REKLAMA

ENERGA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-15 19:10
publikacja
2021-04-15 19:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_Energa_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
energa-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
energa-2020-12-31.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENERGA_SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENERGA_SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uzasadnienie_RN_do_oceny_dot_sprawozdan_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Energa_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 12 496,00 11 479,00 2 793,00 2 668,00
II. Zysk z działalności operacyjnej 664,00 459,00 148,00 107,00
III. Strata brutto -219,00 -759,00 -49,00 -176,00
IV. Strata netto za okres przypadająca na właścicieli jednostki dominującej -393,00 -952,00 -88,00 -221,00
V. Całkowite dochody -521,00 -1 092,00 -116,00 -254,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej * 1 875,00 1 253,00 419,00 291,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej * -1 578,00 -2 037,00 -353,00 -474,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej * -1 533,00 -485,00 -343,00 -113,00
IX. Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów * -1 236,00 -1 269,00 -276,00 -295,00
X. Strata netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) -0,95 -2,30 -0,21 -0,53
XI. Liczba akcji w mln zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414,00 414,00 414,00 414,00
XII. Aktywa trwałe 16 255,00 16 275,00 3 522,00 3 822,00
XIII. Aktywa obrotowe 3 413,00 4 692,00 740,00 1 102,00
XIV. Aktywa razem 19 668,00 20 967,00 4 262,00 4 924,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 6 861,00 6 912,00 1 487,00 1 623,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 064,00 4 791,00 881,00 1 125,00
XVII. Kapitał własny 8 743,00 9 264,00 1 895,00 2 175,00
XVIII. Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej 8 779,00 9 253,00 1 902,00 2 173,00
XIX. Kapitał podstawowy 4 522,00 4 522,00 980,00 1 062,00
XX. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 21,21 22,35 4,60 5,25
XXI. Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję 414,00 414,00 414,00 414,00
XXII. Liczba akcji w mln na koniec okresu 414,00 414,00 414,00 414,00
Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o ile nie wskazano inaczej.

*na dzień 31.12.2019 dane zostały przekształcone

Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

− poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585.
− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018.
−poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_Zarzadu_Energa_SA.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_Energa_SA.xhtml 1. List Prezesa Zarządu Energi SA
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtml 2. Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energi SA w 2020 r. wraz z Oświadczeniem Zarządu
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_i_Energi_SA_2020.xhtml.XAdES 2. Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energi SA w 2020 r. wraz z Oświadczeniem Zarządu
energa-2020-12-31.zipenerga-2020-12-31.zip 3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Energa za 2020 r.
energa-2020-12-31.zip.XAdESenerga-2020-12-31.zip.XAdES 3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Energa za 2020 r.
ENERGA SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlENERGA SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml 4. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020
ENERGA SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xadesENERGA SA_E3686B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades 4. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020
Uzasadnienie_RN_do_oceny_dot_sprawozdan_2020.xhtmlUzasadnienie_RN_do_oceny_dot_sprawozdan_2020.xhtml 5. Ocena Rady Nadzorczej Energa SA dotycząca sprawozdań finansowych za 2020 r.
Oswiadczenie_RN_dot_firmy_audytorskiej.xhtmlOswiadczenie_RN_dot_firmy_audytorskiej.xhtml 6. Oświadczenie Rady Nadzorczej Energa SA dotyczące polityki wyboru audytora oraz w sprawie Komitetu Audytu
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Energa_2020.xhtmlWybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Energa_2020.xhtml 7. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa za 2020 r.
ENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtmlENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtml 8. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Energa za 2020 r.
ENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtml.XAdESENERGA_SPRAWOZDANIE_INF_NIEFINANSOWE_2020.xhtml.XAdES 8. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Energa za 2020 r.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki