REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

ERG: wyniki finansowe

2018-05-16 17:37
publikacja
2018-05-16 17:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
ERG_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_kwartal_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_I_kwartal_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ERG_SA_Informacja_dodatkowa_I_kwartal_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-05-16
ERG SA
(pełna nazwa emitenta)
ERG Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-520 Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemiczna 6
(ulica) (numer)
032 264 02 81 032 262 32 48
(telefon) (fax)
erg@erg.com.pl www.erg.com.pl
(e-mail) (www)
629-00-11-681 272242844
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 23 597 22 330 5 647 5 206
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 061 1 107 254 258
III. Zysk/strata brutto 957 1 065 229 248
IV. Zysk/strata netto 765 874 183 204
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 587 692 140 161
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 970 -1 944 -711 -453
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 144 1 141 513 266
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -239 -111 -57 -26
IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych [w szt.] 769 844 806 844 769 844 806 844
X. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w PLN/ EUR] 0,99 1,08 0,24 0,25
XI. 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
XII. Aktywa razem 76 370 70 323 18 147 16 860
XIII. Zobowiązania ogółem [w tym rezerwy] 38 808 33 526 9 221 8 038
XIV. Zobowiązania długoterminowe 12 082 11 054 2 871 2 650
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 26 726 22 472 6 350 5 388
XVI. Kapitał własny 37 562 36 797 8 925 8 822
XVII. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 4 163 4 201
XVIII. 1 kwartał 2018 1 kwartał 2017 1 kwartał 2018 1 kwartał 2017
XIX. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 23 596 22 330 5 647 5 206
XXI. Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 091 1 133 261 264
XXII. Zysk/strata brutto 987 1 089 236 254
XXIII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 792 897 190 209
XXIV. Zysk/strata netto 792 897 190 209
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 598 727 143 169
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 971 -1 969 -711 -459
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 146 1 141 514 266
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem -227 -101 -54 -24
XXIX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych [w szt.] 769 844 806 844 769 844 806 844
XXX. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł/ EUR] 1,03 1,11 0,25 0,26
XXXI. 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
XXXII. Aktywa razem 74 650 68 594 17 738 16 446
XXXIII. Zobowiązania ogółem [w tym rezerwy] 38 770 33 506 9 212 8 033
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 12 080 11 052 2 870 2 650
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 26 690 22 454 6 342 5 383
XXXVI. Kapitał własny 35 880 35 088 8 526 8 413
XXXVII. Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej 35 880 35 088 8 526 8 413
XXXVIII. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 4 163 4 201
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ERG SA_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2018.pdfERG SA_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2018.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ERG S.A. za I kwartał 2018
ERG SA_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2018.pdfERG SA_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2018.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za I kwartał 2018
ERG SA_Informacja dodatkowa I kwartal 2018.pdfERG SA_Informacja dodatkowa I kwartal 2018.pdf Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I kwartał 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-16 Robert Groborz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki