REKLAMA

DSTREAM: Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki i umorzenie 500.000 akcji Spółki

2023-09-25 23:47
publikacja
2023-09-25 23:47
Zarząd Downstream S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 22 września 2023 r., przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmiany w Statucie Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2023 r., dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze umorzenia 500.000 akcji Spółki. Powyższe nastąpiło po przeprowadzeniu przez Spółkę postępowania konwokacyjnego.

Tym samym w dniu 22 września 2023 r. dokonano umorzenia 500.000 akcji Spółki poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.593.763,00 do kwoty 2.343.763,00 zł.
Obecnie liczba akcji i głosów w Spółce wynosi 4.687.526.

- dotychczasowa treść §5 ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.593.763,00 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na:
a)106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
b)267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
c)500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
d)299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
e)1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
f)1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
g) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

- obecna treść §5 ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.343.763,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na:
a)106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
b)267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
c)500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
d)299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
e)1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
f)1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
g) 915.500 (dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2, pkt 6 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20230925_234723_0000149506_0000154415.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki