28,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Fabryka Mebli Forte SA (FTE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
QSr_3_2017_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSDZ_30.09.2017_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-11-29
FABRYKI MEBLI FORTE SA
(pełna nazwa emitenta)
FORTE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
07-300 Ostrów Mazowiecka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biała 1
(ulica) (numer)
0-29 74620-81 do 86 0-29 74629-19
(telefon) (fax)
forte@forte.com.pl www.forte.com.pl
(e-mail) (www)
7590005082 550398784
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 804 004 785 474 188 884 179 792
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 80 630 103 570 18 942 23 707
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 72 245 103 402 16 972 23 668
IV. Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej 56 889 82 314 13 365 18 841
V. Całkowite dochody netto za okres 76 505 87 868 17 973 20 113
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 392 100 006 5 730 22 891
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (205 119) (169 276) (48 188) (38 747)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 129 033 55 705 30 314 12 751
IX. Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (51 694) (13 565) (12 144) (3 105)
X. Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 901 084 23 930 769 23 751 084
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł/ EUR) 2,38 3,44 0,56 0,79
XII. 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
XIII. Suma aktywów 1 427 742 1 173 986 331 332 265 368
XIV. Zobowiązania razem 802 246 621 590 186 175 140 504
XV. Zobowiązania długoterminowe 537 765 399 245 124 798 90 245
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 264 481 222 345 61 377 50 259
XVII. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 622 275 549 190 144 410 124 139
XVIII. Kapitał zakładowy 23 931 23 901 5 554 5 403
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 26,00 22,98 6,03 5,19
XX. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 30.09.2017 30.09.2016 30.09.2017 30.09.2016
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 832 895 799 598 195 671 183 025
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 170 78 368 13 196 17 938
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 63 821 86 989 14 993 19 911
XXIV. Zysk (strata) okresu 52 624 71 741 12 363 16 421
XXV. Całkowite dochody netto okresu 74 452 77 564 17 491 17 754
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 803 102 040 189 23 357
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (37 474) (186 062) (8 804) (42 589)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 809 54 028 1 365 12 367
XXIX. Zwiększenie/ Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (30 862) (29 994) (7 250) (6 866)
XXX. Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 901 084 23 751 084 5 470 858
XXXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR) 0,20 1,00 0,05 0,23
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,20 3,00 0,52 0,69
XXXIII. 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
XXXIV. Suma aktywów 905 088 841 140 210 041 190 131
XXXV. Zobowiązania razem 335 353 342 449 77 824 77 407
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 166 592 156 946 38 661 35 476
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 168 761 185 503 39 164 41 931
XXXVIII. Kapitał własny 569 735 498 691 132 217 112 724
XXXIX. Kapitał zakładowy 23 931 23 901 5 554 5 403
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 23,81 20,86 5,52 4,72


Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30.09.2017 i 31.12.2016 roku przez NBP wynoszącego
odpowiednio 4,3091 zł i 4,4224 zł w stosunku do 1 EUR. Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone według średniego kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
miesiąca w okresie 9 miesięcy zakończonych 30.09.2017 roku i 30.09.2016
roku, a wynoszących odpowiednio 4,2566zł i 4,3688 zł za 1 EUR.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 3_2017_PL.pdfQSr 3_2017_PL.pdf treść sprawozdania finansowego
SSDZ_30.09.2017_PL.pdfSSDZ_30.09.2017_PL.pdf treść sprawozdania z działalności zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-29 Maciej Formanowicz Prezes Zarządu
2017-11-29 Mariusz Gazda Członek Zarządu
2017-11-29 Gert Coopmann Członek Zarządu
2017-11-29 Klaus Dieter Dahlem Członek Zarządu
2017-11-29 Maria Florczuk Członek Zarządu
2017-11-29 Anna Wilczyńska Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.