REKLAMA

FLUID S.A.: Podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej - Informacja poufna

2018-01-25 20:54
publikacja
2018-01-25 20:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-25
Skrócona nazwa emitenta
FLUID S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej - Informacja poufna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 25 stycznia 2018 r. Spółka zawarła z podmiotem prawa polskiego aneks do umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 26 kwietnia 2016r.
(o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2016 z dnia 28.04.2016), na mocy którego Emitent podejmie działania związane z podniesieniem kapitału docelowego Spółki z dotychczasowego poziomu 15.000.000,00 /piętnaście milionów złotych/ do kwoty 23.900.000,00 /dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych/, przy czym w zakresie akcji emitowanych w ramach dodatkowej kwoty kapitału docelowego, tj. ponad początkową wartość 15.000.000,00 zł., pozbawienie prawa poboru następować będzie na mocy uchwały Zarządu podjętej za zgodą Rady Nadzorczej.

Dodatkowo w ramach aneksu wprowadzono zapis, który po wcześniejszym uzyskaniu właściwego umocowania przez Walne Zgromadzenie Spółki dla Zarządu, przewiduje możliwość dokonania nabywania akcji własnych Spółki w ilości nie większej niż 6.500.000 akcji po cenie zawierającej się w przedziale 15 – 20% powyżej wartości nominalnej jednej akcji, celem ich umorzenia, przy czym ewentualne upoważnienie będzie miało horyzont czasowy nie dłuższy niż 3 lata od dnia podjęcia stosownej uchwały w tym zakresie. Realizacja przedmiotowego odkupu akcji ma się dokonywać w ramach umów opcji sprzedaży o europejskim stylu wykonania, które Spółka planuje zawrzeć. W oparciu o umowy opcji Spółka może zostać zobowiązana do odkupu akcji własnych. Umowa opcji przewidywać będzie określony katalog okoliczności i zdarzeń powodujących wygaśniecie uprawnień z opcji. Nadto Spółka w umowie opcji zagwarantuje sobie uprawnienie do opcji symetrycznej umożliwiającej wezwanie nabywcy opcji do sprzedaży akcji Spółki na rzecz wskazanego przez Spółkę podmiotu trzeciego po cenie zawierającej się w przedziale 15 – 20% powyżej wartości nominalnej jednej akcji.

Zapisy Aneksu precyzują dodatkowo techniczne kwestie w zakresie podwyższenia kapitału docelowego, jak i działań Spółki dotyczących emitowania i obejmowania Akcji Nowych Emisji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-25 Jan Gładki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki