REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2022-06-21 21:06
publikacja
2022-06-21 21:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_1_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 395 25 821 5 034 5 648
II.Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 593 1 601 -343 350
III.Zysk (strata) brutto -2 016 1 334 -434 292
IV.Zysk (strata) netto -3 144 780 -677 171
V.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 875 -718 -403 -157
VI.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -147 -162 -32 -35
VII.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 292 3 451 278 755
VIII.Przepływy pieniężne netto, razem -730 2 571 -157 562
IX.Aktywa razem (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 153 670 149 244 33 030 32 449
X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 728 79 163 18 640 17 212
XI.Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 21 820 21 672 4 690 4 712
XII.Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 64 908 57 491 13 950 12 500
XII.Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 66 942 70 081 14 388 15 236
XIV.Kapitał zakładowy (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1 800 1 800 387 391
XV.Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,18 0,05 -0,04 0,01
XVII.Rozwodniona liczba akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII.Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 3,72 3,89 0,80 0,85
XX.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXI.Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00


Pozycje dotyczace rachunku zysków i strat oraz rchunków przepływów
pieniężnych za IQ 2022 i odpowiednio za IQ


2021 przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
srednich kursów ustalonych przez NBP


obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.


Kurs ten za IQ 2022 wyniósł: 1EUR=4,6472 PLN


za IQ 2021 wyniósł: 1EUR=4,5721


Pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
obowiąująego na dzień bilansowy.


Kurs ten na dzień 31 marca 2022 roku wyniósł: 1EUR= 4,6525PLN


na 31 grudnia 2021 roku wyniósł: 1EUR= 4,5994PLN


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr_1_2022.pdfQSr_1_2022.pdf Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal s.a za IQ 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-21 Michał Więcek Prezes Zarządu
2022-06-21 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki