4,9000 zł
-0,41% -0,0200 zł
EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
A18_EMC_IM_Sprawozdanie_z_badania_(JSF)_-_signed.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
RN__EMC__15.04.2019_U_07_04_2019.PDF  (STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII)
RN__EMC__15.04.2019_U_07_04_2019_Z1(Stanowisko_Zarzadu).PDF  (STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII)
RN__EMC__15.04.2019_U_09_04_2019_Z1_(oswiadczenie_o_KA_).PDF  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
Grupa_EMC_SDZ_2018.pdf.XAdES  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Grupa_EMC_SDZ_2018.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
RN__EMC__15.04.2019_U_02_04_2019_Z1_(ocena).PDF  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
EMC_IM_SF_2018.pdf.XAdES  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
EMC_e_sprawozdanie_2018_15.04.2019.xml  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
EMC_e_sprawozdanie_2018_15.04.2019.xml.XAdES  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
EMC_IM_SF_2018_(dokument_podpisany).pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Nota_8_pkt_60_SA-R_naleznosci_sporne_i_przeterminowane.pdf  (NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE)
Nota_22_pkt_93_Wartosc_ksiegowa_na_1_akcje.pdf  (WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ)
Nota_36_pkt_116_wyliczenie_zysku_(straty)_na_akcje.pdf  (ZYSK NA 1 AKCJĘ)
Noty_objasniajace_do_rachunku_przeplywow_pienieznych_pkt_117.pdf  (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 118 939 111 782 27 875 26 334
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 846 8 021 -2 308 1 890
III. Zysk (strata) brutto -15 928 4 052 3 733 955
IV. Zysk (strata) netto -16 303 4 541 -3 821 1 070
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 606 1 444 2 720 340
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 186 -9 678 278 -2 280
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 909 10 902 1 854 2 568
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 511 2 668 -588 629
IX. Aktywa, razem 214 045 220 588 49 778 52 887
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120 874 111 114 28 110 26 640
XI. Zobowiązania długoterminowe 81 583 63 115 18 973 15 132
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 35 696 44 535 8 301 10 678
XIII. Kapitał własny 93 171 109 474 21 668 26 247
XIV. Kapitał zakładowy 53 141 53 141 12 358 12 741
XV. Liczba akcji (w szt.) 13 285 346 13 285 346 13 285 346 13 285 346
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,23 0,34 -0,29 0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,01 8,24 1,63 1,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2018 roku     
                    1
EUR = 4,3000 PLNŚredni kurs obowiązujący w okresie 2018 roku                              
1 EUR = 4,2669 PLN


Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2017 roku          
              1
EUR = 4,1709 PLN


Średni kurs obowiązujący w okresie 2017 roku                              
1 EUR = 4,2447 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 11/2019 z dnia 2019-04-16 o treści:


Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny SA
informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 przekazuje korektę do Raportu
rocznego za rok 2018 oraz Skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018.Zarząd
Spółki jednocześnie zapewnia, że treść Raportów jest identyczna z
przekazaną w dniu 15 kwietnia 2018 r.


Przedmiotem korekty jest
format udostępnionych w raporcie plików Sprawozdanie
finansowe EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2018 roku i Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut
Medyczny  za
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz Skonsolidowane
sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2018 z działalności Grupy EMC
Instytut Medyczny SA obejmujące Sprawozdanie Zarządu.


Podstawa prawna szczegółowa:
§ 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
A18 EMC IM Sprawozdanie z badania (JSF) - signed.pdfA18 EMC IM Sprawozdanie z badania (JSF) - signed.pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
Plik Opis
RN _EMC _15.04.2019_U_07_04_2019.PDFRN _EMC _15.04.2019_U_07_04_2019.PDF Opinia Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA wydana w formie Uchwały o nr 07/04/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 wydana na podstawie par. 70 ust 1 pkt. 13 wobec opini z zastrzeżeniem o jednostkowym sprawozdaniu finansowym EMC Instytutu Medycznego SA za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 oraz o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy EMC Instytut Medyczny SA za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.
RN _EMC _15.04.2019_U_07_04_2019_Z1(Stanowisko Zarządu).PDFRN _EMC _15.04.2019_U_07_04_2019_Z1(Stanowisko Zarządu).PDF Stanowisko Zarządu odnoszace się do zastrzeżenia wydanego w dniu 15 kwietnia 2019 przez niezaleznego biegłego rewidenta zawartego w raporcie z zastrzeżeniem do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego EMC Instytutu Medycznego SA za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


Oświadczenie
zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
stanowi element załączonego do niniejszego raportu Skonsolidowanego
Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2018 z działalności Grupy EMC
Instytut Medyczny SA obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności EMC
Instytut Medyczny SA


Plik Opis

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ


Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej stanowi
element załączonego do niniejszego raportu Skonsolidowanego
Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2018 z działalności Grupy EMC
Instytut Medyczny SA obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności EMC
Instytut Medyczny SA.


Plik Opis

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Plik Opis
RN _EMC _15.04.2019_U_09_04_2019_Z1 (oświadczenie o KA ).PDFRN _EMC _15.04.2019_U_09_04_2019_Z1 (oświadczenie o KA ).PDF Oświadczenie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA

– wydane na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 8 oraz art. 71 ust. 1 pkt 8
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PISMO PREZESA ZARZĄDU


Pismo Zarządu stanowi element załączonego do niniejszego raportu
Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2018 z
działalności Grupy EMC Instytut Medyczny SA obejmujące Sprawozdanie
Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA


Plik Opis

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Grupa EMC SDZ_2018.pdf.XAdESGrupa EMC SDZ_2018.pdf.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2018 z działalności Grupy EMC instytut Medyczny SA obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA zawierające: Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego, Informację zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej, Pismo zarządu, Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
Grupa EMC SDZ_2018.pdfGrupa EMC SDZ_2018.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2018 z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny SA obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działności EMC Instytut Medyczny SA w formacie .pdf

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


Oświadczenie
o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowi
element załączonego do niniejszego raportu Skonsolidowanego
Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2018 z działalności Grupy EMC
Instytut Medyczny SA obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności EMC
Instytut Medyczny SA


Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH


Oświadczenie na temat informacji niefinansowych stanowi
element załączonego do niniejszego raportu Skonsolidowanego
Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2018 z działalności Grupy EMC
Instytut Medyczny SA obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności EMC
Instytut Medyczny SA.


Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
RN _EMC _15.04.2019_U_02_04_2019_Z1 (ocena).PDFRN _EMC _15.04.2019_U_02_04_2019_Z1 (ocena).PDF Ocena Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018
oraz ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
Ocena sytuacji Spółki za rok 2018

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.


W załączeniu Emitent przekazuje pełną wersję Sprawozdania Finansowego za
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku stanowiący wprowadzenie
oraz uzupełnienie not wystepujących w niniejszym raporcie.


Plik Opis
EMC IM SF_2018.pdf.XAdESEMC IM SF_2018.pdf.XAdES SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018
EMC e sprawozdanie 2018 15.04.2019.xmlEMC e sprawozdanie 2018 15.04.2019.xml SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w formacie .xml
EMC e sprawozdanie 2018 15.04.2019.xml.XAdESEMC e sprawozdanie 2018 15.04.2019.xml.XAdES SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w formacie xml.XAsES
EMC IM SF_2018 (dokument podpisany).pdfEMC IM SF_2018 (dokument podpisany).pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w formacie pdf

BILANS
Noty w tys.
2018 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 194 472 201 420
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 4 362 3 870
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 42 956 43 706
Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA>
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA> 146 430 152 803
3.1. Nieruchomości 34 948 35 970
Wartości niematerialne i prawne
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe 111 482 116 833
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 111 482 116 833
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 81 039 80 746
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 724 1 041
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 724 1 041
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 19 573 19 168
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 882 908
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 17 020 14 604
2.1. Od jednostek powiązanych 5 500 2 794
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 11 520 11 810
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 405 3 428
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 1 405 3 428
a) w jednostkach powiązanych 494
w pozostałych jednostkach
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 911 3 428
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 266 228
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 214 045 220 588
PASYWA
I. Kapitał własny 93 171 109 474
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 53 141 53 141
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 78 168 78 168
Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA>
Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA>
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -21 835 -26 376
4. Zysk (strata) netto -16 303 4 541
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA>
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120 874 111 114
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 3 422 3 178
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 017 959
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 374 2 216
a) długoterminowa 579 545
b) krótkoterminowa 1 795 1 671
1.3. Pozostałe rezerwy 31 3
długoterminowe
a) krótkoterminowe 31 3
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 81 583 63 115
2.1. Wobec jednostek powiązanych 78 843 56 552
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.2. Wobec pozostałych jednostek 2 740 6 563
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 35 696 44 535
3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 2 730
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 173 286
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 173 286
a) długoterminowe 43 74
b) krótkoterminowe 130 212
P a s y w a r a z e m 214 045 220 588
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.) 13 285 346 13 285 346
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 7,01 1,63
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA>


Spółka w 2018 roku nie wprowadziła
zmian do polityki rachunkowości.


W okresie 12 miesięcy zakończonym
dnia 31 grudnia 2018 roku dokonano korekt prezentacyjnych
w następujących pozycjach rachunku zysków i strat  za 2017 rok oraz
bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku: 1. Prezentacja
zobowiązań inwestycyjnych - Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług oraz Inne zobowiązania2. WNiP w
trakcie wdrożenia - inne wartości niematerialne i prawne oraz zaliczki
na wartości niematerialne i prawne.Przedstawione powyżej dane
stanowią dane przekształcone.


Korekty dotyczące rachunku zysków i
strat za 2017 rok dotyczą:


- zmiany prezentacji przychodów z
tytułu poreczeń od jednostek powiązanych, z pozostałych przychodów
operacyjnych do przychodów finansowych,


- zmiany prezentacji odpisów
aktualizujących wartość należności z tytułu nadwykonań, z przychodów ze
sprzedaży do odpowiednio pozostałych przychodów/ kosztów operacyjnych,


- zmiany prezentacji stanu rezerw na
świadczenia pracownicze z pozstałych przychodów/ kosztów operacyjnych do
kosztów operacyjnych (wynagrodzenia)

- zmiany prezentacji
odpisów aktualizujących wartość należności z tyt. dostaw i usług z
pozostałych przychodów operacyjnych innych do aktualizacji wartości
aktywów niefinnasowych.

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
2018 2017
Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA>
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA>
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m


Emitent zobowiązał się ponieść
nakłady inwestycyjne wynikające z następujących umów inwestycyjnych:


1)  
Umowa przedwstępna
zbycia i użytkowania udziałów w Spółce “Zdrowie” Sp. z o.o. z Powiatem
Kwidzyńskim, Miastem Kwidzyn, PEC Sp. z o.o. w Kwidzynie, PWiK Sp. z
o.o. z dnia 31 maja 2013 roku. O zawarciu umowy informowano w trybie
raportu bieżącego nr 53/2013 z dnia 31 maja 2013 roku. W wyniku zawarcia
w/w umowy Emitent użytował udziały "Zdrowie" Sp. z o.o. pozostające
własnością Miasta Kwidzyn, PEC Sp. z o.o. w Kwidzynie oraz PWiK Sp. z
o.o.


2)  
W dniu 28 maja 2018
podpisano aneks do umowy wymienionej w punkcie 1 powyżej, pomiędzy
"Zdrowie" Sp. z o.o. a Miastem Kwidzyn, PEC Sp. z o.o. w Kwidzynie, PWiK
Sp. z o.o. na mocy którego zmieniono datę zawarcia umowy przyrzeczonej
na dzień 1 czerwca 2019 roku. Jednocześnie strony ustaliły, że prawo
użytkowania udziałów będących własnością Miasta Kwidzyn, PEC Sp. z o.o.
w Kwidzynie, PWiK Sp. z o.o., o których mowa w paragrafie 8 i następnych
powołanej wyżej w punkcie 1 umowy dniem 1 czerwca 2018 roku i od tego
dnia wyłącznie uprawnionymi z tych udziałów są odpowiednio Miasto
Kwidzyn, PEC Sp. z o.o. w Kwidzynie, PWiK Sp. z o.o.


3)  
W wyniku realizacji
umowy przedwstępnej zbycia udziałów oraz użytkowania udziałów z dnia31
maja 2013 roku, na podstawie umowy zbycia udziałów w spółce „Zdrowie”
Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 8 kwietnia 2016 roku zawartej
pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim (Sprzedający) oraz Emitentem (Kupujący)
Emitent zobowiązał się do zainwestowania minimum 10.000 tys. PLN do dnia
30 czerwca 2016 roku w prace podnoszące standard infrastruktury szpitala
i dostosowujące do obowiązujących wymogów. Ze względu na zaistnienie
obiektywnych zmian w odniesieniu do przepisów prawa określających
obowiązki podmiotów leczniczych w zakresie tzw. programów
dostosowawczych w dniu 28 maja 2018 roku został podpisany aneks do umowy
zbycia udziałówz dnia 8 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami EMC Instytut Medyczny SA przedstawił
rozliczenie poniesionych kosztów i nakładów inwestycyjnych w dniu 26
września 2018 roku oraz w tym samym dniu przedstawił nowy program
rozwojowy dla szpitala w Kwidzynie do końca roku 2021


4)  
Umowa nabycia 100%
udziałów w Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie z dnia 11 lutego 2014
roku (umowa). O zawarciu umowy informowano w trybie raportu bieżącego nr
24/2014 z dnia11 lutego 2014 roku.


W dniu 18 września 2017 r., Emitent
zawarł z Powiatem Lubińskim ugodę przed Sądem Okręgowym w Legnicy, VI
Wydział Gospodarczy dotyczącą sporu na tle realizacji umowy sprzedaży
udziałów z dnia 11 lutego 2014 roku.Zgodnie z w/w umową Emitent
zobowiązał się do przeprowadzenia następujących inwestycji: remont
części technicznej szpitala (w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy), utworzenie SOR z lądowiskiem, remont, modernizacja i
dostosowanie poszczególnych pomieszczeń szpitala, podniesienie standardu
pobytu pacjentów, zakup wyposażenia i sprzętu (w terminie 36 miesięcy od
dnia zawarcia umowy). Mając na względzie, że inwestycje wskazane w
umowie (wartość inwestycji ponad 10.000 tys. PLN), zostały wykonane w
znacznej części oraz że Emitent zaangażował środki pieniężne w wysokości
przewyższającej kwotę zobowiązania umownego (wartość zrealizowanej
inwestycji ponad 30.000 tys. PLN), w ramach ugody Emitent zobowiązał się
do zapłaty na rzecz Powiatu Lubińskiego kary umownej w kwocie 1.500 tys.
PLN z tytułu niewykonania inwestycji w terminie określonym umową. Na
dzień bilansowy kara umowna została zapłacona.

Na
podstawie ugody, Emitent zawarł aneks do umowy sprzedaży
udziałów z dnia 11 lutego 2014 roku, na mocy którego inwestycje
objęte Programem Dostosowawczym sporządzonym dla spółki RCZ Sp. z o.o.,
stanowiącym załącznik do umowy, oraz inwestycje określone przepisami
ustawowymi określającymi wymagania, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (w tym w szczególności wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 roku o działalności leczniczej i z rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą), zostaną zrealizowane w terminach określonych przepisami
ustawowymi.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 118 939 111 782
- od jednostek powiązanych 3 393 3 123
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 118 939 111 652
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 130
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 128 653 119 406
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA>
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 107
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -9 714 -7 624
IV. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 9 853 7 184
Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA>
Zysk (strata) ze sprzedaży
V. Pozostałe przychody operacyjne 981 2 068
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 120 962
2. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 849 17 713
VI. Pozostałe koszty operacyjne 981 2 068
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 364
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 426 48
3. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 191 2 020
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 846 8 021
VIII. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 3 771 3 215
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2 074 1 352
a) od jednostek powiązanych, w tym: 2 074 1 352
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 2 074 1 352
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2. Odsetki, w tym: 1 600 1 701
- od jednostek powiązanych 1 594 1 691
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
IX. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 9 853 7 184
1. Odsetki w tym: 4 934 4 015
- dla jednostek powiązanych 3 790 2 666
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 41 120 962
3. Inne 799 2 207
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
X. Zysk (strata) brutto 15 928 4 052
XI. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> 375 -489
część bieżąca
a) część odroczona 375 -489
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA>
XII. Zysk (strata) netto 16 303 4 541
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA>
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA>


Dane za 2017 rok - przekształcone zgodnie z informacjami w nocie nr 12
ninijszego raportu.


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2018 2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 109 474 128 192
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 109 474 128 192
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 53 141 53 141
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 53 141 53 141
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 78 169 101 427
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
a) zmniejszenia (z tytułu) 23 259
- pokrycia straty 23 259
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 78 168 78 168
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -21 835 -26 376
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 541
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 541
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 4 541
- podziału zysku z ubiegłych lat 4 541
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -26 376 -26 376
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -26 376 -26 376
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 4 541
- pokrycie straty z zysku 4 541
3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -21 835 -26 376
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -21 835 -26 376
4. Wynik netto -16 303 4 541
a) zysk netto -16 303 4 541
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 93 171 109 474
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 93 171 109 474

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2018 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -16 303 4 541
II. Korekty razem 4 697 3 097
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 6 622 6 534
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 7 3
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 280 1 186
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 4 110 2 016
5. Zmiana stanu rezerw 244 597
6. Zmiana stanu zapasów 26 1
7. Zmiana stanu należności -2 416 -7 611
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6 113 6 588
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 165 -110
10. Inne korekty 772 -12 301
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -11 606 1 444
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 9 492 5 738
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11 10
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 9 481 5 728
a) w jednostkach powiązanych 9 481 5 728
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 8 306 15 416
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 642 6 212
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 237 1 045
3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 427 8 159
a) w jednostkach powiązanych 5 427 8 159
- nabycie aktywów finansowych 4 427 2 675
- udzielone pożyczki długoterminowe 1 000 5 484
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 186 -9 678
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 19 102 23 316
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 19 102 23 316
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 11 193 12 414
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 7 819 8 381
Wykup dłużnych papierów wartościowych
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 61 91
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 650 1 572
4. Odsetki 985 1 449
5. Inne wydatki finansowe 678 921
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 7 909 10 902
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 511 2 669
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 518 2 666
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 7 3
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 428 762
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 910 3 428
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2018 2017
koszty zakończonych prac rozwojowych
a) wartość firmy 1 371 1 603
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
oprogramowanie komputerowe
b) inne wartości niematerialne i prawne 2 704 1 143
c) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 287 1 124
Wartości niematerialne i prawne, razem 4 362 3 870


Wartości niematerialne i prawne szczegółowo
przedstawiono w załączonym we wprowadzeniu do niniejszego raportu
prawozdaniu Finansowym za rok 2018.


Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 4 635 5 250 5 152 9 885
zwiększenia (z tytułu)
- nabycia 1 331 1 331 1 331
zmniejszenia (z tytułu)
b) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 4 635 6 581 6 483 11 216
c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 3 032 2 983 2 931 6 015
amortyzacja za okres (z tytułu)
- umorzenie bieżące zwiększenia 232 607 593 839
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 3 264 3 590 3 524 6 854
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
e) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 371 2 991 2 959 4 362

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2018 2017
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2018 2017
środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 843 1 843
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 30 661 31 960
- urządzenia techniczne i maszyny 1 806 1 904
- środki transportu 118 204
- inne środki trwałe 5 738 5 032
a) środki trwałe w budowie 2 790 2 743
b) zaliczki na środki trwałe w budowie 20
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 42 956 43 706

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 843 45 398 7 511 680 28 518 86 713
b) zwiększenia (z tytułu) 398 553 3 155 4 608
- nabycia 29 515 3 106 4 133
- - transferu 369 38 49 475
c) zmniejszenia (z tytułu) 733 174 92 940 2 414
- - sprzedaży i likwidacji 733 174 92 940 1 939
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 843 45 063 7 890 588 30 733 88 907
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 13 438 5 607 476 23 486 43 007
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 964 477 -6 1 509 2 944
- - umorzenie biezące - zwiększenie 1 342 650 87 2 445 4 524
- -zmniejszenie sprzedaż i likwidacja -378 -173 -68 -935 -1 554
- - inne -25 -1 -26
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 14 402 6 084 470 24 995 45 951
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 843 30 661 1 806 118 5 738 42 956

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2018 2017
a) własne 36 634 38 344
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 3 532 2 599
Środki trwałe bilansowe, razem 40 166 40 943


Szczegółowe dane podano w załączonym we
wprowadzeniu do niniejszego raportu Sprawozdaniu Finansowym za rok 2018


ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2018 2017
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem


Szczegółowe dane przedstawiono w załaczonym
we wprowadzeniu Sprawozdaniu Finansowym za rok 2018


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
- od jednostki dominującej (z tytułu)
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
- od innych jednostek (z tytułu)
c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
- od innych jednostek (z tytułu)
Należności długoterminowe netto
d) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 41 393 40 182
b) zwiększenia (z tytułu) 237 1 211
- nabycia 237 1 211
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
- brutto 41 630 41 393
- netto 34 948 35 970

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- nabycia
- połaczenia spółek
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja
d) stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 111 482 116 833
aa) w jednostkach zależnych 111 482 11 683
- udziały lub akcje 81 039 80 746
dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 30 443 36 087
- udzielone pożyczki 30 443 36 087
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
ab) w jednostce dominującej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bb) w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bc) w innych jednostkach
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach, w tym:
ca) we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cb) w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cc) w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 111 482 116 833

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2018 2017
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2018 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2018 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 116 833 131 675
b) zwiększenia (z tytułu) 5 413 14 055
- nabycia 4 413 5 247
- udzielonych pozyczek 1 000 4 263
- reklasyfikacja 4 545
c) zmniejszenia (z tytułu) 10 764 28 897
- aktualizacja udziałów i zakiczek 4 120 962
- spłata pozyczek 6 150 550
- reklasyfikacja 494
- inne 27 385
d) stan na koniec okresu 111 482 116 833

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1. Lubmed Sp. z o.o. Lubin opieka medyczna jednostka zależna konsolidacja metodą pełną 1 820 100,00
2. Mikulicz Sp. z o.o. Świebodzice opieka medyczna jednostka zależna konsolidacja metodą pełną 2 506 94,27
3. EMC Health Care Limited Irlandia opieka medyczna jednostka zależna konsolidacja metodą pełną 100,00
4. EMC Silesia Sp. z o.o. Katowice opieka medyczna jednostka zależna konsolidacja metodą pełną 107 693 65,11
5. PCZ Sp. z o.o. w Kowarach Kowary opieka medyczna jednostka zależna konsolidacja metodą pełną 9 516 96,17
6. Silesia Med Serwis Sp. z o.o. Katowice opieka medyczna jednostka zależna konsolidacja metodą pełną 2 764 100,00
7. „EMC Piaseczno” Sp. z o.o. Piaseczno opieka medyczna jednostka zależna konsolidacja metodą pełną 101 245 100,00
8. „Zdrowie” Sp. z o.o. Kwidzyn opieka medyczna jednostka zależna konsolidacja metodą pełną 156 296 75,58
9. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Lubin opieka medyczna jednostka zależna konsolidacja metodą pełną 30 400 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
1. Mikulicz Sp. z o.o. 6 330 1 342 308 4 386 120 2 270 10 716 20 648
2. Lubmed Sp. z o.o. 5 716 1 715 1 894 1 704 80 1 118 7 420 12 364
3. EMC Health Care Limited -91 0 -2 316 -68 116 17 25
4. EMC Silesia Sp. z o.o. 17 650 326 -1 883 -141 10 304 3 805 1 182 28 164 8 665
5. PCZ Kowary Sp. z o.o. 13 205 -1 069 1 308 14 769 9 656 3 267 27 974 24 134
6. EMC Piaseczeno sp. z o.o. -6 521 -14 885 -4 836 16 725 4 424 10 791 10 204 40 023
7. Silesia Med Serwis Sp. z o.o. 299 42 -42 -1 1 1 300
8. „Zdrowie” Sp. z o.o. 6 434 525 -15 251 -1 585 14 952 1 406 9 118 23 269 37 370
9. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 36 340 5 920 3 078 1 477 40 273 15 597 15 196 76 613 79 025

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 11 482 116 833
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2018 2017
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 80 746 103 846
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 81 039 80 746

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej 30 443 36 087
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2018 2017
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2018 2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 041 868
a) odniesionych na wynik finansowy 1 041 868
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 103 232
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 101 232
- rezerwa na odprawy emerytalne 101 5
- odpisy aktualizacyjne na nadwykonania 2
- zobowiązania z tyt.ZUS 227
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 420 24
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 420 24
- zobowiązania z tyt.ZUS 405
- zobowiązania z tyt. odsetek i pożyczek 6
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 1 5
- inne 8 2
- odpisy aktualizujące należności 16
- straty podatkowe 1
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 724 1 041
odniesionych na wynik finansowy
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys.
2018 2017
a) materiały 882 908
półprodukty i produkty w toku
produkty gotowe
towary
zaliczki na dostawy i usługi
Zapasy, razem 882 908

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) od jednostek powiązanych 5 500 2 794
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 500 2 794
- do 12 miesięcy 5 500 2 794
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
b) należności od pozostałych jednostek 11 520 11 810
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10 675 11 018
- do 12 miesięcy 10 675 11 018
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 496 471
- dochodzone na drodze sądowej 7 7
- inne 342 314
Należności krótkoterminowe netto, razem 17 020 14 604
c) odpisy aktualizujące wartość należności 2 106 1 759
Należności krótkoterminowe brutto, razem 19 126 16 363

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 5 500 2 794
- od jednostek zależnych 5 500 2 794
od jednostki dominującej
inne, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 5 500 2 794
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 5 500 2 794

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
b) inne, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 10 675 11 018
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 10 675 11 018
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 496 471
c) inne, w tym: 342 314
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 342 314
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 7 7
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 7 7
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 11 520 11 810
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 2 106 1 759
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 13 625 13 569

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu 1 759 4 909
a) zwiększenia (z tytułu) 439 309
- utworzenie 439 309
b) zmniejszenia (z tytułu) 92 3 459
- wykorzystanie 15 24
- rozwiązanie odpisu 77 3 435
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 2 106 1 759

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 19 126 16 363
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 74 63
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 19 126 16 363

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2018 2017
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2018 2017
a) do 1 miesiąca 722 430
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 714 942
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 851 551
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 657 876
e) powyżej 1 roku 2 257 521
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 6 201 3 320
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 6 201 3 320
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 2 106 1 759

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
Plik Opis
Nota 8 pkt 60 SA-R należności sporne i przeterminowane.pdfNota 8 pkt 60 SA-R należności sporne i przeterminowane.pdf Należności sporne i przeterminowane - tabela

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) w jednostkach zależnych 494
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki 494
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 911 3 428
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 824 3 423
- inne środki pieniężne 87 5
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 405 3 428

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2018 2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 494
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 494

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 521 3 242
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 390 186
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 911 3 428

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2018 2017
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
a) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 266 228
- prenumeraty 7 5
- polisy ubezpieczeniowe 151 144
- pozostałe 108 79
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 266 228

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

W wyniku
przeprowadzonych testów na utratę wartości długoterminowych aktywów
finansowych na dzień 31 grudnia  2018 roku dokonano odpisu z tytułu utraty
wartości udziałów w spółce Silesia Sp. z  o.o.  w kwocie 1.021 tys. PLN
oraz w spółce EMC Piaseczno Sp. z o.o. w kwocie 3.099 tys. PLN.


W
wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości długoterminowych
aktywów finansowych na dzień 31 grudnia  2017 roku dokonano odpisu z
tytułu utraty wartości udziałów w spółce Silesia Sp. z  o.o.  w kwocie
962 tys. PLN.


Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A Imienne na jedną akcję przypadają dwa głosy na Zgromadzeniu Akcjonariuszy 1 500 038 6 000 152 wkład pieniężny w kwocie 26.11.2004
B na okaziciela bez uprzywilejowania 2 500 062 10 000 248 3.286 tys. PLN 26.11.2004
C na okaziciela bez uprzywilejowania 1 500 000 6 000 000 wkład niepieniężny 25.04.2005
D na okaziciela bez uprzywilejowania 400 000 1 600 000 w kwocie 29.03.2007
E na okaziciela bez uprzywilejowania 737 512 2 950 048 12.714 tys. PLN 16.10.2009
F na okaziciela bez uprzywilejowania 500 000 2 000 000 gotówka 02.08.2010
G na okaziciela bez uprzywilejowania 1 189 602 4 758 408 gotówka 25.07.2012
H na okaziciela bez uprzywilejowania 3 692 310 14 769 240 gotówka 14.03.2014
I na okaziciela bez uprzywilejowania 1 265 822 5 063 288 gotówka 09.07.2015
Liczba akcji, razem 13 285 346
Kapitał zakładowy, razem 53 141 384
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 4,00
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2018 2017
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
utworzony ustawowo
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem 78 168 78 168

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2018 2017
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem
BRAK

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2018 2017
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2018 2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 959 1 276
a) odniesionej na wynik finansowy 959 1 276
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 61
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 61
- nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 61
inne
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 3 318
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3 318
- nalezności od odsetki od pożyczek 24
- nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 53
- należności z tyt. nadwykonań 241
- inne 3 29
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 017 959
odniesionej na wynik finansowy
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 545 393
b) zwiększenia (z tytułu) 69 152
- utworzenia 69 84
- połączenia spółek 68
wykorzystanie (z tytułu)
c) rozwiązanie (z tytułu) 35
d) stan na koniec okresu 579 545

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 1 674 914
b) zwiększenia (z tytułu) 485 810
- utworzenia 485 625
- połaczenia spółek 185
c) wykorzystanie (z tytułu) 3
d) rozwiązanie (z tytułu) 361 53
e) stan na koniec okresu 1 795 1 671

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 31 1
b) zwiększenia (z tytułu) 31 3
- utworzenia 3
c) wykorzystanie (z tytułu) 1
rozwiązanie (z tytułu)
d) stan na koniec okresu 31 3

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) wobec jednostek powiązanych, w tym: 78 843 56 552
aa) wobec jednostek zależnych 78 843 56 552
- kredyty i pożyczki 78 843 56 552
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek 2 740 6 563
- kredyty i pożyczki 605 5 811
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego 2 135 752
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem 81 583 63 115

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2018 2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 81 583 63 115
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 81 583 63 115

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
Mikulicz Sp. z o.o. Polska 1 000 1 000 WIBOR 3M + marża 31-12-2021
Mikulicz Sp. z o.o. Polska 500 500 WIBOR 1M + marża 31-12-2021
Mikulicz Sp. z o.o. Polska 400 400 WIBOR 1M + marża 31-12-2021
Lubmed Sp. z o.o. Polska 1 000 1 000 WIBOR 3M + marża 31-12-2021
Zdrowie Sp. z o.o. Polska 800 800 WIBOR 1M + marża 21-12-2020
Penta Hospital Poland Sp. z o.o. Polska 2 700 2 700 WIBOR 1M + marża 31-12-2020
Penta Hospital Poland Sp. z o.o. Polska 3 000 3 000 WIBOR 1M + marża 31-12-2021
Penta Hospital Poland Sp. z o.o. Polska 4 500 4 500 WIBOR 1M + marża 31-12-2021
CareUp BV Holandia 14 340 15 843 WIBOR 1M + marża 31-12-2021
CareUp BV Holandia 25 000 29 039 WIBOR 1M + marża 31-12-2021
CareUp BV Holandia 11 600 12 617 WIBOR 1M + marża 31-12-2021
CareUp BV Holandia 7 150 7 444 WIBOR 1M + marża 31-12-2021
Santander Bank Polska SA Polska 7 000 582 WIBOR 1M + marża banku 31-05-2020 hipoteka umowna łączna do kwoty 20.000 tys.zł na nieruchomościach położonych w Kowarach, Ząbkowicach Śląskich, Świebodzicach; przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww nieruchomości; przelew wierzytelności z umów z NFZ zawartych przez EMC IM oraz Mikulicz Sp.z o.o.; weksle własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych w Banku; podporządkowanie wierzytelnościom Banku wynikającym z umowy spłaty wszystkich pożyczek udzielonych EMC, oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC
BZWBK Leasing Polska 90 10 stawka bazowa i marża 23-04-2019 Zabezpieczenie: deklaracja wekslowa, przewłaszczenie , cesja z ubezpieczenia
BZWBK Leasing Polska 101 13 stawka bazowa i marża 22-06-2020 deklaracja wekslowa, umowa na przełaszczenie, cesja umowy ubezp
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: 1 2 730
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 2 730
- do 12 miesięcy 1 2 730
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek 35 695 41 805
- kredyty i pożyczki, w tym: 16 732 16 147
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 298 11 734
- do 12 miesięcy 10 298 11 734
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
b) wobec pozostałych jednostek, w tym: 35 695 41 805
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
- kredyty i pożyczki, w tym: 16 732 16 147
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 298 11 734
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 8 666 13 924
- zobowiązania finansowe z tytułu leasingu 797 1 276
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 977 4 916
- z tytułu wynagrodzeń 2 452 2 515
- zobowiązanie z tytułu dzierżawy udziałów w spółce „Zdrowie” Sp. z o.o. 14
- zobowiązanie z tyt. nabycia udziałów w spółce zależnej 1 287 1 287
- z tytułu zatrzymania kaucji gwarancyjnej w związku z nabyciem udziałów w spółkach zależnych 1 379
- z tyt. kary umownej (Starostwo Powiatowe w Lubinie) 1 300
- zobowiązania inwestycyjne 1 144 1 233
- inne 8 4
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
z tytułu wynagrodzeń
inne (wg tytułów)
fundusze specjalne (wg tytułów)
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 35 696 44 535

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 17 529 20 151
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 17 529 20 151

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
Bank BNP Paribas Bank Polska SA Polska 13 448 848 w tys. WIBOR 3M + marża banku 30-07-2019 hipoteka do kwoty 24.000 tys.zł na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul.Pilczyckiej; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości; cesja na wierzytelnościachz umów pomiędzy PCZ Kowary Sp.z o.o. i NFZ; pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC,umowa podporządkowania pożyczek Care up
Bank BNP Paribas Bank Polska SA Polska 7 750 3 142 w tys. WIBOR 3M + marża banku 31-12-2020 hipoteka do kwoty 13. 500 tyś zł na nieruchomościach będących włanością PCZ Sp. Zo.o., cesja praw z polisy w/w nieruchomości, cesja na wierzytelnościachz umów pomiędzy PCZ Kowary Sp.z o.o. i NFZ, poręczenia spółki RCZ Lubin Sp. Z o.o., poręczenia spółki PCZ Kowary Sp. Z o.o., pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku EMC IM, pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku PCZ Kowary Sp. Z o.o., oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC,umowa podporządkowania pożyczek Care up
Santander Bank Polska SA Polska 7 000 1 401 w tys. WIBOR 1M + marża banku 31-05-2020 hipoteka umowna łączna do kwoty 20.000 tys.zł na nieruchomościach położonych w Kowarach, Ząbkowicach Śląskich, Świebodzicach; przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww nieruchomości; przelew wierzytelności z umów z NFZ zawartych przez EMC IM oraz Mikulicz Sp.z o.o.; weksle własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych w Banku; podporządkowanie wierzytelnościom Banku wynikającym z umowy spłaty wszystkich pożyczek udzielonych EMC, oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC
Santander Bank Polska SA Polska 3 000 2 786 w tys. WIBOR 1M + marża banku 30-04-2019 hipoteka umowna łączna do kwoty 20.000 tys.zł na nieruchomościach położonych w Kowarach, Ząbkowicach Śląskich, Świebodzicach; przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww nieruchomości; przelew wierzytelności z umów z NFZ zawartych przez EMC IM oraz Mikulicz Sp.z o.o.; weksle własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych w Banku; podporządkowanie wierzytelnościom Banku wynikającym z umowy spłaty wszystkich pożyczek udzielonych EMC, oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC
Raiffeisen Polbank SA Polska 12 684 7 949 w tys. WIBOR 1M + marża banku 29-07-2022 pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, hipoteka umowna łączna do kwoty 8 000 tyś zł na nieruchomościach położonych w Lubinie, hipoteka bez innych wpisów łączna do kwoty 4 500 tyś zł na nieruchomości położonych w Lubinie, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww nieruchomości, przelew wierzytelności z kontraktow
BZWBK Leasing Polska 128 12 w tys. stawka bazowa i marża 23-04-2019 deklaracja wekslowa, przewłaszczenie , cesja z ubezpieczenia
BZWBK Leasing Polska 118 32 w tys. stawka bazowa i marża 20-12-2019 deklaracja wekslowa, umowa na przełaszczenie, cesja umowy ubezp.
BZWBK Leasing Polska 90 30 w tys. stawka bazowa i marża 20-08-2020 deklaracja wekslowa, umowa na przełaszczenie, cesja umowy ubezp.
BZWBK Leasing Polska 101 30 w tys. stawka bazowa i marża 22-06-2020 deklaracja wekslowa, umowa na przełaszczenie, cesja umowy ubezp.
BZWBK Leasing Polska 138 13 w tys. stawka bazowa i marża 23-04-2019 deklaracja wekslowa, umowa na przełaszczenie, cesja umowy ubezp.
BZWBK Leasing Polska 128 12 w tys. stawka bazowa i marża 23-04-2019 deklaracja wekslowa, umowa na przełaszczenie, cesja umowy ubezp.
Bank BNP Paribas Bank Polska SA Polska 2 000 500 w tys. WIBOR 1M + marża banku 14-06-2019 hipoteka do kwoty 24.000 tys.zł na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul.Pilczyckiej; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości; cesja na wierzytelnościachz umów pomiędzy PCZ Kowary Sp.z o.o. i NFZ; pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 KPC, umowa podporządkowania pożyczek Care up
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 173 286
- długoterminowe (wg tytułów) 43 74
- Dotacje na zakup środków trwałych 27 67
- Rozliczenie nieodpłatnie przyjętych środków trwałych 13 4
- Inne 3 3
- krótkoterminowe (wg tytułów) 130 212
- Dotacje na zakup środków trwałych 117 199
- Rozliczenie nieodpłatnie przyjętych środków trwałych 8 13
- Inne 5
rozliczenia międzyokresowe przychodów
długoterminowe (wg tytułów)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
krótkoterminowe (wg tytułów)
Prenumeraty
Polisy ubezpieczeniowe
Pozostałe
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
Plik Opis
Nota 22 pkt 93 Wartość księgowa na 1 akcję.pdfNota 22 pkt 93 Wartość księgowa na 1 akcję.pdf Wartość księgowa na 1 akcję

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
otrzymanych gwarancji i poręczeń
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
pozostałe (z tytułu)
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności warunkowe, razem


PCZ Sp. z o.o. kwota: 15 099 412,00 zł, termin 14-06-2019, poręczenie w
formie
zastawu rejestrowego na wierzytelnościach wynikających z umów zawartych
pomiędzy PCZ Sp. z o.o. a Narodowym Funduszem Zdrowia - Dolnośląskim
Oddziałem Wojeódzkim we WrocławiuMikulicz
Sp. z o.o. kwota : 7 000 000,00 zł, termin 31-05-2020, poręczenie w
formie hipoteki umownej

do kwoty
20.004.000,00 zł na nieruchomości w Świebodzicach przy ul. M.
Skłodowskiej-Curie 1-7 oraz przelew wierzytelności z umów zawartych przez
zabezpieczającego z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem
Wojewódzkim we Wrocławiu w maksymalnej kwocie 2.413.487,40 zł Mikulicz
Sp. z o.o., kwota : 3 000 000,00, termin 30-04-2019, poręczenie w formie
hipoteki umownej do
kwoty 20.004.000,00 zł na nieruchomości w Świebodzicach przy ul. M.
Skłodowskiej-Curie 1-7 oraz przelew wierzytelności z umów zawartych przez
zabezpieczającego z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem
Wojewódzkim we Wrocławiu w maksymalnej kwocie 2.413.487,40 zł PCZ
Sp. z o.o. kwota: 7 750 000,00 zł, termin: 31-12-2021, poręczenie w formie
hipoteki łącznej do
sumy 13.500.000 zł na nieruchomościach stanowiących własność PCZ w
Kowarach, położonych w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej 15 i 15a oraz zastaw
rejestrowy w kwocie min. 15.000.000,00 zł na  własnych wierzytelnościach
wynikających z umów zawartych pomiędzy Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z
o.o. a Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim  we
Wrocławiu oraz zawarł z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA w dniu 6 listopada 2015
roku umowę poręczenia za zobowiązania z tytułu przedmiotowego kredytu z
tytułu kwoty głównej kredytu oraz odsetek i należnych opłat, do wysokości
11.625.000,00 zł RCZ Sp. z o.o. kwota: 7 750 000,00,
termin 31-12-2020, poręczenie w formie zawarcia z
Bankiem BGŻ BNP Paribas SA w dniu 6 listopada 2015 roku umowy poręczenia
za zobowiązania EMC SA z tytułu przedmiotowego kredytu z tytułu kwoty
głównej kredytu oraz odsetek i należnych opłat, do wysokości 11.625.000,00
złRCZ Sp. z o.o. kwota: 12 386 292,94 zł, termin:
31-07-2022, poręczenie w formie hipoteki
łącznej do kwoty 8.000.000 zł na nieruchomościach położonych w Lubinie
przy ul. Bema, dokonanie na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA cesji
należności z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
udzielenie gwarancji spłaty zobowiązań EMC SA wynikających z Umowy
kredytowej CRD/45054/16, w tym również odsetek i innych kosztów
wynikających z udzielonego kredytu, do wysokości 12.684.000,00 zł, oraz
udzielenie zgody na zabezpieczenie wierzytelności Raiffeisen Bank Polska
SA w drodze ustanowienia hipoteki bez innych wpisów mających pierwszeństwo
wobec wpisów na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA do kwoty 4.500.000 zł na
nieruchomości stanowiącej jego własność, położonej w Lubinie przy ul. Bema.EMC
Piaseczno Sp. z o.o. kwota: 12 386 292,94 zł, termin: 31-07-2022,
poręczenie w formie cesji
należności z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz
udzielenie gwarancji spłaty zobowiązań EMC SA wynikających z Umowy
kredytowej CRD/45054/16, w tym również odsetek i innych kosztów
wynikających z udzielonego kredytu, do wysokości 12.684.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
udzielonych gwarancji i poręczeń
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
pozostałe (z tytułu)
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
Zobowiązania warunkowe, razem


ZOBOWIĄZANIA
WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I
PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWE


Na
dzień 31 grudnia 2018 roku Emitent posiada następujące zobowiązania
warunkowe- 
poręczenia wekslowe jako jeden z elementów zabezpieczenia umów
leasingowych zawartych przez spółkę zależną EMC Piaseczno Sp. z o.o. z
BZ WBK Leasing SA oraz Pekao Leasing Sp. z o.o na zakup sprzętu
medycznego; łączna wartość zobowiązań leasingowych na dzień 31 grudnia
2018 roku, objętych tym poręczeniem, wynosi 395 tys. PLN


-
poręczenia wekslowe jako jeden z elementów zabezpieczenia umów
leasingowych zawartych przez spółkę zależną Mikulicz Sp. z o.o. z BZ WBK
Leasing SA oraz Pekao Leasing Sp. z o.o. na zakup agregatu
prądotwórczego i sprzętu medycznego; łączna wartość zobowiązań
leasingowych na dzień 31 grudnia 2018 roku, objętych tym poręczeniem,
wynosi 136 tys. PLN,


-
poręczenie wekslowe jako jeden z elementów zabezpieczenia umów
leasingowych zawartych przez spółkę zależną Zdrowie Sp. z o.o. z BZ WBK
Leasing SA na zakup sprzętu medycznego; łączna wartość zobowiązań
leasingowych na dzień 31 grudnia 2018 roku, objętych tym poręczeniem,
wynosi 247 tys. PLN,


-
poręczenie wekslowe jako jeden z elementów zabezpieczenia umów
leasingowych zawartych przez spółkę zależną Regionalnym
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
z BZ WBK Lease SA na zakup sprzętu medycznego; łączna wartość zobowiązań
leasingowych na dzień 31 grudnia 2018 roku, objętych tym poręczeniem,
wynosi 557 tys.PLN


-
poręczenie kredytu udzielonego przez Santander Bank Polska Spółka
Akcyjna spółce zależnej Mikulicz Sp. z o.o.; przedmiotem umowy jest
udzielenie przez Bank MultiLinii (kredytu w rachunku bieżącym) zarówno
spółce zależnej (do kwoty 1.000 tys. PLN) jak i Emitentowi. Opis
łącznych zabezpieczeń dla tej i pozostałych umów kredytowych zawartych z
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna znajduje się w nocie nr 13.


-
poręczenie kredytu udzielonego przez Santander Bank Polska Spółka
Akcyjna spółce zależnej Zdrowie Sp. z o.o.; przedmiotem umowy jest
udzielenie przez Bank MultiLinii (kredytu w rachunku bieżącym) zarówno
spółce zależnej (do kwoty 500 tys. PLN) jak i Emitentowi. Opis łącznych
zabezpieczeń dla tej i pozostałych umów kredytowych zawartych z
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna znajduje się w nocie nr 13.

- poręczenie kredytu
udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska SA spółce zależnej Regionalne
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.; przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank
kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 7 000 tys. PLN). Opis łącznych
zabezpieczeń dla teji pozostałych umów kredytowych zawartych z
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna znajduje się w nocie nr 13.

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2018 2017
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 118 939 111 782
- od jednostek powiązanych, w tym: 3 393 3 123
- od jednostek zależnych 3 393 3 123
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
- NFZ 89 176 86 503
- Klienci komercyjni 22 217 17 949
- Towarzystwa ubezpieczeniowe 3 648 3 621
- Pozostałe przychody 505 586

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2018 2017
kraj
- od jednostek powiązanych, w tym: 3 393 3 123
- od jednostek zależnych 3 393 3 123
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 115 514 108 659
eksport
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 32
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 118 939 11 782
- od jednostek powiązanych, w tym: 3 393 3 123
- od jednostek zależnych 3 393 3 123
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 115 546 108 659

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2018 2017
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 130
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 130

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2018 2017
kraj
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 130
od pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
eksport
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 130
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 130

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2018 2017
a) amortyzacja 6 622 6 534
b) zużycie materiałów i energii 13 016 12 858
c) usługi obce 54 905 48 259
d) podatki i opłaty 616 596
e) wynagrodzenia 44 262 42 427
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 7 641 7 028
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 591 1 597
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Koszty według rodzaju, razem 128 653 119 406
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2018 2017
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
- Zysk ze sprzedaży środków trwałych 11 10
- Dotacje 109 180
- Darowizny 142 126
- Korekta odpisów aktualizacyjnych należności 91 3 435
- Nadwyżki inwentaryzacyjne 1 1
- Otrzymane odszkodowania i zwrot kar 102
- Refundacje Ministerstwa Zdrowia, Urzędu pracy itp. 284 129
- Rozliczenie nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 12 28
- Rozwiązanie odpisu z tyt. utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 13 359
- inne 97 445
Inne przychody operacyjne, razem 849 17 713

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2018 2017
utworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
- Strata ze zbycia środków trwałych 364
- Aktualizacja aktywów niefinansowych 426 48
- Odszkodowania, kary 30 1 616
- Odpisy aktualizujące należności 4
- Spisane należności 16 23
- Spisane przeterminowane leki 75
- Darowizny 2
- Koszty likwidacji środków trwałych 4
- Niedobory inwentaryzacyjne 1
- Koszty spraw sądowych 6 62
- Koszty egzekucji zobowiązań 2 60
- Korekta roczna podatku VAT 47 42
- Inne 84 138
Inne koszty operacyjne, razem 981 2 068


Pozycja aktualizacja aktywów finansowych
dotyczy w całości odpisów na należności z tytułu dostaw i usług.


W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2018 2017
a) od jednostek powiązanych, w tym: 2 074 1 352
- od jednostek zależnych 2 074 1 352
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 2 074 1 352

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2018 2017
z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek powiązanych, w tym: 1 594 1 691
- od jednostek zależnych 1 594 1 691
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym: 6 10
od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora 6 10
od innych jednostek
pozostałe odsetki
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 600 1 701

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2018 2017
dodatnie różnice kursowe
zrealizowane
niezrealizowane
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 92 162
- udzielone poręczenia 92 162
Inne przychody finansowe, razem 92 162

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2018 2017
a) od kredytów i pożyczek 4 627 3 792
- dla jednostek powiązanych, w tym: 3 790 2 666
- dla jednostek zależnych 3 790 2 666
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek
b) pozostałe odsetki 307 223
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
- dla pozostałych jednostek, w tym: 307 223
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 4 934 4 015

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 25
zrealizowane
niezrealizowane
utworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
- prowizje od kredytów 55 79
- koszty obsługi Giłędy Papierów Wartościowych 61 91
- koszty z tytułu poręczeń kredytów i obligacji 678 921
- odpis aktualizacyjny na wartośc udziałów spólki zależnej 4 120 962
- dyskonto kredytów i obligacji 5
- umowa o zwolnienie z długu EMC HCL 1 064
- inne 27
Inne koszty finansowe, razem 4 919 3 169

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2018 2017
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2018 2017
1. Zysk (strata) brutto -15 928 4 052
Korekty konsolidacyjne
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
2. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -12 027 -6 356
Podatek dochodowy według stawki ... %
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
3. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: -2 285 -1 208
wykazany w rachunku zysków i strat
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2018 2017
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 375 -489
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem 375 -489

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2018 2017
- ujętego w kapitale własnym 375 -489
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2018 2017
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2018 2017
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMC Instytut Medyczny SA na
posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2018 roku postanowiło przeznaczyc zysk
netto osiągnięty przez Spółkę w 2017 roku w kwocie 4.541 tys. PLN na
pokrycie straty Spółki z lat poprzednich.


Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


stan 31.12.2018 - strata netto na 1 akcję - (1,2271) PLNstan na
31.12.2017 - zysk netto na jedna akcję - 0,3418 PLN


Plik Opis
Nota 36 pkt 116 wyliczenie zysku (straty) na akcję.pdfNota 36 pkt 116 wyliczenie zysku (straty) na akcję.pdf Wyliczenie zysku (straty) na jedną akcję

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
Plik Opis
Noty objaśniajace do rachunku przepływów pieniężnych pkt 117.pdfNoty objaśniajace do rachunku przepływów pieniężnych pkt 117.pdf Objaśnienia
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2018 2017
I. Zysk (strata) netto -16 303 4 541
II. Korekty razem 4 697 -3 097
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 6 622 6 534
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 7 3
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 280 1 186
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 4 110 2 016
5. Zmiana stanu rezerw 244 597
6. Zmiana stanu zapasów 26 1
7. Zmiana stanu należności -2 416 -7 611
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6 113 6 588
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 165 -110
10. Inne korekty 772 -12 301
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -11 606 1 444

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego


Dodatkowe noty objaśniajace znajdują się w
załączonym Sprawozdaniu Finansowym za rok 2018


Plik Opis

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
nie dotyczy
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-15 Martin Hrezo Członek Rady Nadzorczej delegowny do pełnienia funkci Prezesa Zarządu
2019-04-15 Tomasz Terlecki Członek Zarządu
2019-04-15 Maciej Piorunek CZłonek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.