PILNE

EKO EXPORT S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółki Eko Export S.A. uchwały o czasowym opóźnieniu przekazania informacji o złożeniu przez wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

2020-05-15 18:47
publikacja
2020-05-15 18:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-15
Skrócona nazwa emitenta
EKO EXPORT S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółki Eko Export S.A. uchwały o czasowym opóźnieniu przekazania informacji o złożeniu przez wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W wykonaniu zalecenia UKNF Zarząd Eko Export S.A. („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie Nadużyć na Rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"), przekazuje niniejszym opóźnioną informację poufną w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółki Eko Export S.A. uchwały o czasowym opóźnieniu przekazania informacji o złożeniu przez wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości spółki (Informacja Poufna).

Na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej zostało opóźnione w dniu 30 marca 2020 r.
Treść opóźnionej informacji poufnej:
„Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 marca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie czasowego opóźnieniu przekazania informacji o złożeniu przez wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.
W dniu 30.03.2020 roku o godzinie 12.50 Zarząd powziął informację o wniesieniu do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej wniosków dwóch wierzycieli o ogłoszenie upadłości spółki. Wiedzę tę spółka powzięła uzyskując z sądu w drodze rozmowy telefonicznej informację na temat nadanych sygnatur postępowania. Rozmowa ta miała na celu weryfikację i potwierdzenie informacji o złożeniu wniosku przekazanej przez jednego z wnioskodawców”.

Uzyskawszy kolejne informacje z sądu Spółka uzupełnia powyższą informację o dalsze fakty:
Wnioski o ogłoszenie upadłości Emitenta są całkowicie bezzasadne, a zweryfikowana treść wniosków nie daje żadnych podstaw do podważania wypłacalności Emitenta i dowodzi, że wnioski zostały złożone w złej wierze.
Wobec Emitenta zostały złożone trzy wnioski pochodzące od dwóch wierzycieli. W dwóch postępowaniach wydano już rozstrzygnięcia korzystne dla Emitenta. Emitent oczekuje analogicznego wyniku w trzeciej sprawie.
Pierwszy wierzyciel (kazachstańska spółka Zumir Microsphere) jest podmiotem, z którym Emitent, w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku, zakończył współpracę i podpisał umowę z konkurentem tego wierzyciela. Drugi wierzyciel (kazachstańska spółka Far Technology) prowadzi działalność konkurencyjną wobec Emitenta.
O powyższych faktach Emitent niezwłocznie poinformował biegłego rewidenta, który aktualnie kończy opinię z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz banki finansujące. Jeden z banków dokonał w ostatnim czasie pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej Emitenta.
Obszerną argumentację prawną, popartą szczegółowymi danymi finansowymi, Emitent przedstawił sądowi upadłościowemu i Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Z uwagi na fakt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w złej wierze, Emitent wystąpił do sądu upadłościowego z żądaniem nakazania wierzycielowi złożenia publicznego oświadczenia w zakresie bezzasadności wniosku w trybie art. 34 Prawa upadłościowego i będzie podejmować dalsze kroki prawne przeciwko wnioskodawcom.
Emitent publikuje niniejszy raport mając nadzieję, że dokonujące się w stosunku do niego nadużycie prawa nie doprowadzi, dzięki tym wyjaśnieniom, do wprowadzenia rynku w błąd.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki