Ile kosztuje faktoring i jak z niego skorzystać?

Po faktoring sięgają przedsiębiorcy, którzy chcą uniknąć problemów z płynnością finansową spowodowaną opieszałością swoich kontrahentów w terminowym opłacaniu faktur. Jest to jednak forma finansowania przeznaczona przeważnie dla firm posiadających historię biznesową, działających na rynku około roku.

Faktoring z roku na rok zyskuje większe grono zwolenników. Firmy w ten sposób mogą zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi i ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. I choć produkt ten skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, w praktyce niektóre firmy mogą nie być w stanie spełnić wymagań stawianych przez firmę faktoringową, m.in. minimalnego okresu prowadzenia działalności, posiadania obrotów na określonym poziomie czy współpracować z akceptowalnymi kontrahentami.

Faktoring: ile kosztuje i jakie są wymagania instytucji faktoringowych
Faktoring: ile kosztuje i jakie są wymagania instytucji faktoringowych (YAY Foto)

Umowa faktoringowa

Umowa faktoringowa w polskim prawie jest umową nienazwaną, której przepisy opierają się na kodeksie cywilnym oraz kodeksie spółek handlowych. Stronami umowy jest faktor, tj. instytucja finansowa oraz faktorant, czyli przedsiębiorstwo wnioskujące o finansowanie. W trakcie trwania umowy pojawia się jeszcze jeden podmiot – kontrahent (firma, której przedsiębiorca korzystający z faktoringu sprzedaje towary lub usługi), choć nie jest on de facto stroną umowy.

Zawarcie umowy faktoringowej w teorii powinno być bezproblemowe. Faktor nie ocenia bowiem zdolności kredytowej przedsiębiorcy, ani nie wymaga ustanowienia szczególnego rodzaju zabezpieczeń. Standardowo zabezpieczaniem faktoringu są same faktury – cesja z wszystkich istniejących na dzień zawarcia umowy oraz przyszłych wierzytelności. Mogą się jednak pojawić dodatkowe wymagania. Jeśli wczytamy się w pierwszy lepszy regulamin świadczenia usług faktoringowych najprawdopodobniej znajdziemy w nim zapis, że faktor może zażądać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń kontraktu, jeśli w jego ocenie ryzyko transakcji faktoringowej wzrosło. Choć nie często się to zdarza, przedsiębiorca może zostać wówczas poproszony o wystawienia weksla in blanco czy ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku.

Niewątpliwie wygodą dla przedsiębiorcy jest forma zawieranej umowy. Przeważnie jest ona podpisywana na czas nieokreślony, co niweluje potrzebę jej odnawiania po danym okresie. Jednak określa ona limit, który jest ustalony dla każdego zgłoszonego kontrahenta. W praktyce wygląda to w ten sposób, że przedsiębiorca zgłasza listę kontrahentów do faktoringu, następnie faktor ustala limity i terminy ich obowiązywania w stosunku do każdego z nich. Wykup wierzytelności odbywa się zatem do określonej kwoty. Przy czym przedsiębiorca może w każdym momencie wnioskować o jej zmianę. 

Należy podkreślić, że każda ze stron może rozwiązać umowę faktoringową, przeważnie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Dodatkowo, w niektórych sytuacjach faktor ma możliwość jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. Przesłanką do tego jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez faktoranta obowiązków wynikających z kontraktu.

Cesja  zabezpieczenie faktoringu

Cesja faktur na firmę faktoringową to kluczowy aspekt związany z umową faktoringową. Cesja jest podstawowym warunkiem, który powoduje że firma faktoringowa może sfinansować fakturę dla przedsiębiorcy w ramach zawartej umowy. Często spotykaną obawą przedsiębiorców jest fakt poinformowania o niej swoich kontrahentów. Warto zaznaczyć, że kontrahent o ile nie zastrzegł sobie prawa zgody na cesję w kontrakcie handlowym, zgodnie z polskim ustawodawstwem nie musi się na nią godzić, lecz po prostu zostaje o niej poinformowany.

Cesja jest istotnym elementem umowy faktoringowej nie tylko pod względem prawnym, ale również ma duże znaczenie jako mechanizm dyscyplinujący kontrahenta tj. pod jej wpływem zazwyczaj zaczyna terminowo regulować swoje zobowiązania. I choć przedsiębiorcy poddają fakt poinformowania odbiorcy o cesji jako jedną z największych obiekcji związanych ze współpracą z firmą faktoringową, bez niej faktoring sprowadza się tylko do finansowania. Takie rozwiązanie natomiast nie niweluje problemów (opóźnień w płatnościach) lecz wyłącznie ogranicza skutki (przedsiębiorca ma pieniądze, ale kontrahent nadal może się opóźniać).

Lista warunków do spełnienia

Choć w teorii faktoring jest prostą i szybką transakcją polegającą na odkupie wierzytelności, w zamian za co przedsiębiorca otrzymuje środki pieniężne stanowiące 80-90 proc. ich wartości, to w praktyce procedura jest bardziej skomplikowana.

Firma, która zamierza skorzystać z faktoringu, musi być przygotowana na szereg warunków stawianych przez faktora. Przede wszystkim jest to minimalny dopuszczany okres prowadzenia działalności. Większość instytucji finansowych wymaga od firmy, aby ta działała na rynku co najmniej 1 rok. Są jednak i takie, w których przedsiębiorca otrzyma finansowanie dopiero po 1,5 roku, a nawet po 3 latach. Zważywszy jednak na coraz większą liczbę firm zajmujących się oferowaniem faktoringu, szczególnie niewysokich limitów, przedsiębiorca ma szansę skorzystać z takiego produktu, nie posiadając ugruntowanej pozycji na rynku.

Minimalny okres prowadzenia działalności nie jest jednak jedyną przeszkodą w otrzymaniu faktoringu. Faktor rozpatrujący wniosek potencjalnego klienta zwraca również uwagę na:

  • sposób prowadzenia rozliczeń – preferowana jest księgowość pełna,
  • wielkość obrotów przedsiębiorstwa,   
  • branżę, w której działa przedsiębiorca,
  • reputację kontrahenta,
  • okres współpracy między przedsiębiorcą a kontrahentem oraz jej jakość.

Powyższe czynniki wpływają na wielkość przyznanego limitu, ale również na opłaty, jakie poniesie faktorant.

Warunki uzyskania faktoringu przez przedsiębiorców

Instytucja finansowa

Minimalny okres prowadzenia działalności

Wymagania stawiane klientom

Maksymalna i minimalna kwota limitu faktoringu

Opłaty

Okres rozpatrywania wniosku

BGŻ BNP Paribas Faktoring

1,5 roku

- firma produkcyjna lub handlowa,

- prowadzenie sprzedaży w kręgu stałych odbiorców z odroczonym terminem płatności,

pełna/ uproszczona księgowość

od 200 tys. zł,

maks. wartość nie ma ograniczenia kwotowego

- prowizja przygotowawcza płatna jednorazowo za 12 mies. z góry,
- prowizja administracyjna pobierana od wartości brutto każdej faktury,

- odsetki za okres finansowania (marża + stopa referencyjna)

3-4 dni robocze

BOŚ Bank

1 rok

prowadzenie pełnej księgowości

n/d

- prowizja przygotowawcza,

- prowizja aranżacyjna,

- prowizja operacyjna,

- odsetki za udzielone finansowanie

kilkanaście dni roboczych

Idea Bank (Idea Money)

brak
(w przypadku wyższych limitów min. 6 miesięcy)

- dobra kondycja firmy,

- współpraca z rzetelnymi kontrahentami,

- pełna/ uproszczona księgowość

dla nowych firm min. 10 tys. zł, maks. 100 tys. zł,
(wzrasta wraz z historią działalności)

- prowizja 0,078% dziennie,

- są dwie możliwości: produkty z opłatą za przyznanie limitu oraz opłatami w stawkach procentowych związanych z finansowaniem wierzytelności i udzielaniem dodatkowych okresów finansowania lub produkty bez opłat za rozpatrzenie wniosku oraz przyznanie finansowania, oparte na comiesięcznym abonamencie i prowizjach za ewentualne dodatkowe okresy finansowania

- 10 min. procedura ekspresowa,
- 15 h średni czas,

- ok. 5 dni dla wniosków o produkty standardowe

ING Bank Śląski

1 rok

- brak wpisu w bazach dłużników,
- rozliczanie się bezgotówkowo na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności (od 7 dni do 90 dni),
- współpraca z polskimi kontrahentami,
- firmy z branży transportowej, budowlanej, usługowej, produkcyjnej i handlowej
- przedsiębiorcy krajowi

- pełna/ uproszczona księgowość

od 26 tys. zł do 50 tys. zł (z sublimitem na kontrahenta w wysokości 20 tys. zł)

- prowizja za finansowanie zależna od terminu wymagalności faktury, tj. im dłuższy okres finansowania tym wyższa

24 h po rejestracji w serwisie

mFaktoring S.A. (Grupa mBank S.A.) 1 rok -pełna księgowość
- sprzedaż z odroczonym terminem płatności
- Prawidłowe, rotujące należności od relatywnie stałych odbiorców
w zależności od produktu  
od 100 tys. zł, bez górnego limitu kwotowego
- prowizja przygotowawcza od wartości przyznanego limitu
- prowizja faktoringowa od finansowanych faktur
- odsetki od wypłaconych środków
- procedura ekspresowa -  1h
- procedura uproszczona – 48h
- procedura standardowa - 3-5 dni roboczych

Bank Millennium

brak

- posiadanie zdolności kredytowej,

- posiadanie portfela należności od akceptowalnych przez bank odbiorców,

- księgowość pełna (faktoring odwrotny, faktoring z Polisą Klienta, Mille-Link Faktoring),

-księgowość uproszczona lub pełna (faktoring niepełny, pełny z ubezpieczeniem)

n/d

- prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty przyznanego limitu,
- prowizja za administrowanie wierzytelnościami,

- odsetki naliczane od udzielonego finansowania
inne, w zależności od rodzaju produktu faktoringowego

termin uzależniony od rodzaju produktu

Faktoria (Grupa Nest Bank)

6 miesięcy

uproszczona księgowość/ pełna księgowość

od 100 zł do 1,2 mln zł

- prowizja powitalna od 0% do 3,4%,
- prowizja za finansowanie od 0,033% dziennie do 0,16% dziennie (liczona od faktury brutto i jest to uzależniona od kondycji finansowej firmy)

od 0,5 h do 1 dnia roboczego

Bank Pekao

n/d

- osiąganie przychodów na poziomie co najmniej 5 mln zł,

- wszystkie warunki ustalane są indywidualnie

- pełna księgowość,

n/d

n/d

n/d

Santander Factoring

1 rok (dopuszczane odstępstwa)

- prowadzenie powtarzalnej współpracy z odbiorcami,

- posiadanie stałego portfela należności rotujących,

- prowadzenie  sprzedaży z odroczonym terminem płatności,

- pełna księgowość

n/d

- prowizja od przyznanego limitu faktoringowego,
- odsetki od udzielonego finansowania (liczone według ustalonej marży ponad stopę bazową),
- prowizja operacyjna od finansowanych faktur

- 3-5 dni,
- dla transakcji uproszczonych 1-2 dni

SGB-Bank (Faktorzy)

3 lata
(do analizy brane są dwa pełne okresy rozliczeniowe)

- pozytywna ocena kontrahentów wskazanych do finansowania,

- pełna księgowość

od 100 tys. zł., maks. wartość nie ma ograniczenia kwotowego

- prowizja przygotowawcza płatna przy zawarciu umowy, liczona od wartości przyznanego limitu,
- prowizja operacyjna płatna w chwili nabycia należności, liczona od wartości obrotu przekazanego do faktoringu,
- odsetki naliczane od wartości środków wypłaconych klientowi, liczone za okres od daty wypłaty środków do daty otrzymania zapłaty przez faktora,
- ubezpieczenia należności w przypadku faktoringu pełnego, liczone od wartości sfinansowanych należności,

- opcjonalnie – opłata administracyjna, tj. zryczałtowana opłata miesięczna

ok. 2 tygodnie

Źródło: Bankier.pl, na podstawie danych przedstawionych przez instytucje finansowe

 Ile kosztuje faktoring?

Instytucje finansowe pobierają opłaty przy okazji sprzedaży każdego oferowanego przez siebie produktu. Najczęściej jest to prowizja za przyznanie limitu, prowizja za udzielenie finansowania, a następnie odsetki. Podobnie jest w przypadku faktoringu. Jest to wygodny sposób na pozbycie się przed przedsiębiorstwo balastu w postaci należności czekających na uregulowanie, ale nie jest to rozwiązanie tanie.

Wysokość łącznych kosztów, jakie poniesie przedsiębiorca zależy od rodzaju produktu, jaki wybierze, ale przede wszystkim od wartości wierzytelności, długości okresu, jaki przypada od daty wypłaty środków do otrzymania zapłaty przez faktora czy w końcu - kondycji finansowej firmy. Najczęściej spotykanymi opłatami są:

  • prowizja przygotowawcza,
  • prowizja operacyjna,
  • odsetki za udzielone finansowanie.

Może również wystąpić prowizja za przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, przeważnie w przypadku faktoringu pełnego, liczona od wartości sfinansowanych faktur. Dodatkowo przedsiębiorca może zostać obciążony innymi kosztami wynikającymi z przeterminowania w zapłacie przez kontrahenta lub opłaty wynikające z prowadzenia windykacji, a mianowicie: odsetkami za opóźnienie w spłacie należności wynikających z kontraktu (podstawowe opłaty, prowizje, oprocentowanie), opłatą likwidacyjną, prowizją za brak wykorzystania przyznanego limitu, miesięczną opłatą za dostęp online do serwisu faktoringowego, opłatą roczną za utrzymanie limitu czy opłatami przy okazji wszelkich korekt, porozumień czy aneksów sporządzonych do umowy.

Jak widać, zapewnienie sobie wygodnego źródła finansowania czy wsparcia w procesie zarządzania należnościami jest dość kosztowne. Z drugiej strony, ciężko jest obiektywnie wycenić jaką wartość dla przedsiębiorców posiada minimalizacja ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahentów.

Komentarz Partnera sekcji edukacyjnej o faktoringu

Komentarz Partnera sekcji edukacyjnej o faktoringu

Koszty faktoringu są ściśle związane z szerszą paletą usług, jakie niesie za sobą ten produkt. Rzeczywiście, porównując go do innych źródeł finansowania przedsiębiorstw, może wydawać się droższy. Jednakże jest usługą bardziej złożoną, tutaj produkt faktycznie jest szyty na miarę pod przedsiębiorcę i to on może zdecydować, którego ze swoich kontrahentów zabezpieczyć faktoringiem, na jaką kwotę i przez jaki czas, operując na przyznanym mu przez firmę faktoringową limicie. To gwarantuje bezpieczeństwo po stronie przedsiębiorcy i korzystając z tego instrumentu, nie mamy do czynienia z dodatkowym obciążeniem z tytułu kredytowania.

Ponadto należy mieć na uwadze, że faktoring nie obciąża zdolności kredytowej, a uzyskany limit faktoringowy może być wyższy od limitu kredytowego.

Idąc dalej, mądre zarządzanie limitami może wygenerować większe zyski niż sam koszt usługi, ponieważ dzięki szybkiemu opłacaniu swoich dostawców, przedsiębiorca może uzyskać większe rabaty na towary czy usługi, co w dłuższej perspektywie wygeneruje dodatkowy zysk.

Paweł Tomala, prezes Faktorii

Faktoria -finansowanie faktur

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 polikarpb

Szkoda, że autor nie pokusił się o przykładowe wyliczenie kosztów od faktury bo wg. mnie nie są one wcale duże. Oczywiście to zależy od marży jaką się narzuca. Poza tym są też firmy, które pomagają w chwilowych kłopotach. Ja miałem zaległości w ZUSie i dostałem faktornig w Bibby Financial services. Dzięki finansowaniu udało mi się wyjść na prostą.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 aleksandrad

Ale niektóre firmy wcale nie naliczają kosztów bezpośrednio od faktury i mają po prostu opcje abonamentowe

! Odpowiedz
0 0 tomekbrat odpowiada aleksandrad

Dokładnie, opcje abonamentowe są o niebo lepsze bo nie musisz przy każdej fakturze zastanawiać się o to czy opłaca się ją przekazać faktorowi czy nie a tak to masz określoną kwotę i wszystko wiesz

! Odpowiedz
0 0 cezaryowcz odpowiada tomekbrat

A jakie banki oferują opcję abonamentową?

! Odpowiedz
0 0 aleksandrad odpowiada cezaryowcz

Więcej firm faktoringowych niż banków umożliwia taką opcję, np. IdeaMoney tam wykorzystują też aplikację mobilną i z każdą fakturą nie musisz chodzić do banku. To zaoszczędza bardzo dużo czasu

! Odpowiedz
0 0 tomekbrat odpowiada aleksandrad

Również z nimi współpracuje i bardzo mi odpowiadają. Aplikacja ułatwia zgodzę się ale mają też co jakiś czas różne promocje itd. nie wiem co teraz konkretnie ale warto porozmawiać z przedstawicielem i indywidualnie przedstawi info.

! Odpowiedz
0 7 dziki_losos

"Ile kosztuje faktoring i jak z niego skorzystać?", a potem w artykule nie ma żadnych konkretnych kwot ani informacji, ile kosztuje faktoring. Takie artykuły to ja lubię...

! Odpowiedz
0 0 cezaryowcz

Dlatego że przy faktoringu wszystko się raczej wylicza indywidualnie, często nawet na stronach nie ma cenników, dlatego moja pytanie czy ktoś mógłby się podzielić doświadczeniem?

! Odpowiedz
0 0 tomekbrat odpowiada cezaryowcz

Tak jak pisałem powyżej, ja korzystam z IdeaMoney i oni mają bardzo dobra ofertę, nie wiem czy coś nie nie zmieniło od czasu kiedy podpisywałem umowę bo widziałem jakieś nowości, przyznam że muszę się zainteresować

! Odpowiedz
0 1 trologita

Wszystko OK, ale to są właśnie te tradycyjne banki. Mam firme, która w ten spsób nie przeszła parę razy finansowania - mimo, że pokazywałem realne faktury za realne pieniadze, które mi się należą.
Na szczęście są też firmy nowocesne, działające e internecie, bez tych wszystkich pań w okienku i procedur jak do kredytu. Kilka razy korzystałem ze smeo - inna liga. Wgrywasz fakturę na smeo.pl, ew. dzwonisz, robia Ci przelew. Nie, .zeby to byla reklama, bo oczywiście swoje musisz im za to zapłacić

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne