ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2020-06-26 17:06
publikacja
2020-06-26 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1._sprawozdanie_z_badania_GK_Energoinstal_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Grupa-Energoinstal_12.2019-sprawozdanie-roczne.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK__Energoinstal_S.A._za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._List_Zarzadu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Oswiadczenie_Zarzadu_EI_dotyczace_wyboru_i_procedury_wyboru....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Ocena_RN_jedn._i_skons._i_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7._Oswiadczenie_Zarzadu_EI_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 83 055 124 467 19 307 29 170
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 567 264 1 062 62
III. Zysk (strata) brutto 2 588 -3 761 602 -881
IV. Zysk (strata) netto 1 692 -1 919 393 -450
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 645 -2 057 -847 -482
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 609 3 257 374 763
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 859 -14 350 200 -3 363
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 177 -13 150 -274 -3 082
IX. Aktywa razem 97 775 104 151 22 960 24 221
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 786 53 536 10 752 12 450
XI. Zobowiązania długoterminowe 16 251 15 180 3 816 3 530
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 535 38 356 6 936 8 920
XIII. Kapitał własny 51 989 50 615 12 208 11 771
XIV. Kapitał zakładowy 1 800 1 800 423 419
XV. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,09 -0,11 0,02 -0,03
XVII. Rozwodniona liczba akcji - - - -
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,89 2,81 0,68 0,65
XX. . Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł / EURO)
- - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. sprawozdanie z badania GK Energoinstal 2019-sig.pdf1. sprawozdanie z badania GK Energoinstal 2019-sig.pdf 1 Sprawozdanieniezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finanasowego GK Energoinstal 2019
2. Grupa-Energoinstal_12.2019-sprawozdanie-roczne.pdf2. Grupa-Energoinstal_12.2019-sprawozdanie-roczne.pdf 2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Sprawozdanie z działalności GK Energoinstal S.A. za 2019 rok.pdfSprawozdanie z działalności GK Energoinstal S.A. za 2019 rok.pdf 3 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A za 2019 rok
4. List Zarządu_2019.pdf4. List Zarządu_2019.pdf 4 List Zarządu_2019
5. Oświadczenie Zarządu EI dotyczące wyboru i procedury wyboru....pdf5. Oświadczenie Zarządu EI dotyczące wyboru i procedury wyboru....pdf 5 Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
6 Ocena RN jedn. i skons. i komitet audytu.pdf6 Ocena RN jedn. i skons. i komitet audytu.pdf 6 Ocenai oświadczenie Rady Nadzorczej dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za 2019 rok
7. Oświadczenie Zarządu EI w sprawie rzetelności sporządzenia....pdf7. Oświadczenie Zarządu EI w sprawie rzetelności sporządzenia....pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Michał Więcek Prezes Zarządu
2020-06-26 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Marek Królik Główny Księgowy Grupy Kapitałowej
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki