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2021 rok zamyka się sumą bilansową w kwocie 2.551.045,53 zł . Kapitał własny tej spółki na 31-12-2021 roku wynosił 516.982,97 zł . W ocenie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe wycena posiadanych udziałów , a tym samym i kapitał własny jest zawyżona o kwotę 59 395.262,70 zł W aktywach bilansu wykazano inne krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie 10.020.000,00 zł Są to akcje własne nabyte w celu ich umorzenia. Umorzenie tych akcji skutkowało będzie pomniejszeniem o ta kwotę kapitału własnego.
· a obecnie brzmi:
W aktywach bilansu wykazano udziały podmiotów powiązanych tj. GAMEDUST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Bluekey Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 59 912 tys. zł . Sprawozdania podmiotów powiązanych wykazują łącznie kapitał własny w kwocie 267 tys. zł. W ocenie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe wycena posiadanych udziałów , a tym samym i kapitał własny jest zawyżona o kwotę 59 395 tys. zł W aktywach bilansu wykazano inne krótkoter-minowe aktywa finansowe w kwocie 10.020 tys. zł Są to akcje własne nabyte w celu ich umorzenia. W ocenie biegłego kwotę tą zawyżono o 10.000 tys. zł. Umorzenie tych akcji skutkowało będzie pomniejszeniem o ta kwotę kapitału własnego.

Zarząd Emitenta informuje, że załączone do niniejszego raportu (korekty) (1) stanowisko Zarządu na temat opinii z zastrzeżeniem wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021 oraz (2) opinia Rady Nadzorczej na temat opinii z zastrzeżeniem wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021, odnoszą się do aktualnego brzmienia zastrzeżenia.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki
20220607_102842_0000141457_0000142805.pdf
20220607_102842_0000141457_0000142806.pdf
20220607_102842_0000141457_0000142807.pdf
20220607_102842_0000141457_0000142808.pdf
20220607_102842_0000141457_0000142809.pdf
20220607_102842_0000141457_0000142810.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki