REKLAMA
PIT 2023

FEERUM S.A.: wyniki finansowe

2023-10-02 19:34
publikacja
2023-10-02 19:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_SSF_(MSR_34)_06_2023-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Feerum_06_2023-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RzP_GK_Feerum_02102023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RzP_SSF_Feerum_02102023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody ze sprzedaży 30.538 32.771 6.620 7.059
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.328 1.120 721 241
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 911 761 198 164
IV. Zysk (strata) netto 730 288 158 62
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 730 288 158 62
VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,08 0,03 0,02 0,01
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,08 0,03 0,02 0,01
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 (4.486) 8 (966)
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (888) 101 (192) 22
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4.967) (3.160) (1.077) (681)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5.818) (7.545) (1.261) (1.625)
XII. Aktywa 182.458 189.260 40.999 40.435
XIII. Zobowiązania długoterminowe 10.509 17.308 2.361 3.698
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 54.906 60.087 12.338 12.838
XV. Kapitał własny 117.043 111.865 26.300 23.900
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 117.043 111.865 26.300 23.900
XVII. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO. 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XVIII. Aktywa 182.458 178.344 40.999 38.027
XIX. Zobowiązania długoterminowe 10.509 12.607 2.361 2.688
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 54.906 49.424 12.338 10.538
XXI. Kapitał własny 117.043 116.313 26.300 24.801
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 117.043 116.313 26.300 24.801


Wybrane dane finansowe w zakresie pozycji I-XVI dotyczące
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z
wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych prezentowane są na
dzień 30 czerwca 2023 roku i 30 czerwca 2022 roku . Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
przeliczone po kursie 4,4503 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca 2023 roku)
oraz 4,6806 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca 2022 roku), które zostały
ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje
sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały
przeliczone po kursie 4,6130 PLN/EUR oraz 4,6427 PLN/EUR, które są
średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień
każdego miesiąca objętego danymi.Wybrane dane
finansowe w zakresie pozycji XVIII-XXII dotyczące skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30 czerwca
2023 roku i 31 grudnia 2022 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów
ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie
4,4503 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca 2023 roku) oraz 4,6899 PLN/EUR (na
dzień 31grudnia 2022 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany
dzień bilansowy.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Srodroczne_skrocone_SSF_(MSR_34)_06_2023-sig-sig-sig.pdfSrodroczne_skrocone_SSF_(MSR_34)_06_2023-sig-sig-sig.pdf FEERUM_Raport_półroczny_2023_Śródroczne_skrócone_SSF_GK_FEERUM
Sprawozdanie Zarządu Feerum_06_2023-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu Feerum_06_2023-sig-sig.pdf FEERUM_Półroczne_sprawozdanie_Zarządu Feerum SA_z działalności FEERUM i GK FEERUM_06_2023
RzP_GK_Feerum_02102023.pdfRzP_GK_Feerum_02102023.pdf FEERUM_SSF_GK_Raport_biegłego_rewidenta_półrocze_2023
RzP_SSF_Feerum_02102023.pdfRzP_SSF_Feerum_02102023.pdf FEERUM_SF_Raport_biegłego_rewidenta_półrocze_2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-02 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2023-10-02 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki