REKLAMA

FAMUR S.A.: wyniki finansowe

2022-08-29 19:41
publikacja
2022-08-29 19:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_FAMUR_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_FAMUR_S.A._1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_FAMUR_za_pierwsze_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_GK_FAMUR_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_FAMUR_S.A._1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
SKONSOLIDOWANE
I. Przychody ze sprzedaży 550 500 118 110
II. Zysk z działalności operacyjnej 112 64 24 14
III. Zysk z działalności kontynuowanej 87 56 19 12
IV. Zysk netto 14 61 3 13
V. Zysk netto, w tym przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 37 60 8 13
VI. Przepływy z działalności operacyjnej -25 30 -5 7
VII. Przepływy z działalności inwestycyjnej -57 -80 -12 -18
VIII. Przepływy z działalności finansowej 39 -1 8 0
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -43 -51 -9 -11
X. Średnioważona liczba akcji w mln 575 575 575 575
XI. Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej przyjęty do wyliczenia zysku na 1 akcję zwykłą (w mln zł) 110 55 24 12
XII. Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej na 1 akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,10 0,04 0,02
XIII. Zysk netto przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej na 1 akcję zwykłą (w zł) 0,06 0,10 0,01 0,02
XIV. Rozwodniony zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej na 1 akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,10 0,04 0,02
XV. Rozwodniony zysk netto przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej na 1 akcję zwykłą (w zł) 0,06 0,10 0,01 0,02
XVI. STAN NA DZIEŃ: 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XVII. Aktywa razem 3 300 3 220 705 700
XVIII. Kapitał własny 1 968 1 881 420 409
XIX. Kapitał podstawowy 6 6 1 1
XX. Zobowiązania 1 332 1 339 285 291
XXI. Zobowiązania długoterminowe 667 670 143 146
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 665 669 142 145
XXIII. Liczba akcji w mln 575 575 575 575
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR 3,42 3,27 0,73 0,71
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. / w EUR 3,42 3,27 0,73 0,71
JEDNOSTKOWE
XXVI. Przychody ze sprzedaży 573 429 123 94
XXVII. Zysk z działalności operacyjnej 131 57 28 13
XXVIII. Zysk netto 113 52 24 11
XXIX. Przepływy z działalności operacyjnej 262 121 56 27
XXX. Przepływy z działalności inwestycyjnej -89 -172 -19 -38
XXXI. Przepływy z działalności finansowej -226 -6 -49 -1
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem -53 -57 -11 -13
XXXIII. Średnioważona liczba akcji w mln 575 575 575 575
XXXIV. Zysk netto na jedną akcję zwykłą w zł / w EUR 0,20 0,09 0,04 0,02
XXXV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR 0,20 0,09 0,04 0,02
XXXVI. STAN NA DZIEŃ: 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXXVII. Aktywa razem 2 496 2 599 533 565
XXXVIII. Kapitał własny 1 522 1 376 325 299
XXXIX. Kapitał podstawowy 6 6 1 1
XL. Zobowiązania 974 1 223 208 266
XLI. Zobowiązania długoterminowe 633 645 135 140
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 341 578 73 126
XLIII. Średnioważona liczba akcji w mln 575 575 575 575
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR 2,65 2,39 0,57 0,52
XLV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. / w EUR 2,65 2,39 0,57 0,52
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pozycje
dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">pieniężnych
za pierwsze półrocze 2022 r. i odpowiednio za pierwsze </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">półrocze
2021r. przeliczono według kursów ogłaszanych przez NBP </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">obowiązujących
na ostatni dzień kalendarzowy każdego miesiąca.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Kurs
ten wynosił odpowiednio:</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">6
miesięcy zakończone 30.06.2022r. 1</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">EUR
= 4,6427 EUR/PLN</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">6
miesięcy zakończone 30.06.2021r. 1</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">EUR
= 4,5472 EUR/PLN</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pozycje
bilansowe przeliczone zostały według średniego kursu NBP</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">obowiązującego
w dniu kończącym okres sprawozdawczy:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
dzień 30.06.2022r. 1 EUR = 4,6806 EUR/PLN</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
dzień </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">31.12.2021r.
1 EUR = 4,5994 EUR/</span></font><font face="Times New Roman"> </font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">PLN</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK FAMUR 1H2022.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK FAMUR 1H2022.pdf Skonsolidowane Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FAMUR za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022r.
Sprawozdanie finansowe FAMUR S.A. 1H2022.pdfSprawozdanie finansowe FAMUR S.A. 1H2022.pdf Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe FAMUR S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022r.
Sprawozdanie Zarządu GK FAMUR za pierwsze półrocze 2022.pdfSprawozdanie Zarządu GK FAMUR za pierwsze półrocze 2022.pdf Grupa FAMUR Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2022r.
Raport z przeglądu SSF GK FAMUR 1H2022.pdfRaport z przeglądu SSF GK FAMUR 1H2022.pdf Raport z przeglądu Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy FAMUR
Raport z przeglądu JSF FAMUR S.A. 1H2022.pdfRaport z przeglądu JSF FAMUR S.A. 1H2022.pdf Raport z przeglądu Śródrocznego Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego FAMUR S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-29 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2022-08-29 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2022-08-29 Dawid Gruszczyk Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży
2022-08-29 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
2022-08-29 Ireneusz Kazimierski Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Biznesu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki