REKLAMA

ELZAB: wyniki finansowe

2021-04-23 20:24
publikacja
2021-04-23 20:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_badania_SSF_-Elzab_20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_ELZAB_oswiadczenie_RN_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_ELZAB_list_Prezesa_2020_signed_bp.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_ELZAB_sprawozdanie_finansowe_2020_(003)_signed_ELZ_full.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_ELZAB_sprawozdanie_Zarzadu_2020_signed_ELZ_full.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 119 653 125 183 26 743 29 100
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 280 8 972 1 627 2 086
III. Zysk (strata) brutto 1 686 1 110 377 258
IV. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego 863 -218 193 -51
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 306 4 285 4 183 1 006
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 682 -4 720 -1 015 -1 108
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 499 5 889 -4 225 1 383
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 875 5 454 -1 056 1 281
IX. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,05 -0,01 0,01 0,00
X. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych 0,05 -0,01 0,01 0,00
XI. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 184 560 195 622 39 993 45 937
XIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 17 197 20 829 3 726 4 891
XIV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 84 585 92 269 18 329 21 667
XV. Kapitał własny 82 778 82 524 17 938 19 379
XVI. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 4 798 5 200
XVII. Ogólna liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
XVIII. Liczba akcji skorygowana o akcje własne 15 731 388 15 731 388 15 731 388 15 731 388
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,13 5,11 1,11 1,20
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych 5,26 5,25 1,14 1,23
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie z badania SSF -Elzab 20.pdfSprawozdanie z badania SSF -Elzab 20.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Grupa ELZAB_oswiadczenie_RN_skonsolidowane.pdfGrupa ELZAB_oswiadczenie_RN_skonsolidowane.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupa ELZAB
Grupa ELZAB list Prezesa 2020 signed bp.pdfGrupa ELZAB list Prezesa 2020 signed bp.pdf List Prezesa Grupa ELZAB
Grupa ELZAB sprawozdanie finansowe 2020 (003) signed ELZ full.pdfGrupa ELZAB sprawozdanie finansowe 2020 (003) signed ELZ full.pdf Sprawozdanie finansowe Grupa ELZAB
Grupa ELZAB sprawozdanie Zarządu 2020 signed ELZ full.pdfGrupa ELZAB sprawozdanie Zarządu 2020 signed ELZ full.pdf Sprawozdanie z działalności Grupa ELZAB

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Bartosz Panek Prezes Zarządu
2021-04-23 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Agata Gierczak Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki